Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-10-2007-10

RK-10-2007-10.doc  RK-10-2007-10pr1.doc
Číslo materiálu10
Číslo jednacíRK-10-2007-10
NázevNabytí nemovitostí pro stavbu "II/405 Brtnice - Zašovice"
Zpracoval V. Chmela
Předkládá P. Kolář
Počet příloh
Popis problémuKraj Vysočina je investorem silničních staveb na silnicích II. a III. třídy. Jednou z připravovaných staveb je stavba "II/405 Brtnice - Zašovice". Tato stavba by měla být spolufinancována z prostředků EU v rámci ROP. Jedná se o rekonstrukci silnice II/405, která řeší výškovou i směrovou přeložku stávající trasy silnice. Celková délka rekonstrukce je 4870 m. V začátku úseku navazuje rekonstrukce na stávající silnici II/405 za stoupáním za městem Brtnice. Konec rekonstrukce je před obcí Zašovice.
V této souvislosti je nutné zajistit smlouvy s vlastníky zbývajících pozemků dotčených stavbou, kterými bude zajištěno vypořádání vlastnických vztahů. Jedná se o výkupy pozemků trvale dotčených předmětnou stavbou, za ceny stanovené znaleckými posudky podle vyhlášky č. 540/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů, kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a o změně některých zákonů ve znění pozdějších předpisů s přihlédnutím k výměru MF č. 01/2007 ze dne 6. 12. 2006 vydaného v Cenovém věstníku, kterým se vydává seznam zboží s regulovanými cenami, tj. za cenu 50 Kč/m2. Uvedená kupní cena bude v případě, že se na pozemku nacházejí trvalé porosty, zvýšena o cenu těchto porostů stanovenou podle vyhlášky č. 540/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů, kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a o změně některých zákonů ve znění pozdějších předpisů.
U pozemků ve vlastnictví Lesů České republiky, s.p. se sídlem Hradec Králové, Přemyslova 1106, PSČ 501 68 bude kupní cena stanovena na základě znaleckého posudku, který zajistí Lesy České republiky, s.p.
O nabytí většiny pozemků dotčených touto stavbu již rozhodlo zastupitelstvo kraje usnesením 0509/08/2006/ZK ve znění usnesení 0035/01/2007/ZK. Předkládaný návrh o nabytí zbývajících pozemků dotčených stavbou uvedených v materiálu RK-10-2007-10, př. 1 vychází z geometrického zaměření úseku, na který dříve nebylo možné zajistit geometrický plán před odstraněním nesrovnalostí v katastru nemovitostí.
Návrh řešení Odbor majetkový navrhuje k zajištění plynulé majetkoprávní přípravy doporučit zastupitelstvu kraje rozhodnout nabýt pozemky pro stavbu "II/405 Brtnice - Zašovice" v katastrálních územích Kněžice u Třebíče a Radonín za ceny stanovené znaleckými posudky podle vyhlášky č. 540/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů, kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a o změně některých zákonů ve znění pozdějších předpisů s přihlédnutím k výměru MF č. 01/2007 ze dne 6. 12. 2006 vydaného v Cenovém věstníku, kterým se vydává seznam zboží s regulovanými cenami, tj. za cenu 50 Kč/m2 a cenu porostů stanovenou podle vyhlášky č. 540/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů, kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a o změně některých zákonů ve znění pozdějších předpisů.
Odbor majetkový dále navrhuje zastupitelstvu kraje rozhodnou nabýt pozemky pro stavbu "II/405 Brtnice - Zašovice" od Lesů České republiky, s.p. za cenu stanovenou podle znaleckého posudku.
Rozhodnutí o nabytí nemovitých věcí do vlastnictví kraje je ve smyslu § 36 odst.1 písm. a) zákona č. 129/2000 Sb. o krajích, ve znění pozdějších předpisů vyhrazenou pravomocí zastupitelstva.
StanoviskaOdbor dopravy a silničního hospodářství souhlasí s návrhem usnesení.
Návrh usneseníRada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout nabýt koupí pozemky pro stavbu silnice "II/405 Brtnice - Zašovice" v rozsahu, způsobem, za podmínek a ceny od vlastníků dle materiálu
RK-10-2007-10, př. 1 do vlastnictví kraje Vysočina.
Odpovědnost odbor majetkový
Termín 27. 3. 2007
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz