Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávyUrčeno pro
členy Rady Kraje Vysočina
ředitele KrÚ
informaci vedoucím odborů a samostatných oddělení

Vážená paní kolegyně, vážený pane kolego,
v souladu s § 58 odst. 1 zákona 129/2000 Sb., o krajích,

s v o l á v á m


zasedání rady kraje č. 10/2007, které se bude konat dne 13.03.2007 v 8:00 hod. v zasedací místnosti Rady Kraje Vysočina, Žižkova 57, Jihlava.


Navržený program jednání:
1. Zahájení, připomínky k zápisu ze zasedání č. 9/2007
2. Darování pozemků zastavěných chodníky v k. ú. a obci Dolní Město
    (8:05 8:10, P. Kolář, RK-10-2007-02)
3. Návrh uspořádání silniční sítě a majetkoprávního vypořádání v k. ú. Trnava u Třebíče a obci Trnava
    (8:10 8:15, P. Kolář, RK-10-2007-03)
4. Žádost obce Nový Telečkov o finanční výpomoc
    (8:15 8:20, P. Kolář, RK-10-2007-04)
5. Věcná břemena na majetku kraje Vysočina
    (8:20 8:25, P. Kolář, RK-10-2007-05)
6. Stavba chodníku v k. ú. a obci Radostín nad Oslavou
    (8:25 8:30, P. Kolář, RK-10-2007-06)
7. Prodej pozemků v k. ú. Sedliště u Jimramova a obci Jimramov
    (8:30 8:35, P. Kolář, RK-10-2007-07)
8. Změna správy nemovitého majetku ve vlastnictví kraje Vysočina
    (8:35 8:40, P. Kolář, RK-10-2007-08)
9. Návrh rozpočtového opatření - pokrytí provozních nákladů Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace v souvislosti se správou nevyužívaných budov v areálu nemocnice
    (8:40 8:45, P. Kolář, RK-10-2007-09)
10. Nabytí nemovitostí pro stavbu "II/405 Brtnice - Zašovice"
    (8:45 8:50, P. Kolář, RK-10-2007-10)
11.  Vložení pozemků v k. ú. a obci Pelhřimov do správy KSÚS Vysočiny, příspěvkové organizace
    (8:50 8:55, P. Kolář, RK-10-2007-11)
12. Koupě pozemku v k. ú. a obci Okrouhlice
    (8:55 9:00, P. Kolář, RK-10-2007-12)
13.  Bezúplatné nabytí pozemků od České republiky - ÚZSVM do vlastnictví kraje Vysočina
    (9:00 9:05, P. Kolář, RK-10-2007-13)
14. Prodej transformačních stanic - k. ú. Ocmanice, k. ú. Hrotovice
    (9:05 9:10, P. Kolář, RK-10-2007-14)
15. Uzavření smluv o budoucích darovacích smlouvách v k. ú. a obci Velké Meziříčí
    (9:10 9:15, P. Kolář, RK-10-2007-15)
16. Majetkoprávní příprava stavby silnice "II/360 Oslavička - obchvat, 2. stavba"
    (9:15 9:20, P. Kolář, RK-10-2007-16)
17. Veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce
    (9:20 9:25, P. Kolář, RK-10-2007-17)
18. Majetkoprávní vypořádání pozemků v k. ú. a obci Moravec a svěření nemovitého majetku do správy KSÚS Vysočiny, příspěvkové organizace
    (9:25 9:30, P. Kolář, RK-10-2007-18)
19. III/03810 Havlíčkův Brod - Bělohradská ulice, návrh na zařazení jmenovité akce a provedení rozpočtového opatření
    (9:30 9:35, P. Kolář, RK-10-2007-19)
20. II/602 Velké Meziříčí, rekonstrukce ulice Novosady, návrh na realizaci
    (9:35 9:40, P. Kolář, RK-10-2007-20)
21. Zahájení jednání s ČR - Ministerstvem obrany o bezúplatném převodu a bezúplatném nabytí pozemků v k.ú. a obci Hartvíkovice
    (9:40 9:45, L. Staněk, M. Kolář, RK-10-2007-21)
22. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Doprava - poskytnutí dotací obcím na dětská dopravní hřiště
    (9:45 9:50, L. Staněk, RK-10-2007-22)
23. Delegování zástupce zřizovatele do komise pro posouzení a hodnocení nabídek - Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace
    (9:50 9:55, L. Staněk, RK-10-2007-23)
24. Výroční zpráva o stavu a rozvoji vzdělávací soustavy v kraji Vysočina za školní rok 2005/2006 a kalendářní rok 2006
    (9:55 10:00, Z. Ludvík, RK-10-2007-24)
25. Návrh na provedení rozpočtového opatření - dotace TJ Jiskra Havlíčkův Brod na spolufinancování "Softbalového areálu na světové parametry"
    (10:00 10:05, Z. Ludvík, RK-10-2007-25)
26. Návrh na provedení rozpočtového opatření - dofinancování evropských projektů
    (10:05 10:10, Z. Ludvík, RK-10-2007-26)
27. Rozpočtové opatření v rámci SROP 3.2
    (10:10 10:15, Z. Ludvík, RK-10-2007-27)
28. Dodatek č. 2 k Záměrům kraje Vysočina na podporu převodu zřizovatelských kompetencí a návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - podpora převodu vzdělávacích činností
    (10:15 10:20, Z. Ludvík, RK-10-2007-28)
29. Návrh rozpočtového opatření na rok 2007 u kapitoly Školství - předfinancování projektu SOŠ a SOU Třešť, příspěvkové organizace kraje, v rámci programu INTERREG IIIA Česká republika-Rakousko
    (10:20 10:25, Z. Ludvík, RK-10-2007-29)
30. Návrh na provedení rozpočtového opatření - Podpora účasti na sportovních mistrovstvích
    (10:25 10:30, Z. Ludvík, RK-10-2007-30)
31. Grantové schéma Rozvoj kapacit dalšího profesního vzdělávání - dodatek ke smlouvě
    (10:30 10:35, Z. Ludvík, RK-10-2007-31)
32. Grantové schéma Podpora sociální integrace v kraji Vysočina 2004 - 2006 - dodatek ke smlouvě
    (10:35 10:40, Z. Ludvík, RK-10-2007-32)
33. Ukončení činnosti VOŠ, Jihlava, Tolstého 16, darování movitého majetku Vysoké škole polytechnické Jihlava
    (10:40 10:45, Z. Ludvík, RK-10-2007-33)
34. Změny ve školském rejstříku
    (10:45 10:50, Z. Ludvík, RK-10-2007-34)
35. Návrh na vyhlášení "Preventivních programů realizovaných školami, školskými zařízeními a nestátními neziskovými organizacemi na rok 2007"
    (10:50 10:55, Z. Ludvík, RK-10-2007-35)
36. Návrh na provedení rozpočtového opatření - Podpora účasti na sportovních mistrovstvích
    (10:55 11:00, Z. Ludvík, RK-10-2007-36)
37. Návrh na provedení rozpočtového opatření - vyřazení projektů kraje Vysočina v oblasti dopravní infrastruktury kofinancovaných prostřednictvím strukturálních fondů EU z přílohy M4 schváleného rozpočtu
    (11:00 11:05, A. Krištofová, P. Kolář, RK-10-2007-37)
38. Prohlášení při podávání žádosti o platbu k projektu Terénní mapování sítě jezdeckých stezek a koňských stanic v kraji Vysočina
    (11:05 11:10, M. Černý, RK-10-2007-38)
39. Návrh na rozdělení dotací v rámci Programu obnovy venkova Vysočiny 2007
    (11:10 11:15, M. Černý, RK-10-2007-39)
40. Dodatek Smlouvy o poskytnutí podpory na realizaci akci "Vítejte na Novoměstko" v rámci grantového schématu Podpora regionálních a místních služeb cestovního ruchu v kraji Vysočina
    (11:15 11:20, M. Černý, RK-10-2007-40)
41. Asia-Invest Programme 2006-2007 - projekt s cílem pomoci podnikatelům z Vysočiny proniknout na asijský trh a navázat obchodní vztahy s asijskými podnikateli
    (11:20 11:25, M. Černý, RK-10-2007-41)
42. Dodatek Smlouvy o poskytnutí podpory na realizaci akci "Rozvoj cestovního ruchu na Pelhřimovsku" v rámci grantového schématu Podpora regionálních a místních služeb cestovního ruchu v kraji Vysočina
    (11:25 11:30, M. Černý, RK-10-2007-42)
43. Dodatek Smlouvy o poskytnutí podpory na realizaci akci "Rozšíření Motelu Farma Pelhřimov" v rámci grantového schématu Podpora regionální a místní infrastruktury cestovního ruchu v kraji Vysočina
    (11:30 11:35, M. Černý, RK-10-2007-43)
44. Regionální rada - návrh na provedení rozpočtového opatření, rozhodnutí o poskytnutí dotace na zpracování prováděcího dokumentu Regionálního operačního programu Jihovýchod
    (11:35 11:40, M. Černý, RK-10-2007-44)
45. FOND VYSOČINY - Grantový program "Modernizace ubytovacích zařízení 2007"
    (11:40 11:45, M. Černý, RK-10-2007-45)
46. FOND VYSOČINY - Grantový program "Doprovodná infrastruktura cestovního ruchu 2007"
    (11:45 11:50, M. Černý, RK-10-2007-46)
47. Přidělení dotace náhradní akci v rámci 3. výzvy Grantového schématu na podporu malých a středních podnikatelů v ekonomicky slabých regionech kraje Vysočina
    (11:50 11:55, M. Černý, RK-10-2007-47)
48. Návrh postupu na zabezpečení přípravy krajských projektů v oblasti dopravní infrastruktury pro období 2007 - 2013
    (11:55 12:00, M. Černý, RK-10-2007-48)
49. Projekt Legese - návrh na účast Vysočiny v projektu
    (12:00 12:05, P. Pavlinec, RK-10-2007-49)
50. Návrh na provedení rozpočtového opatření - Dotace Městskému kulturnímu středisku, příspěvkové organizaci Města Moravské Budějovice
    (13:05 13:10, M. Kalivoda, RK-10-2007-50)
51. Poskytnutí dotace obcím kraje Vysočina na výdaje na akceschopnost - pohotovost JPO II
    (13:10 13:15, M. Kalivoda, RK-10-2007-51)
52. Návrh Zásad Zastupitelstva kraje Vysočina pro poskytování příspěvku obcím kraje Vysočina a Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska Krajské sdružení hasičů kraje Vysočina na požární ochranu na rok 2007
    (13:15 13:20, M. Kalivoda, RK-10-2007-52)
53. Program prevence kriminality kraje Vysočina na léta 2007- 2008
    (13:20 13:25, M. Kalivoda, RK-10-2007-53)
54. Fond Vysočiny - Dodatek ke Smlouvě o poskytnutí podpory z Fondu Vysočiny
    (13:25 13:30, P. Bureš, RK-10-2007-54)
55. Fond Vysočiny - Dodatek ke Smlouvě o poskytnutí podpory z Fondu Vysočiny
    (13:30 13:35, P. Bureš, RK-10-2007-55)
56. Poskytnutí dotací na drobné vodohospodářské ekologické akce v rámci kapitoly Zemědělství
    (13:35 13:40, P. Bureš, RK-10-2007-56)
57. Poskytnutí dotací na studie a projektové dokumentace opatření k ochraně před povodněmi v rámci kapitoly Zemědělství
    (13:40 13:45, P. Bureš, RK-10-2007-57)
58. Návrh odměny ředitelům příspěvkových organizací zřizovaných krajem Vysočina na úseku kultury
    (13:45 13:50, H. Kubíček, RK-10-2007-58)
59. Souhlas s prodloužením dlouhodobé výpůjčky sbírkových předmětů z Muzea Vysočiny Jihlava, příspěvkové organizace
    (13:50 13:55, H. Kubíček, RK-10-2007-59)
60. Poskytnutí finančního příspěvku pořadateli národní přehlídky "SEDMIKVÍTEK - Folklorní tance"
    (13:55 14:00, H. Kubíček, RK-10-2007-60)
61. Návrh rozpočtového opatření na rok 2007 - změna závazných ukazatelů finančního vztahu k rozpočtu zřizovatele u Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě
    (14:00 14:05, H. Kubíček, RK-10-2007-61)
62. Návrh finančního plánu příspěvkových organizací zřizovaných krajem Vysočina na úseku kultury na rok 2007
    (14:05 14:10, H. Kubíček, RK-10-2007-62)
63. Návrh Dodatku č. 4 Zřizovací listiny Krajské knihovny Vysočiny se sídlem v Havlíčkově Brodě
    (14:10 14:15, H. Kubíček, RK-10-2007-63)
64. Návrh Dodatku č. 1 ke Smlouvě o půjčce uzavřené mezi krajem Vysočina a Muzeem Vysočina Jihlava, příspěvkovou organizací, ze dne 14. 3. 2006 - prodloužení trvání smlouvy
    (14:15 14:20, H. Kubíček, RK-10-2007-64)
65. Dotace na obnovu kulturních památek v roce 2007
    (14:20 14:25, H. Kubíček, RK-10-2007-65)
66. Stanovení mimořádné odměny pro ředitele příspěvkové organizace
    (14:25 14:30, V. Švarcová, RK-10-2007-66)
67. Informace o projektu "Zavedení národních akreditačních standardů" v nemocnicích zřizovaných krajem Vysočina
    (14:30 14:35, V. Švarcová, RK-10-2007-67)
68. Delegace zástupců zřizovatele do hodnotící komise
    (14:35 14:40, V. Švarcová, RK-10-2007-68)
69. Návrh na poskytnutí dotace
    (14:40 14:45, V. Švarcová, RK-10-2007-69)
70. Návrh na poskytnutí dotace
    (14:45 14:50, V. Švarcová, RK-10-2007-70)
71.  VN-H-3-2007-1 Návrh změny stanov Havlíčkobrodské nemocnice, a. s.
    (14:50 14:55, V. Švarcová, RK-10-2007-71)
72.  VN-P-3-2007-1 Návrh změny stanov Pelhřimovské nemocnice, a. s.
    (14:55 15:00, V. Švarcová, RK-10-2007-72)
73. Výběrové řízení na obsazení funkčního místa ředitele/ředitelky Ústavu sociální péče Zboží, příspěvkové organizace
    (15:00 15:05, J. Vondráček, RK-10-2007-73)
74. Rezignace a volba člena předsednictva Regionální rozvojové agentury Vysočina, z.s.p.o., za politický klub OSD
    (15:05 15:10, M. Vystrčil, RK-10-2007-74)
75. Rozprava členů rady


Miloš VYSTRČIL v. r.
hejtman Kraje Vysočina
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz