Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-10-2007-41

RK-10-2007-41.doc
Číslo materiálu41
Číslo jednacíRK-10-2007-41
NázevAsia-Invest Programme 2006-2007 - projekt s cílem pomoci podnikatelům z Vysočiny proniknout na asijský trh a navázat obchodní vztahy s asijskými podnikateli
Zpracoval T. Čihák, M. Kršňáková
Předkládá M. Černý
Počet příloh
Popis problémuOdbor regionálního rozvoje v zájmu subjektů kraje Vysočina realizuje projekt Budování rozvojového partnerství, který byl schválen na jednání zastupitelstva kraje usnesením
č. 338/05/2004/ZK (Zastupitelstvo kraje schvaluje závazek kraje Vysočina ke spolufinancování projektu v rámci opatření 3.3 SROP v letech 2004 až 2008 dle materiálu ZK-05-2004-59, př. 2 a bere na vědomí předložení Žádosti o projekt v rámci opatření 3.3 SROP na Sekretariát Regionální rady Regionu soudržnosti NUTS II Jihovýchod dle materiálu ZK-05-2004-59, př. 1)
Jednou z aktivit tohoto projektu je dlouhodobá stáž zaměstnanců Krajského úřadu kraje Vysočina v Bruselu. Této stáže se od srpna 2006 do června 2007 zúčastňují zaměstnanci odboru regionálního rozvoje (dále jen "ORR") a snaží se mimo jiné mapovat finanční zdroje pro subjekty kraje Vysočina a hledat potenciál pro projekty kraje Vysočina. Při mapování těchto finančních zdrojů, bylo získání podmínek programu Asia-Invest 2006-2007, jehož cílem je podpořit přímou spolupráci mezi Evropou a Asií prostřednictvím malých a středních podnikatelů. Program, jehož základní charakteristika je uvedená v materiálu RK-10-2007-41, př. 1 (úplné znění na http://ec.europa.eu/europeaid/projects/asia-invest/download2002/asia-invest2006-2007guidelines.pdf), umožňuje např. provedení důkladného průzkumu trhu vybraných asijských zemí a pořádání podnikatelských misí do asijských zemí, stejně jako uskutečnění mise asijských podnikatelů do Evropy.
Návrh řešení Na základě znalosti podmínek programu iniciovali zástupci ORR pracovní schůzku se zástupci Krajské hospodářské komory a regionální kanceláře agentury CzechTrade, a to nejprve 7. 9. 2006 a následně 5. 1. 2007. Výsledkem těchto schůzek je potvrzení zájmu malých a středních podnikatelů z kraje Vysočina o účast na podnikatelské misi či misí do některých z asijských zemí, zejména pak do Indie a Vietnamu. Průzkum provedl regionální exportní manažer agentury CzechTrade pan Ing. Ivan Kameník.
Na základě výsledků zmiňovaného průzkumu navrhuje ORR zpracovalo projekt do programu Asia-Invest Programme 2006-2007. Rámec projektu bude předložen před jednáním rady kraje z důvodu, že do dne podání materiálu pro jednání rady nepřišlo vyjádření a podklady od indonéského partnera, které jsou nezbytné pro zkompletování žádosti. Rámec projektu bude uveden v příloze RK-10-2007-41, př. 1. Předkladatelem žádosti je kraj Vysočina a partnerem Krajská hospodářská komora a CzechTrade, společnost CCSS, která již nyní spolupracuje na komunitárních projektech s asijskými partnery a Západomoravská vysoká škola Třebíč, o.p.s. a ze zahraničí je partnerem projektu italská společnost Informest, která zajišťuje poradenské finanční služby pro malé a střední podnikatele v regionu Friuli Venecia Giulia a z Vietnamu je zajištěný partner Center of technological transfer aid for farmer and mountainous z Honoi city. Z Indonésie je partnerem projektu přímo region Yogyakarta. Na přípravě projektu by se podíleli 2 zástupci ORR s očekávaným přispěním zástupců Krajské hospodářské komory a regionální kanceláře agentury CzechTrade a ostatních partnerů.
Celkové uznatelné náklady projektu jsou 240.000,- Euro (příspěvek Evropské komise činí max. 75% z celkových uznatelných nákladů projektu a žadatel, který bude vybrán k podpoře, získá zálohovou platbu na realizaci projektu ve výši 80% z dotace), časový harmonogram
1. 2. 2008 - 31. 5. 2010 a destinace pro uskutečnění podnikatelské mise či misí je Indonesie a Vietnam. Partneři projektu se podílí na kofinancování projektu v celkovém objemu 1/4 celkových uznatelných nákladů projektu.
StanoviskaStanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usneseníRada kraje
rozhoduje
předložit projektovou žádost Most pro podnikání - Evropa - Asie do programu Asia-Invest Programme 2006-2007 na Evropskou komisi;
doporučuje
zastupitelstvu kraje schválit závazek kraje Vysočina ke spolufinancování projektu v rámci programu Asia-Invest 2006-2007 dle materiálu RK-10-2007-41, př. 2 a to v případě že bude projekt vybrán Evropskou komisí k podpoře.
Odpovědnost ORR
Termín 15. 3. 2007
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz