Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-10-2007-61

RK-10-2007-61.doc  RK-10-2007-61pr1.xls
Číslo materiálu61
Číslo jednacíRK-10-2007-61
NázevNávrh rozpočtového opatření na rok 2007 - změna závazných ukazatelů finančního vztahu k rozpočtu zřizovatele u Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě
Zpracoval M. Janíčková
Předkládá H. Kubíček
Počet příloh
Popis problémuZastupitelstvo kraje Vysočina usnesením č. 0545/09//2006/ZK ze dne 12. 12. 2006 schválilo rozpočet kraje Vysočina na rok 2007 včetně závazných ukazatelů pro příspěvkové organizace kraje (příspěvek na provoz, investiční dotace, ostatní neinvestiční dotace, odvod z investičního fondu příspěvkové organizace). Návrh rozpočtu kraje je sestavován na základě podkladů resp. povinných odvodů a požadavků zřizovaných organizací k rozpočtu zřizovatele. Na základě těchto podkladů došlo k nesprávnému stanovení výše závazných ukazatelů finančního vztahu k rozpočtu zřizovatele, a to příspěvku na provoz a odvodu z investičního fondu organizace u Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě.
U Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě došlo ke schválení závazného ukazatele odvod z investičního fondu ve výši 411 tis. Kč, skutečná výše odvodu z investičního fondu v souladu s Pravidly má být nižší o 175 tis. Kč. Příspěvek na provoz na rok 2007 u galerie byl navýšen o částku 175 tis. Kč na krytí nárůstu nákladů v oblasti účetních odpisů. Během roku 2006 probíhaly v budovách galerie stavební úpravy, které byly chybně klasifikovány jako technické zhodnocení nemovité kulturní památky; dle předávacího protokolu se jednalo o rekonstrukci budov. Při sestavování návrhu rozpočtu nebyla tato skutečnost známa.
Uvedené změny závazných ukazatelů finančního vztahu k rozpočtu zřizovatele budou promítnuty do finančního plánu organizace.
Návrh řešení Odbor kultury a památkové péče navrhuje radě kraje provést rozpočtové opatření včetně úpravy závazných ukazatelů finančního vztahu k rozpočtu kraje takto:
- schválit snížení příjmové části rozpočtu kraje na rok 2007 o částku 175 tis. Kč na základě nově uloženého odvodu z investičního fondu Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě při současném snížení výdajové části rozpočtu kraje kapitoly Kultura na rok 2007 o částku 175 tis. Kč dle materiálu RK-10-2007-61, př. 1;
- schválit změnu závazného ukazatele příspěvek na provoz u Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě pro rok 2007 dle materiálu RK-10-2007-61, př. 1;
- uložit odvod z investičního fondu Oblastní galerii Vysočiny v Jihlavě dle
RK-10-2007-61, př. 1.
StanoviskaEkonomický odbor k předloženému návrhu rozpočtového opatření nemá připomínky.
Návrh usneseníRada kraje
schvaluje
* snížení příjmové části rozpočtu kraje na rok 2007 u § 3315 - Činnosti muzeí a galerií a položky 2122 - Odvody příspěvkových organizací o částku 175 tis. Kč z důvodu změny odvodu z investičního fondu u Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě dle materiálu
RK-10-2007-61, př. 1 v souvislosti se zpřesněním tvorby účetních odpisů nemovitého majetku v odpisového plánu na rok 2007;
* snížení výdajové části rozpočtu kraje na rok 2007 u kapitoly Kultura, § 3315 - Činnosti muzeí a galerií, položky 5331 - Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím o částku 175 tis. Kč z důvodu snížení příspěvku na provoz u Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě dle materiálu RK-10-2007-61, př. 1;
* změnu závazných ukazatelů "Příspěvek na provoz" a "Odvod z investičního fondu" u Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě na rok 2007 dle materiálu RK-10-2007-61, př. 1.
Odpovědnost odbor kultury a památkové péče, odbor ekonomický, ředitel Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě
Termín 30. 11. 2007
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz