Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-10-2007-48

RK-10-2007-48.doc  RK-10-2007-48pr2.pdf  RK-10-2007-48pr3.xls
Číslo materiálu48
Číslo jednacíRK-10-2007-48
NázevNávrh postupu na zabezpečení přípravy krajských projektů v oblasti dopravní infrastruktury pro období 2007 - 2013
Zpracoval M. Kršňáková
Předkládá M. Černý
Počet příloh
Popis problémuKraj Vysočina je vlastníkem 1 630 km silnic II. třídy a 2 949 km silnic III. třídy. Celkem kraj vlastní 4 579 km silnic.
Odbor dopravy a silničního hospodářství Krajského úřadu kraje Vysočina (dále jen "ODSH") zpracoval návrh "Páteřní silniční sítě kraje Vysočina", který zohledňuje rozhodující komunikační spojení významných center osídlení a hospodářského rozvoje regionu a měl by zabezpečovat propojení mezi okresy a sousedními kraji. Tato "Páteřní silniční síť kraje Vysočina" by měla splňovat parametry osy dopravního spojení, na kterou by měly navazovat ostatní pozemní komunikace na území kraje Vysočina a byla schválena usnesením zastupitelstva kraje č. 0214/03/2006/ZK (Zastupitelstvo kraje schvaluje "Páteřní silniční síť kraje Vysočina" dle materiálu ZK-03-2006-42upr1, př. 2).
Kvalitní pozemní dopravní síť je jedním z hlavních rozvojových parametrů pro zajištění ekonomického a hospodářského rozvoje každého regionu a zajišťuje i důležitou roli v rámci dostupnosti základních sociálních a občanských potřeb obyvatel regionu.
Investiční náklady související s nezbytnou souvislou a běžnou údržbou, potažmo s budováním nových úseků pozemních komunikací či zvyšováním a zlepšováním jejich technických parametrů, patří k finančně nejnáročnějším investičním akcím.
Cílem kraje je prioritně budovat stanovenou "Páteřní silniční síť kraje Vysočina" v celé délce na technické parametry kategorie S9,5 (což je šíře vozovky 9,5 m mezi sloupky nebo svodidly), na základě dostupných finančních prostředků a tím dosáhnout stanovených stavebních a technických parametrů pro takto určené komunikace a mosty, pod těmito komunikacemi, ve vlastnictví kraje Vysočina.
Rozdělení navržené "Páteřní silniční sítě kraje Vysočina" dle jednotlivých okresů je následující: Havlíčkův Brod 137 km, Jihlava 136 km, Pelhřimov 154 km, Třebíč 140 km a Žďár nad Sázavou 152 km. Celkem páteřní silniční síť kraje Vysočina tvoří 719 km silnic II. a III. tříd, a ve finančním objemu to představuje investice cca 9 mld. Kč.
S nadcházejícím novým programovacím obdobím 2007-2013 se naskýtá možnost využít finančních prostředků ze strukturálních fondů EU na spolufinancování těchto investičně náročných akcí.
Mezi rozhodující finanční nástroje, které bude možné využít pro zabezpečení realizace prioritně stanoveného plánu "Páteřní silniční sítě kraje Vysočina" s ohledem na přímé investice do infrastruktury tělesa pozemní komunikace, patří zejména:
* Regionální operační program NUTS II Jihovýchod
* Cíl 3 územní přeshraniční spolupráce Rakousko-ČR
* Operační program Podnikání a inovace
Mezi rozhodující finanční nástroje, které bude možno využít pro zabezpečení realizace doprovodných investičních akcí souvisejících s investicemi do těles pozemních komunikací s ohledem zejména na aspekty související s životním prostředím a bezpečností provozu, patří zejména:
* Operační program Životní prostředí
* Operační program Doprava
Mezi první investiční projekty, na Páteřní silniční síti kraje Vysočina, které se budou připravovat pro realizaci v rámci prvních let strukturální pomoci období 2007-2013, tedy u kterých se budou předkládat žádosti o finanční podporu na řídící orgány jednotlivých operačních programů v letech 2007 - 2009, patří následující akce:
Příprava EU 2007 - 2009název akce
žádost
II/360 Oslavička - obchvat, 2.stavba
2007
II/353 Bohdalov - obchvat
2007
II/405 Brtnice - Zašovice
2007
II/602 hr. kraje - Pelhřimov, 2.stavba (Helenín - mosty + 3,1 km silnice)
2007
II/602 hr.kraje - Pelhřimov, 1.stavba (Velké Meziříčí- Jihlava)
2007
III/3525 od I/38 do Stříteže - rekonstrukce
2007
II/360 Štěpánovice - Vacenovice
2007
II/602 hr.kraje - Pelhřimov, 3.stavba (kř.II/406 - Pelhřimov)
2008
II/405 Příseka - Brtnice
2008
II/360 ul. Rafaelova - Pocoucov
2008
II/128 Pacov - Lukavec, 1.stavba
2008
II/150 Havlíčkův Brod - Okrouhlice
2008
II/399 Stropešín - most ev.č.399-002
2008
Přeložka silnice II/352 Jihlava-Heroltice
2008
II/152 Jaroměřice - Hrotovice - hr.kraje, 1.stavba
2008
II/602 hr. kraje - Pelhřimov, 5.stavba (mosty 602-30, 602-37)
2009
II/128 Pacov - Lukavec, 2.stavba
2009
II/347 Světlá n.S. - D1, 1.stavba
2009
II/344 Havl. Brod - Chotěboř, 1.stavba
2009
II/405 Okříšky - průtah
2009
II/360 Třebíč - Velké Meziříčí (zbývající úseky)
2009
II/602 hr. kraje - Pelhřimov, 4. stavba (ok.JI-Velké Meziříčí-kř. III/3904)
2009

Výše uvedené akce a silniční úseky jsou v současné době akcemi, u nichž je nejdále dotažena jejich připravenost k předložení akce z hlediska vyřešených majetkoprávních záležitostí a dalších nutných předpokladů pro zpracování a předložení žádosti. Důvodová zpráva vystihující význam uvedených komunikací z hlediska kraje ve vztahu k uvedeným projektům je uvedena v materiálu RK-10-2007-48, př. 1 a grafické znázornění výše uvedených úseků silnic Páteřní silniční sítě kraje Vysočina je uvedeno v materiálu
RK-10-2007-48, př. 2.
Jak je patrné, z výše uvedených úseků se začne v nejbližších dnech pracovat na fyzické přípravě projektů a projektové dokumentace u silnic a úseků silnic, které se připravují na předložení žádosti o finanční zdroje v roce 2007 a na fyzické přípravě prvních úseků roku 2008 a vzhledem k mimořádné náročnosti přípravy akce Pelhřimov 4. stavba se začne pracovat na přípravě tohoto úseku. Jedná se o následující silnice a úseky silnic:

název akce
žádost
předpokládané investiční náklady v tis. Kč
II/360 Oslavička - obchvat, 2.stavba
2007
110 000
II/353 Bohdalov - obchvat
2007
135 000
II/405 Brtnice - Zašovice
2007
280 000
II/602 hr. kraje - Pelhřimov, 2.stavba (Helenín - mosty + 3,1 km silnice)
2007
50 000
II/602 hr.kraje - Pelhřimov, 1.stavba (Velké Meziříčí- Jihlava)
2007
85 000
III/3525 od I/38 do Stříteže - rekonstrukce
2007
20 000
II/360 Štěpánovice - Vacenovice
2007
40 000
II/602 hr. kraje - Pelhřimov, 3. stavba (kř.II/406 - Pelhřimov)
2008
100 000
II/405 Příseka - Brtnice
2008
140 000
II/306 ul. Rafaelova - Pocoucov
2008
80 000
II/602 hr. kraje - Pelhřimov, 4. stavba (okr. JI-VM-kř. III/3904)
2009
100 000

Z hlediska efektivní přípravy na předložení žádostí do prvních kol výzev je nutné připravit podmínky pro splnění požadavků programu, aby tyto akce splnili náležitosti přijatelnosti akce. Zejména se jedná o následující položky, které musí být do dne předložení žádosti splněny, případně zpracovány:
Vyřešené majetkoprávní vztahy (pozemky vykoupeny, pozemky v nájmu), stavebně-technická dokumentace pro stavební řízení, studie proveditelnosti.
Návrh řešení Odbor regionálního rozvoje Krajského úřadu kraje Vysočina (dále jen "ORR") společně s ODSH navrhuje zpracovat projekty k výše uvedeným úsekům včetně související dokumentace potřebné pro zajištění investičních akcí, které jsou z hlediska majetkoprávní přípravy a dalších nutných předpokladů pro zpracování žádostí a jejich předložení v roce 2007, na počátku roku 2008 a přípravy návazného úseku II/602 Pelhřimov 4. stavba pro předložení počátkem roku 2009. Programy pro příští programovací období umožňují, aby do projektu byly započteny i náklady týkající se dokumentace potřené pro zajištění investičních akcí.
Nutnou podmínkou, aby tyto náklady byly zařazeny mezi náklady uznatelné, však je, aby byly zřízeny zvláštní účty k jednotlivým uvažovaným projektům a veškeré finanční pohyby k jednotlivým akcím byly prováděny prostřednictvím těchto zvláštních účtů.
Navrhujeme tedy, aby byly z Fondu strategických rezerv kraje Vysočina vyčleněny a postupně převáděny finanční prostředky, ve výši 60% uvažovaných investičních nákladů každé jednotlivé akce.
Tyto finanční prostředky se nebudou nyní fyzicky převádět na zvláštní účty, ale bude probíhat kontinuální, průběžné čerpání a to na základě uplatnění dodavatelských faktur v rámci smluvního plnění zakázek nutných k fyzické přípravě jednotlivých akcí.

Název akce
žádost
předpokládané investiční náklady v tis. Kč
požadavek na vyčlenění z Fondu strategických rezerv v tis. Kč
II/360 Oslavička - obchvat, 2.stavba
2007
110 000
66 000
II/353 Bohdalov - obchvat
2007
135 000
81 000
II/405 Brtnice - Zašovice
2007
280 000
168 000
II/602 hr. kraje - Pelhřimov, 2.stavba (Helenín - mosty + 3,1 km silnice)
2007
50 000
30 000
II/602 hr.kraje - Pelhřimov, 1.stavba (Velké Meziříčí- Jihlava)
2007
85 000
51 000
III/3525 od I/38 do Stříteže - rekonstrukce
2007
20 000
12 000
II/360 Štěpánovice - Vacenovice
2007
40 000
24 000
II/602 hr. kraje Pelhřimov, 3. stavba (kř. II/406 Pelhřimov)
2008
100 000
60 000
II/405 Příseka - Brtnice
2008
140 000
84 000
II/360 ul Rafaelova - Pocoucov
2008
80 000
48 000
II/602 hr. kraje - Pelhřimov, 4. stavba (okr. JI-VM-kř. III/3904)
2009
100 000
60 000


Rozdělení kompetencí v rámci přípravné fáze projektů:

ORR - zmapování zdrojů z dostupných operačních programů, konzultace s řídícími orgány operačních programů, pomoc ODSH v základní formulaci žádostí a pomoc při zpracování výchozích analýz oblastí a spádových regionů, které budou dotčeny investičními projekty zaměřenými na pozemní komunikace, tedy určitá pomoc při důvodových zprávách a formulacích, pomoc při vlastním vypracování žádosti předkládané do operačního programu a konzultace v otázkách studií proveditelnosti, supervize nad všemi otázkami ve fázi formulace projektu.
ODSH - zpracování podkladů pro projekty silnic, spočívající ve zpracování žádostí, zajištění expertního zpracování studií proveditelnosti a koordinace a řízení činností souvisejících s povinnostmi vůči řídícím orgánům operačního programu. ODSH dále ve spolupráci s Odborem ekonomickým Krajského úřadu kraje Vysočina zajistí závěrečné finanční vyhodnocení projektů.
OM - zpracování podkladů v záležitostech majetkoprávních, zajištění projektové a další technické a obchodní přípravy akcí, veřejných zakázek, řízení fyzické realizace zakázek, zajištění inženýrského dohledu nad plněním zakázek
StanoviskaOM nemá připomínky k návrhu usnesení
ODSH souhlasí s navrženým řešením přípravy projektů do dopravní infrastruktury
kofinancovaných prostřednictvím strukturálních fondů EU
ORR souhlasí s návrhem usnesení
OE nemá připomínky k návrhu usnesení
Návrh usneseníRada kraje
bere na vědomí
přípravu projektů kraje Vysočina v oblasti dopravní infrastruktury pro období 2007 - 2013 dle materiálu RK-10-2007-48, př. 3 a důvodovou zprávu k jednotlivým úsekům silnic popisující význam akce v rámci silniční sítě kraje Vysočina dle materiálu RK-10-2007-48, př. 1;

ukládá
Odboru dopravy a silničního hospodářství Krajského úřadu kraje Vysočina, Odboru majetkovému Krajského úřadu kraje Vysočina a Oboru regionálního rozvoje Krajského úřadu kraje Vysočina připravit projekty uvedené v materiálu RK-10-2007-48, př. 3 k předložení do Regionálního operačního programu NUTS 2 Jihovýchod nebo do Cíle 3 územní přeshraniční spolupráce Rakousko-ČR nebo do Operačního programu Podnikání a inovace;
doporučuje
zastupitelstvu kraje:
* vzít na vědomí přípravu projektů kraje Vysočina v oblasti dopravní infrastruktury pro období 2007 - 2013 dle materiálu RK-10-2007-48, př. 3 a důvodovou zprávu k jednotlivým úsekům silnic popisující význam akce v rámci silniční sítě kraje Vysočina dle materiálu RK-10-2007-48, př. 1;
* schválit převod finančních prostředků z Fondu strategických rezerv na přípravu a realizaci jednotlivých projektů uvedených pod body 1.-10. a 22. přílohy RK-10-2007-48, př. 3 v celkové výši max. 684 000 tis. Kč na zvláštní účty jednotlivých projektů (II/360 Oslavička - obchvat, 2.stavba - 66 000 tis. Kč, II/353 Bohdalov - obchvat - 81 000 tis. Kč, II/405 Brtnice - Zašovice - 168 000 tis. Kč, II/602 hr. kraje - Pelhřimov, 2.stavba (Helenín - mosty + 3,1 km silnice) - 30 000 tis. Kč, II/602 hr. kraje - Pelhřimov, 1.stavba (Velké Meziříčí - Jihlava) - 51 000 tis. Kč, III/3525 od I/38 do Stříteže - rekonstrukce - 12 000 tis. Kč, II/360 Štěpánovice - Vacenovice - 24 000 tis. Kč, II/602 hr. kraje - Pelhřimov, 3. stavba - kř. II/406 - Pelhřimov - 60 000 tis. Kč, II/405 Příseka - Brtnice - 84 000 tis. Kč, II/360 ul. Rafaelova Pocoucov - 48 000 tis. Kč, II/602 hr. kraje - Pelhřimov 4. stavba - or. JI-VM-kř. III/3904). Finance budou uvolňovány v průběhu let 2007 - 2013 postupně dle aktuální potřeby každého projektu.
Odpovědnost odbor dopravy a silničního hospodářství, odbor majetkový, odbor regionálního rozvoje
Termín 31. 12. 2007
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz