Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-10-2007-56

RK-10-2007-56.doc  RK-10-2007-56pr1.xls  RK-10-2007-56pr2.tif  RK-10-2007-56pr3.doc
Číslo materiálu56
Číslo jednacíRK-10-2007-56
NázevPoskytnutí dotací na drobné vodohospodářské ekologické akce v rámci kapitoly Zemědělství
Zpracoval R. Zvolánek
Předkládá P. Bureš
Počet příloh
Popis problémuZastupitelstvo kraje Vysočina schválilo dne 26. 9. 2006 usnesením č. 0434/07/2006/ZK Zásady Zastupitelstva kraje Vysočina pro poskytování dotací na drobné vodohospodářské ekologické akce č. 10/06 (dále jen "zásady"). Zásady řeší poskytování finančních prostředků na výstavbu či rekonstrukci kanalizací a čistíren odpadních vod v obcích do 10 000 ekvivalentních obyvatel (EO). V rozpočtu kraje v kapitole zemědělství se v roce 2007 jedná o finanční prostředky ve výši 46 700 000 Kč na řešení této problematiky.
V 1. kole příjmu žádostí do 31. ledna 2007 bylo odboru lesního a vodního hospodářství a zemědělství (dále jen "OLVHZ") doručeno 8 žádostí s celkovou požadovanou výší dotace 40 008 674 Kč.
Návrh řešení Hodnotící výbor pro posouzení žádostí zasedal dne 20. 2. 2007. Výše doporučených dotací, důvody nesplnění podmínek pro poskytnutí dotace, hodnocení, a další údaje jsou uvedeny v příloze č. 1 tohoto materiálu. Zápis ze zasedání hodnotícího výboru včetně prezenční listiny je přílohou č. 2 tohoto materiálu.
Hodnotící výbor dále ke každé žádosti zpracoval protokol o posouzení žádosti podle přílohy č. 4 zásad. V závěrech těchto protokolů je uvedeno doporučení či nedoporučení poskytnutí dotace včetně její výše. Tyto protokoly jsou k dispozici na OLVHZ.
Hodnotící výbor doporučil poskytnutí dotací v požadované výši těmto 7 žadatelům: Město Ždírec nad Doubravou, VODOVODY A KANALIZACE (svazek obcí se sídlem v Třebíči), Město Telč, Město Brtnice, Obec Dobronín, Obec Lidmaň a Městys Štoky pod ev. č. DVEA 01 - 07/01/2007. Celková výše doporučené poskytnuté dotace je 38 262 344 Kč.
Hodnotící výbor nedoporučil poskytnutí dotace Obci Štěpánov nad Svratkou pod ev. č. DVEA 08/01/2007, jelikož žádost této obce není v souladu s Plánem rozvoje vodovodů a kanalizací kraje Vysočina (PRVKUK) a dále není doloženo pravomocné stavební povolení, čímž nesplňuje podmínku čl. 4 odst. 13 a čl. 5 odst. 1 zásad.
Čerpání dotací bude probíhat podle smlouvy, jejíž návrh je přílohou č. 3 tohoto materiálu.
StanoviskaEkonomický odbor:
Ekonomický odbor souhlasí s návrhem řešení. Ve schváleném rozpočtu kraje Vysočina na rok 2007 kapitola Zemědělství, § 2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly, položka 6901 Rezerva kapitálových výdajů je na drobné vodohospodářské ekologické akce schválená částka 46 700 000 Kč.

Návrh poskytnutí dotací byl konzultován s radním pro oblast vodního hospodářství a zemědělství Ivem Rohovským.
Návrh usneseníRada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout poskytnout dotace obcím a dobrovolným svazkům obcí v rámci kapitoly Zemědělství, § 2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly, položka 6901 Rezerva kapitálových výdajů na drobné vodohospodářské ekologické akce v celkové výši 38 262 344 Kč dle materiálu RK-10-2007-56, př. 1.
Odpovědnost odbor lesního a vodního hospodářství a zemědělství
Termín 27. 3. 2007
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz