Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-10-2007-27

RK-10-2007-27.doc  RK-10-2007-27pr1.xls
Číslo materiálu27
Číslo jednacíRK-10-2007-27
NázevRozpočtové opatření v rámci SROP 3.2
Zpracoval K. Ubr, J. Hadravová, A. Zítková
Předkládá Z. Ludvík
Počet příloh
Popis problémuOddělení koncepce vzdělávání odboru školství, mládeže a sportu je gestorem grantového schématu Podpora sociální integrace v kraji Vysočina 2004 - 2006 (dále jen grantové schéma), které je realizováno v rámci opatření 3.2 Společného regionálního operačního programu.
Dne 19. 2. 2007 byla přijata na zvláštní účet grantového schématu účelová dotace z Ministerstva pro místní rozvoj (prostřednictvím centrálního účtu Ministerstva financí) v celkové výši 322 701,- Kč. Tyto prostředky byly přijaty za účelem financování uznatelných výdajů akcí realizovaných v rámci grantového schématu dle materiálu RK-10-2007-27, př. 1, tab. 1.
Gestor grantového schématu převedl v souladu s Prováděcí směrnicí pro 2. výzvu grantového schématu schválenou zastupitelstvem kraje finanční prostředky na zvláštní bankovní účty příjemců podpory ve výši 358 558,50 Kč včetně krajského spolufinancování, viz. materiál RK-10-2007-27, př. 1, tab. 2.
Zastupitelstvo kraje svým usnesením č. 430/08/2004/ZK svěřilo radě kraje provádění všech rozpočtových opatření týkajících se přijetí účelových dotací ze státního rozpočtu a EU a jejich použití.
Návrh řešení OŠMS navrhuje radě kraje schválit přijetí účelové dotace z Ministerstva pro místní rozvoj (prostřednictvím centrálního účtu Ministerstva financí) ve výši 322 701,- Kč na zvláštní účet grantového schématu Podpora sociální integrace v kraji Vysočina 2004 - 2006 za účelem financování akcí realizovaných příjemci podpory.
Dále je radě kraje navrhováno vzít na vědomí převod finančních prostředků ze zvláštního účtu grantového schématu na zvláštní účty příjemců podpory dle materiálu RK-10-2007-27,
př. 1, tab. 2 za účelem dalšího financování akcí.
StanoviskaEkonomický odbor
Ekonomický odbor souhlasí s navrhovaným rozpočtovým opatřením. Dotace ve výši 322 701,- Kč byla připsána na zvláštní účet Sociální integrace dne 19. 2. 2007.
Návrh usneseníRada kraje
schvaluje
rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmové část rozpočtu kraje (položka 4116 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu) o účelovou neinvestiční dotaci poskytnutou Ministerstvem pro místní rozvoj (prostřednictvím centrálního účtu Ministerstva financí) ve výši 322 701,- Kč a zvýšení výdajové části rozpočtu grantového schématu "Podpora sociální integrace v kraji Vysočina 2004 - 2006" na zvláštním účtu Sociální integrace (ORJ 3042 - odbor školství mládeže a sportu, § 4399 - Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti) o tutéž částku;
bere na vědomí
převod finančních prostředků ze zvláštního účtu kraje Sociální integrace ve výši
358 558,50 Kč na zvláštní účet příjemců podpory dle materiálu RK-10-2007-27, př. 1, tab. 2 v souladu s Čl. XII. Smluv o poskytnutí podpory na realizaci akce.
Odpovědnost OŠMS
Termín 13. 3. 2007
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz