Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-10-2007-35

RK-10-2007-35.doc  RK-10-2007-35pr1.doc  RK-10-2007-35pr2.xls  RK-10-2007-35pr2upr1.xls
Číslo materiálu35
Číslo jednacíRK-10-2007-35
NázevNávrh na vyhlášení "Preventivních programů realizovaných školami, školskými zařízeními a nestátními neziskovými organizacemi na rok 2007"
Zpracoval P. Horký
Předkládá Z. Ludvík
Počet příloh
Popis problémuNa základě metodických pokynů a vyhlášení MŠMT ohledně naplňování cílů dokumentu Strategie prevence sociálně patologických jevů u dětí a mládeže na příslušná období vyhlásilo MŠMT Programy na podporu aktivit v oblasti prevence sociálně patologických jevů u dětí a mládeže: "Preventivní programy realizované školami, školskými zařízeními a nestátními neziskovými organizacemi na rok 2007". Jde o projekty prevence sociálně patologických jevů u dětí a mládeže, které mají napomoci zejména výchově dětí a mládeže ke zdravému životnímu stylu, k osvojení pozitivního sociálního chování a rozvoji osobnosti. K výchově ke zdravému způsobu života ve školách a školských zařízeních, v rodinách a jiných společenstvích na regionální úrovni. Cílem projektů by mělo být osvojení základních kompetencí v oblasti zdravého životního stylu a prevence a rozvoj dovedností, které vedou u dětí a mládeže k odmítání všech forem sebedestrukce, projevů agresivity a porušování zákona.
Na základě odst. 3 § 14 zákona 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla) požádal kraj Vysočina MŠMT o poskytnutí účelové dotace na realizaci "Preventivních programů 2007".
Návrh řešení Radě kraje je navrhováno vyhlásit grantový program "Preventivní programy realizované školami, školskými zařízeními a nestátními neziskovými organizacemi na rok 2007" v návaznosti na metodické pokyny zaslané MŠMT (viz materiál RK-10-2007-35, př. 1). MŠMT ve své metodice stanovuje celkem deset priorit preventivních programů. Po doporučení rady kraje v minulém roce a konzultacích s odborníky z Pedagogicko psychologických poraden navrhujeme pro vyhlášení v roce 2007 jejich počet pro kraj Vysočina stanovit na tři. Tyto priority jsou uvedeny ve Vyhlášení (viz materiál
RK-10-2007-35, př. 1). Vzhledem k odlišnostem jednotlivých škol a jejich preventivních programů mají jednotlivé priority stejnou váhu.
Vyhodnocení projektů v rámci programu bude úkolem výběrové komise. Radě kraje je proto navrhováno jmenovat komisi složenou z odborníků pracujících v oblasti sociálně nežádoucích jevů ve školství a z úředníků krajského úřadu pracujících s touto problematikou (viz materiál RK-10-2007-35, př. 2).
StanoviskaStanoviska nebyla vyžádána
Návrh usneseníRada kraje
schvaluje
vyhlášení "Preventivních programů realizovaných školami, školskými zařízeními a nestátními neziskovými organizacemi na rok 2007" dle materiálu RK-10-2007-35, př. 1;
jmenuje
komisi pro vyhodnocení "Preventivních programů realizovaných školami, školskými zařízeními a nestátními neziskovými organizacemi na rok 2007" dle materiálu
RK-10-2007-35, př. 2.
Odpovědnost OŠMS
Termín 13. 3. 2007
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz