Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-10-2007-47

RK-10-2007-47.doc
Číslo materiálu47
Číslo jednacíRK-10-2007-47
NázevPřidělení dotace náhradní akci v rámci 3. výzvy Grantového schématu na podporu malých a středních podnikatelů v ekonomicky slabých regionech kraje Vysočina
Zpracoval S. Lemperová, M. Kršňáková
Předkládá M. Černý
Počet příloh
Popis problémuV rámci hodnotícího procesu 3. výzvy GS na podporu malých a střední podnikatelů v ekonomicky slabých regionech kraje Vysočina (dále jen GS MSP) schválilo dne 7. 11. 2006 Zastupitelstvo kraje Vysočina usnesením č. 0479/08/2006/ZK (Zastupitelstvo kraje rozhoduje schválit seznam akcí navržených k podpoře dle materiálu ZK-08-2006-46, př. 3;schválit seznam akcí náhradních dle materiálu ZK-08-2006-46, př. 4;schválit seznam akcí nedoporučených k podpoře dle materiálu ZK-08-2006-46, př. 5;poskytnout podporu v plné výši uvedené v materiálu ZK-08-2006-46, př. 3 příjemcům podpory uvedeným v materiálu ZK-08-2006-46, př. 3 na realizaci akcí doporučených k podpoře uvedených v materiálu
ZK-08-2006-46, př. 3;neposkytnout podporu žadatelům podpory uvedeným v materiálu
ZK-08-2006-46, př. 5 a realizaci akcí nedoporučených k podpoře uvedených v materiálu ZK-08-2006-46, př. 5.) seznam akcí doporučených k podpoře a poskytnutí podpory těmto akcím, seznam akcí náhradních a seznam akcí nedoporučených k podpoře dle výsledků hodnotící komise. Tabulka s pořadím akcí seřazených dle výsledku jejich bodového hodnocení tvoří přílohu RK-10-2007-47, př. 1 tohoto materiálu. Alokace pro 3. výzvu GS MSP činila 23 770 574,- Kč. Podpora akcí doporučených k podpoře dle přílohy RK-10-2007-47, př. 1 činila 23 028 604,- Kč. V rámci alokace pro 3. výzvu GS MSP tedy zbývá 741 970,- Kč.
Dne 13. 2. 2007 přijalo Zastupitelstvo kraje Vysočina usnesení č. 0045/01/2007/ZK (Zastupitelstvo kraje rozhoduje snížit podporu poskytnutou usnesením č. 0059/01/2006/ZK ze dne 14. 2. 2006 příjemci podpory uvedenému v materiálu ZK-01-2007-45, př. 3 na realizaci akce uvedené v materiálu ZK-01-2007-45, př. 3 o částku uvedenou v materiálu ZK-01-2007-45, př. 3;uzavřít Dodatek č. 2 Smlouvy o poskytnutí podpory na realizaci akce "Rozšíření a modernizace výrobní základny firmy Ekoplast Štancl s.r.o." (reg. číslo CZ.04.1.05/1.1.60.2/3360) ze dne 15. 5. 2006 dle materiálu ZK-01-2007-45, př. 2), kterým byla snížena podpora akci realizované v rámci 2. výzvy GS MSP o 384 000,- Kč. V rámci alokace pro 2. výzvu GS MSP tedy zbývá 384 000,- Kč.
Dne 30. 6. 2006 byla ukončena realizace všech akcí doporučených k podpoře v rámci
1. výzvy GS MSP. V rámci 1. výzvy GS bylo nasmlouváno k poskytnutí podpory 12 644 000,- Kč. V rámci posouzení uznatelných nákladů při předložení vyúčtování jednotlivých akcí bylo proúčtováno k vyplacení podpory 12 474 077,- Kč. Tato podpora již byla jednotlivým příjemcům podpory vyplacena na účet. V rámci alokace pro 1. výzvu GS MSP tedy zbývá 169 923,- Kč.
V rámci GS MSP činí součet nevyčerpaných prostředků 1 295 893,- Kč.
Návrh řešení Gestor GS navrhuje převést nevyčerpané prostředky v rámci 1. výzvy GS MSP (169 923,- Kč) a nevyčerpané prostředky v rámci 2. výzvy GS MSP (384 000,- Kč) do alokace pro
3. výzvu GS MSP. Volné prostředky z prvních dvou výzev GS MSP spolu s nerozdělenými prostředky z 3. výzvy GS MSP činí v součtu 1 295 893,- Kč. Gestor GS tedy navrhuje rozhodnout poskytnout podporu akci uvedené v RK-10-2007-47, př. 2, která je 1. v pořadí akcí ze seznamu akcí náhradních (viz RK-10-2007-47, př.1) v rámci hodnocení 3. výzvy GS, ve snížené výši 1 295 893,- Kč, což odpovídá disponibilním prostředkům GS MSP. Přidělení podpory ve snížené výši bylo s příjemcem podpory projednáno.
Podle ustanovení § 36 písm. c) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajská zřízení), ve znění pozdějších předpisů, je zastupitelstvu kraje vyhrazeno rozhodování o poskytnutí dotací v hodnotě nad 200 000 Kč.
StanoviskaStanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usneseníRada kraje
rozhoduje
převést nevyčerpané prostředky v rámci 1. výzvy GS MSP (169 923,- Kč) a nevyčerpané prostředky v rámci 2. výzvy GS MSP (384 000,- Kč) do alokace pro 3. výzvu GS MSP;
doporučuje
Zastupitelstvu kraje Vysočina rozhodnout poskytnout podporu ve výši 1 295 893,- Kč příjemci podpory uvedenému v materiálu RK-10-2007-47, př. 2 na realizaci akce uvedené v materiálu RK-10-2007-47, př. 2
Odpovědnost ORR
Termín 30. 6. 2007
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz