Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-10-2007-62

RK-10-2007-62.doc  RK-10-2007-62pr1.xls
Číslo materiálu62
Číslo jednacíRK-10-2007-62
NázevNávrh finančního plánu příspěvkových organizací zřizovaných krajem Vysočina na úseku kultury na rok 2007
Zpracoval M. Janíčková
Předkládá H. Kubíček
Počet příloh
Popis problémuPříspěvkové organizace zřízené krajem Vysočina hospodaří podle finančního plánu. Finanční plán zahrnuje vedle výnosových a nákladových ukazatelů a výsledku hospodaření rovněž tvorbu a čerpání peněžních fondů (rezervní a investiční fond, fond odměn a FKSP). Jeho součástí jsou i finanční vztahy k rozpočtu zřizovatele a investiční a odpisový plán. Finanční plán schvaluje v souladu se zřizovací listinou zřizovatel.
Finanční plán výnosů a nákladů na rok 2007 u příspěvkových organizací na úseku kultury je sestaven jako vyrovnaný. Při sestavování finančního plánu na rok 2007 příspěvkové organizace vycházely ze schváleného finančního vztahu k rozpočtu zřizovatele (tj. příspěvek na provoz, odvod z investičního fondu, investiční a neinvestiční dotace z rozpočtu zřizovatele) a z předpokládaných výnosů z hlavní a vedlejší činnosti, které organizace plánují nižší oproti roku 2006 z důvodu zapojení do projektu kraje Rodinné pasy (sleva ze vstupného pro držitele Rodinného pasu ve výši 50%).
V návrhu finančního plánu jednotlivých organizací jsou promítnuty metodické dopady z odpisových plánů sestavených podle pravidel zřizovatele, dále možnost rozhodnutí zřizovatele při schvalování finančního plánu organizace, že peněžní plnění z pronájmu majetku svěřeného do správy organizace, bude odvedeno do rozpočtu zřizovatele, jako vlastní příjem kraje dle Zásad Zastupitelstva kraje Vysočina o vymezení majetkových práv a povinností příspěvkových organizací (Horácké divadlo Jihlava, příspěvková organizace). Rovněž jsou zohledněny změny závazných ukazatelů finančního vztahu k rozpočtu kraje v roce 2007 (příspěvek na provoz, odvod z investičního fondu).
Odbor kultury a památkové péče předkládá radě kraje ke schválení finanční plány příspěvkových organizací na úseku kultury kromě finančního plánu Krajské knihovny Vysočiny. Příspěvek na provoz u této organizace je tvořen provozní dotací z rozpočtu kraje a příspěvkem z rozpočtu města Havlíčkův Brod, který je poskytován na základě Smlouvy o poskytnutí příspěvku na plnění funkcí základní knihovny Krajskou knihovnou Vysočiny v Havlíčkově Brodě (dále jen Smlouva). O uzavření Smlouvy ze strany kraje bylo rozhodnuto usnesením rady kraje č. 0242/08/2007/RK dne 20. 2. 2007. Rada města Havlíčkův Brod bude jednat o uzavření smlouvy dne 12. 3. 2007. Po podpisu smlouvy bude upravena příjmová a výdajová strana rozpočtu kraje a závazný ukazatel příspěvek na provoz u Krajské knihovny Vysočiny pro rok 2007 o částku 6 mil. Kč. Pro úplnost údajů týkající se hospodaření organizace a jejich porovnání v čase bude finanční plán výnosů a nákladů na rok 2007 Krajské knihovny Vysočiny předložen radě kraje ke schválení po úpravě závazného ukazatele příspěvku na pro provoz.
Finanční plány byly projednány s řediteli příspěvkových organizací. Finanční plány jsou překládány ke schválení se souhlasem PaedDr. Martiny Matějkové, radní pro oblast školství a kultury.
Návrh řešení Odbor kultury a památkové péče navrhuje radě kraje :
- schválit finanční plány výnosů a nákladů na rok 2007 dle materiálu RK-10-2007-62, př. 1a, 1b, 1c, 1d, 1e, 1f, 1g, 1h, 1ch;
- schválit tvorbu a použití peněžních fondů a investiční plán příspěvkových organizací na úseku kultury na rok 2007 dle materiálu RK-10-2007-62, př. 1a, 1b, 1c, 1d, 1e, 1f, 1g, 1h, 1ch;
- schválit odpisové plány na rok 2007 dle materiálu RK-10-2007-62, př. 1a, 1b, 1c, 1d, 1e, 1f, 1g, 1h, 1ch;
- stanovit způsob usměrňování prostředků na platy na rok 2007 a závazný ukazatel "limit prostředků na platy" jako způsob usměrňování prostředků na platy a odměny za pracovní pohotovost pro příspěvkové organizace jednotně a to stanoveným objemem těchto prostředků dle materiálu RK-10-2007-62, př. 1a, 1b, 1c, 1d, 1e, 1f, 1g, 1h, 1ch;
StanoviskaEkonomický odbor k návrhu finančního plánu na rok 2007 nemá připomínky.
Návrh usneseníRada kraje
schvaluje
* finanční plány výnosů a nákladů příspěvkových organizací na úseku kultury na rok 2007 dle materiálů RK-10-2007-62, př. 1a, RK-10-2007-62, 1b, RK-10-2007-62, 1c,
RK-10-2007-62, 1d, RK-10-2007-62, 1e, RK-10-2007-62, 1f, RK-10-2007-62, 1g,
RK-10-2007-62, 1h, RK-10-2007-62, 1ch;
* tvorbu a použití peněžních fondů a investiční plán příspěvkových organizací na úseku kultury na rok 2007 dle materiálů RK-10-2007-62, př. 1a, RK-10-2007-62, 1b,
RK-10-2007-62, 1c, RK-10-2007-62, 1d, RK-10-2007-62, 1e, RK-10-2007-62, 1f,
RK-10-2007-62, 1g, RK-10-2007-62, 1h, RK-10-2007-62, 1ch;
* odpisové plány příspěvkových organizací na úseku kultury na rok 2007 dle materiálů
RK-10-2007-62, př. 1a, RK-10-2007-62, 1b, RK-10-2007-62, 1c, RK-10-2007-62, 1d,
RK-10-2007-62, 1e, RK-10-2007-62, 1f, RK-10-2007-62, 1g, RK-10-2007-62, 1h,
RK-10-2007-62, 1ch;
souhlasí
se zapojením fondu odměn na pokrytí případného překročení stanoveného objemu prostředků na platy za kalendářní rok;
stanoví
* u příspěvkových organizací na úseku kultury jako závazný ukazatel finančního plánu na rok 2007:
- celkový objem použití investičního fondu,
- jmenovitý seznam akcí financovaných z prostředků investičního fondu;
* použití příspěvku na provoz poskytnutého z rozpočtu zřizovatele k přednostnímu krytí nákladů na tvorbu účetních odpisů z dlouhodobého majetku;
* závazný ukazatel "limit prostředků na platy" jako způsob usměrňování prostředků na platy a odměny za pracovní pohotovost pro příspěvkové organizace na úseku kultury jednotně a to stanoveným objemem těchto prostředků na rok 2007 dle materiálů
RK-10-2007-62, př. 1a, RK-10-2007-62, 1b, RK-10-2007-62, 1c, RK-10-2007-62, 1d,
RK-10-2007-62, 1e, RK-10-2007-62, 1f, RK-10-2007-62, 1g, RK-10-2007-62, 1h,
RK-10-2007-62, 1ch;
* poukázat peněžní plnění z pronájmu majetku ve vlastnictví kraje svěřeného do správy Horáckého divadla Jihlava, příspěvkové organizace, do rozpočtu kraje jako vlastní příjem kraje pro rok 2007;

zmocňuje
ředitele příspěvkových organizací v odvětví kultury:
- k provádění dílčích úprav a přesunů finančních prostředků mezi jmenovitě schválenými akcemi financovanými z prostředků investičního fondu při dodržení celkového objemu použití investičního fondu,
- použití prostředků rezervního fondu a jejich převodu do investičního fondu včetně použití zůstatku investičního fondu za účelem krytí nákladů spojených s řešením havarijních situací vzniklých na majetku svěřeném do správy příspěvkové organizace za předchozího souhlasu příslušného odvětvového odboru a odboru majetkového;
ukládá
* vedoucímu odboru kultury a památkové péče a vedoucímu majetkového odboru v případě havarijní situace věcně prověřit návrhy ředitelů příspěvkových organizací v odvětví kultury na použití prostředků svého rezervního a investičního fondu k řešení této situace;
* ředitelům příspěvkových organizací na úseku kultury:
- provádět odvody z investičního fondu do rozpočtu kraje čtvrtletně s tím, že odvodová povinnost za 1., 2. a 3. čtvrtletí bude zabezpečena do 15. kalendářního dne posledního měsíce daného čtvrtletí a za 4. čtvrtletí do 15. 11. 2007,
- zajistit jako součást ročního rozboru hospodaření přehled o výsledku hospodaření podle jednotlivých doplňkových činností vymezených ve zřizovací listině; v případě vykázání ztráty u jednotlivé doplňkové činnosti uvést důvody tohoto stavu a přijmout nápravná opatření k odstranění tohoto nežádoucího vývoje pro následující účetní období,
- promítnout rozpočtová opatření schválená zřizovatelem do finančního plánu; upravený finanční plán předložit odboru kultury a památkové péče nejpozději do 30-ti dnů po schválení rozpočtového opatření.
Odpovědnost odbor kultury a památkové péče, ředitelé příspěvkových organizací
Termín 31. 12. 2007
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz