Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-10-2007-63

RK-10-2007-63.doc  RK-10-2007-63pr1.doc
Číslo materiálu63
Číslo jednacíRK-10-2007-63
NázevNávrh Dodatku č. 4 Zřizovací listiny Krajské knihovny Vysočiny se sídlem v Havlíčkově Brodě
Zpracoval K. Lisá
Předkládá H. Kubíček
Počet příloh
Popis problémuUsnesením Zastupitelstva kraje Vysočina č. 077/07/2001/ZK ze dne 20. 12. 2001 byla schválena Zřizovací listina Krajské knihovny Vysočiny a v dalších letech její pozdější dodatky č. 1, 2, 3.
V návaznosti na požadavek trvalého zkvalitňování služeb knihovny, v souvislosti se zaváděním moderních trendů a technologií v oblasti knihovnictví a se zahájením zcela nové činnosti organizace předkládá odbor kultury a památkové péče radě kraje návrh na doplnění předmětu činnosti ve zřizovací listině Krajské knihovny Vysočiny. Jedná se o rozšíření předmětu činnosti krajské knihovny z hlediska možnosti digitalizace historických tisků, periodik a hudebnin a navázání další spolupráce s muzei a archivy v regionu na tomto úseku.
Návrh Dodatku č. 4 Zřizovací listiny Krajské knihovny Vysočiny byl zpracován podle jednotné osnovy a vychází z návrhu ředitelky knihovny.
Návrh řešení Odbor kultury a památkové péče po projednání s ředitelkou organizace navrhuje radě kraje doporučit zastupitelstvu kraje schválit v souladu s ustanovením § 35 odst. 2 písm. j) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, Dodatek č. 4 Zřizovací listiny Krajské knihovny Vysočiny se sídlem v Havlíčkově Brodě, Havlíčkovo nám. 87, dle materiálu RK-10-2007-63, př. 1.
StanoviskaStanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usneseníRada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje schválit v souladu s ustanovením § 35 odst. 2 písm. j) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, Dodatek č. 4 Zřizovací listiny Krajské knihovny Vysočiny se sídlem v Havlíčkově Brodě, Havlíčkovo nám. 87, dle materiálu RK-10-2007-63, př. 1.
Odpovědnost odbor kultury a památkové péče
Termín 31. 3. 2007
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz