Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-10-2007-70

RK-10-2007-70.doc  RK-10-2007-70pr1.doc
Číslo materiálu70
Číslo jednacíRK-10-2007-70
NázevNávrh na poskytnutí dotace
Zpracoval A. Řehořová
Předkládá V. Švarcová
Počet příloh
Popis problémuOdbor sociálních věcí a zdravotnictví obdržel žádost o dotaci občanského sdružení Asociace pomáhající lidem s autismem - APLA Vysočina. Toto občanské sdružení bylo úspěšným předkladatelem projektu do Opatření 3.1 SROP, a to s investičním projektem "Integrační centrum pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace". Projekt byl vybrán k podpoře, probíhá jeho realizace, na které se rovněž finančně podílí Statutární město Jihlava částkou 1 800 000 Kč.
Toto občanské sdružení dosud neobdrželo dotaci na provozní náklady z rozpočtu kraje na realizaci projektu.
Návrh řešení Občanské sdružení APLA Vysočina předložilo doklad o podpoře ze strany Statutárního města Jihlavy, neplní ale jednu z podmínek Zásad Zastupitelstva kraje Vysočina o poskytování dotací nestátním neziskovým organizacím působícím v oblasti sociálních služeb na realizaci investic, které jsou uvedeny v příloze RK-10-2007-70, př. 1, neboť dosud neobdrželo dotaci na svůj provoz z vlastních prostředků kraje.
Odbor sociálních věcí a zdravotnictví se zabýval předloženým materiálem a dalšími souvisejícími skutečnostmi. Jmenované občanské sdružení je příjemcem dotací z ESF nejen v Opatření 3.1, ale rovněž bylo úspěšným žadatelem do Opatření 3.2 SROP "Sociální integrace v kraji Vysočina 2004 - 2006". Oba projekty jsou vzájemně provázané a je tak zajištěna kontinuita čerpaných prostředků. Dosud APLA Vysočina hradila stávající rozsah činnosti z prostředků získaných z jiných zdrojů. Zahájením provozu integračního centra lze očekávat, že i toto občanské sdružení bude žádat o svoji podporu v rámci dotačního řízení kraje.
Realizací projektů vznikne ojedinělý komplex sociálních služeb směřujících ke zkvalitnění a podpoře osob s poruchou artistického spektra, případně s pervazivními vývojovými poruchami (poruchy pronikající celou osobností člověka a projevující se na více úrovních). Pro tuto cílovou skupiny nejsou v Jihlavě ani v rámci celého kraje poskytovány takto ucelené služby směřující k jejich sociálnímu začleňování.
V době, kdy byly zastupitelstvem kraje schvalovány Zásady Zastupitelstva kraje Vysočina o poskytování dotací nestátním neziskovým organizacím působícím v oblasti sociálních služeb na realizaci investic, nebyl přesně znám počet potencionálních žadatelů o tuto formu dotací a nebylo možné předvídat, jaké organizace by se mohly o podporu ucházet.
Z těchto důvodů odbor sociálních věcí a zdravotnictví doporučuje poskytnutí dotace občanskému sdružení APLA Vysočina.
Žadatel předložil svoji žádost o dotaci v řádném termínu dle schválených "Zásad Zastupitelstva kraje Vysočina o poskytování dotací nestátním neziskovým organizacím působícím v oblasti sociálních služeb na realizaci investic".
StanoviskaEkonomický odbor nemá připomínky k rozpočtovému opatření. Aktuální stav položky Nespecifikovaná rezerva ke dni 7. 3. 2007 je 98 781 tis. Kč.
Návrh usneseníRada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje:
* rozhodnout poskytnout investiční dotaci občanskému sdružení Asociace pomáhající lidem s autismem-APLA-Vysočina, IČ 26652935 ve výši 200 000,- Kč v souladu se "Zásadami Zastupitelstva kraje Vysočina o poskytování dotací nestátním neziskovým organizacím působícím v oblasti sociálních služeb na realizaci investic" dle materiálu
RK-10-2007-70, př. 1;
* schválit rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení rozpočtu kapitoly Sociální věci § 4356 Denní stacionáře a centra denních služeb o částku 200 000,- Kč pro Asociaci pomáhající lidem s autismem-APLA-Vysočina, IČ 26652935 při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje § 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené, pol. Nespecifikovaná rezerva o stejnou částku 200 000,- Kč.
Odpovědnost OSVZ, OE
Termín 27. 3. 2007
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz