Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-10-2007-09

RK-10-2007-09.doc
Číslo materiálu09
Číslo jednacíRK-10-2007-09
NázevNávrh rozpočtového opatření - pokrytí provozních nákladů Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace v souvislosti se správou nevyužívaných budov v areálu nemocnice
Zpracoval E. Jozífek
Předkládá P. Kolář
Počet příloh
Popis problémuKraj Vysočina je zřizovatelem Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace (dále jen NHB). Nemovitosti ve vlastnictví kraje využívá NHB v režimu nájemního vztahu. Dopisem ze dne 29. 12. 2005 adresovaným Radě kraje Vysočina požádal ředitel Nemocnice Havlíčkův Brod Ing. Josef Pejchl o změnu nájemní smlouvy a vyjmutí některých vyjmenovaných objektů z předmětu nájmu, jelikož vyjmenované budovy nevyužívá a v budoucnu o jejich využití neuvažuje.
Jedná se o tyto budovy: Pavilon A - stará chirurgie (rok pořízení1897), Pavilon L - stará kuchyně (1936), Pavilon R - stará vrátnice (1917), bývalá budova RZP (1990) - montovaný domek Starmo. Na základě usnesení rady kraje byly za období od 1. 1. 2006 do 31. 5. 2006 z rozpočtu kraje uhrazeny NHB náklady spojené se správou nevyužívaného nemovitého majetku. NHB náklady vyčíslila ve výši 156 377 Kč a OM je po prověření uvolnil. Dopisem technického náměstka ing. Tvrdého ze dne 20. 2. 2007 NHB žádá o úhradu nákladů za období od 1. 6. 2006 do 31. 12. 2006 ve výši 14 875 Kč ( srážkové vody a zabezpečení budov). OM předpokládá tyto úhrady i pro období roku 2007. Pavilony A a L zřejmě nebudou v tomto roce převedeny na jiného vlastníka či uživatele.
Návrh řešení Vzhledem k tomu, že vyjmenované budovy jsou v areálu NHB navrhuje OM zachovat nadále stávající režim nájemního vztahu mezi krajem Vysočina jako vlastníkem a NHB jako nájemcem. Náklady spojené se správou nemovitého majetku nevyužívaného NHB (temperování, nezbytný úklid okolí, občasný dohled - ostraha, srážkové vody, havarijní opravy ad.) by měl kraj Vysočina nemocnici kompenzovat do doby jiného využití nebo převodu.
OM předpokládá, že skutečná výše nákladů spojených se správou nevyužívaného nemovitého majetku bude vyčíslena každé pololetí, odsouhlasena a uvolněna OM.
Předpoklad uplatnění navrženého řešení je výše uvedené období roku 2006 a celý rok 2007, proto je navrženo rozpočtové opatření ve výši 100 tis. Kč.
StanoviskaUsnesením 0733/16/2006/RK rada kraje schválila
* zařadit novou akci "Nemocnice Havlíčkův Brod - přeložení sítí" do kapitoly Nemovitý majetek, položka Investice ve zdravotnictví;
* přesun rozpočtových prostředků ve výši 310 tis. Kč z položky Péče o lidské zdroje a majetek kraje do kapitoly Nemovitý majetek (běžné výdaje, § 3522 Ostatní nemocnice);
* povýšení závazného ukazatele příspěvek na provoz vůči Nemocnici Havlíčkův Brod, příspěvkové organizaci o 310 tis. Kč na úhradu nákladů spojených se správou nevyužívaného nemovitého majetku.
Ekonomický odbor k návrhu rozpočtového opatření nemá připomínky. Aktuální stav položky Péče o lidské zdroje a majetek kraje je 21 803 tis. Kč.
Návrh usneseníRada kraje
rozhoduje
poskytnout neinvestiční dotaci pro Nemocnici Havlíčkův Brod, příspěvkovou organizaci, IČ 00179540 ve výši 100 tis. Kč s určením na pokrytí provozních nákladů vynaložených v souvislosti se správou nepotřebných budov nacházejících se v areálu nemocnice;
schvaluje
* v rámci výdajové části rozpočtu kraje zvýšení kapitoly Nemovitý majetek, § 3522 - Ostatní nemocnice a položky 5331 - Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím o částku 100 tis. Kč s určením pro Nemocnici Havlíčkův Brod, příspěvkovou organizaci při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 - Ostatní činnosti jinde nezařazené, položky Péče o lidské zdroje a majetek kraje o stejnou částku 100 tis. Kč;
* zvýšení závazného ukazatele "Příspěvek na provoz" u Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace o částku 100 tis. Kč na pokrytí provozních nákladů vynaložených v souvislosti se správou nepotřebných budov nacházejících se v areálu nemocnice.
Odpovědnost odbor majetkový, odbor ekonomický, ředitel Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace
Termín 31. 12. 2007
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz