Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-10-2007-16

RK-10-2007-16.doc  RK-10-2007-16pr1.doc
Číslo materiálu16
Číslo jednacíRK-10-2007-16
NázevMajetkoprávní příprava stavby silnice "II/360 Oslavička - obchvat, 2. stavba"
Zpracoval P. Krepčík
Předkládá P. Kolář
Počet příloh
Popis problémuV letošním roce bude kraj Vysočina investorem stavby "II/360 Oslavička - obchvat, 2. stavba". Jedná se o jednu ze staveb, které by měly být spolufinancovány z prostředků ROP. Rada kraje usnesením 217/09/2003/RK a 0234/08/2007/RK schválila uzavření nájemních smluv na pozemky tvořící dočasný zábor výše uvedené stavby. Zastupitelstvo kraje následně usnesením 056/02/2003/ZK ve znění usnesení 0547/09/2005 rozhodlo o uzavření smluv o budoucích kupních smlouvách na pozemky tvořící trvalý zábor výše uvedené stavby. Dočasný i trvalý zábor pozemků v záborovém elaborátu vycházel z projektové dokumentace zpracované firmou Dopravoprojekt a.s. Projekt vychází z dokumentace stavby pro územní rozhodnutí zajišťované městem Třebíč v roce 2002. Během řízení však byl v záborovém elaborátu u pozemku pod železniční tratí změněn trvalý zábor na zábor dočasný. Z výše uvedeného vyplývá, že dle nově zpracovaného záborového elaborátu a souhrného stanoviska Českých drah, a.s. a Správy železniční dopravní cesty, s.o. je třeba s vlastníkem pozemku uzavřít nájemní smlouvu.
Návrh řešení Aby bylo možné pokračovat v majetkoprávní přípravě stavby silnice "II/360 Oslavička - obchvat, 2. stavba" navrhuje OM rozhodnout uzavřít nájemní smlouvu na pronájem části pozemku od vlastníka a v rozsahu dle materiálu RK-10-2007-16, př. 1.
StanoviskaStanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usneseníRada kraje
schvaluje
uzavření nájemní smlouvy na pronájem části pozemku v rozsahu dle materiálu
RK-10-2007-16, př. 1 za cenu stanovenou Výměrem MF č. 01/2007 ze dne 6. prosince 2006 uveřejněném v Cenovém věstníku částka 15, pro k.ú. Oslavička ve výši 5 Kč/m2/rok, na dobu 18 měsíců, počínaje dnem 1. 8. 2007.
Odpovědnost odbor majetkový
Termín 31. 5. 2007
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz