Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Materiály do zastupitelstva 8/2012 - 18.12.2012

ČísloNázev
01Pozvánka
02Zpráva o činnosti rady kraje
03Informace o činnosti krajského úřadu pro zastupitelstvo kraje
04Program prevence kriminality Kraje Vysočina na rok 2013
05Dotace významným kulturním, sportovním a společenským akcím v Kraji Vysočina v roce 2013 (VIP akce)
06Stanovení důležitých termínů na rok 2013
07Návrh na změnu účelu půjčky pro Nemocnici Nové Město na Moravě, příspěvkovou organizaci
08Návrh na schválení záměru realizace plánovaného projektu pořízení zdravotnických prostředků v rámci 13. výzvy IOP - IKTOVÁ CENTRA
09Grantový program Informační a komunikační technologie 2012 - žádost o změnu v projektu
10Grantový program Informační a komunikační technologie 2012 - žádost o změnu v projektu
11Návrh Rozpočtu Kraje Vysočina na rok 2013
12Návrh na uzavření dodatku smlouvy o přijetí úvěru od Evropské investiční banky
13Statut Fondu strategických rezerv Kraje Vysočina
14Schválení odůvodnění veřejných zakázek na výběr dodavatele elektrické energie a zemního plynu pro rok 2014
15Změna darovací smlouvy
16Stanovení rozsahu základní dopravní obslužnosti Kraje Vysočina pro rok 2013
17Návrh na zkrácení seznamu projektů připravovaných pro předložení do ROP JV
18Smlouva o společném postupu zadavatelů mezi Krajem Vysočina a městysem Jimramov - zadání veřejné zakázky na stavební práce na akci II/375 Jimramov - most ev. č. 375-001
19Majetkoprávní vypořádání pozemků v k. ú. Horní Bohušice a obci Světlá nad Sázavou
20Prodej části pozemku v k. ú. a obci Malý Beranov
21Darování pozemku v k. ú. a obci Uhelná Příbram
22Darování pozemků v k. ú. a obci Želiv
23Majetkoprávní vypořádání pozemků silnice III/02327 Kralice nad Oslavou - průjezdní úsek Horní Lhotice
24Uzavření kupní smlouvy na nemovitosti v k. ú. a obci Bystřice nad Pernštejnem pro akci Transformace ÚSP Křižanov
25Prodej pozemku v k. ú. Poděbaby a obci Havlíčkův Brod
26Majetkoprávní vypořádání pozemků pod silnicemi II. a III. třídy v kraji Vysočina s předpokládaným použitím prostředků státního rozpočtu
27Koupě pozemků v k. ú. a obci Čížkov od Státního statku Jeneč, státního podniku v likvidaci
28Majetkoprávní vypořádání pozemků v k. ú. Jindřichovice na Moravě a obci Jindřichovice
29Darování pozemků v k. ú. Vepřová
30Nabytí pozemků z vlastnictví České republiky a správy Pozemkového fondu ČR
31Předání nemovitostí k hospodaření Krajské správě a údržbě silnic Vysočiny, příspěvkové organizaci pod stavbou III/0810 Hesov - most ev. č. 03810- 006, 007, 008
32Majetkoprávní vypořádání pozemků v rámci stavby II/405 Zašovice průtah
33Předání nemovitostí k hospodaření Krajské správě a údržbě silnic Vysočiny, příspěvkové organizaci pod stavbou II/405 Brtnice - Zašovice
34Koupě pozemků v k. ú. a obci Nový Rychnov a k. ú. a obci Počátky pro akci Transformace ÚSPM Těchobuz III.
35Uzavření smlouvy o budoucí darovací smlouvě v k. ú. a obci Jaroměřice nad Rokytnou
36Veřejná zakázka Pojištění majetku a odpovědnosti za škody Kraje Vysočina a jím zřizovaných organizací na období od 1. 1. 2014 do 31. 12. 2016
37Majetkoprávní vypořádání pozemků v k. ú. Bačice, k. ú. Udeřice a obci Bačice
38Majetkoprávní vypořádání pozemků v k. ú. Vojslavice nad Želivkou
39Uzavření smlouvy o budoucí darovací smlouvě - k. ú. Okříšky
40Majetkoprávní vypořádání pozemků po dokončení stavby II/348 Stáj, most v km 34,170 přes Ochozský potok - koupě pozemků II.
41Prodej pozemků v k. ú. Maleč u Chotěboře, obec Maleč
42Bezúplatné nabytí pozemků od České republiky - Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových do vlastnictví Kraje Vysočina
43Vzdání se předkupního práva - k. ú. Pacov, k. ú. Jetřichovec
44Darování pozemků v k. ú. a obci Lukavec
45Darování pozemků v k. ú. a obci Hojovice
46Koupě nemovitosti v k. ú. Starý Pelhřimov a obci Pelhřimov pro akci Transformace ÚSPM Těchobuz III.
47Majetkoprávní vypořádání areálu cestmistrovství v k. ú. a obci Počátky - koupě pozemku od ÚZSVM
48Prodej pozemku v k. ú. Batouchovice a obci Bochovice
49Dotace na přímé výdaje na vzdělávání na rok 2012 - úprava rozpočtu škol a školských zařízení k 13. 11. 2012 - návrh na provedení rozpočtového opatření
50Ukončení majetkové účasti v Družstvu Agrofarm Sněžné, družstvu
51Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - účelová dotace na rozvojový program na rok 2012 Podpora organizace a ukončování středního vzdělávání maturitní zkouškou na vybraných školách v podzimním zkušebním období
52Projekt Vzdělávání energetiků na Vysočině - Roční specifikace aktivit pro rok 2013
53Projekt Nové metody interaktivní výuky na gymnáziích kraje Vysočina - dodatek ke smlouvě o půjčce - návrh na provedení rozpočtového opatření
54Projekt Zdravotnická informatika na středních zdravotnických školách - dodatek ke smlouvě o půjčce
55Návrh na zrušení rozhodnutí o poskytnutí podpory, odstoupení od Smlouvy o poskytnutí podpory
56Penále za porušení rozpočtové kázně příjemce podpory v rámci grantového projektu financovaného z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost
57Zásady Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování účelových dotací z rozpočtu Kraje Vysočina v rámci Programu obnovy venkova Vysočiny pro rok 2013
58Zpráva o přípravě na programovací období EU 2014 až 2020
59Návrh na zrušení rozhodnutí o poskytnutí podpory, odstoupení od Smlouvy o poskytnutí podpory
60Strategie Kraje Vysočina 2020
61Profil Kraje Vysočina - prosinec 2012
62Schválení Zásad Zastupitelstva Kraje Vysočina pro udělení ceny SKUTEK ROKU a vyhlášení soutěže SKUTEK ROKU 2012
63Zásady pro poskytování dotací - Místní Agenda 21 a Zdraví 21
64Návrh aktualizace Zásad Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování dotací na podporu společenských a kulturních aktivit obcí Kraje Vysočina souvisejících zejména s oslavami či připomenutím významných výročí obcí
65Návrh na provedení rozpočtového opatření - příjem peněz od Vysočina Tourism, příspěvkové organizace v souvislosti se 2. splátkou půjčky určené na realizaci projektu Marketing turistické nabídky kraje Vysočina do roku 2013
66Dodatek č. 3 ke Smlouvě o půjčce za účelem realizace projektu REILA 2009 (Dolnorakouská zemská výstava 2009)
67Návrh na provedení rozpočtového opatření - příjem peněz od Muzea Vysočiny Jihlava, příspěvkové organizace v souvislosti se splátkou půjčky na realizaci projektu Dolnorakouská zemská výstava 2009
68Návrh rozpočtového opatření v rámci kapitoly Sociální věci - řešení záporných výsledků hospodaření u příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina na rok 2012 za odvětví sociální péče
69Organizační zabezpečení slavnostního udílení 10. ročníku cen MOSTY
70Převod finančních prostředků z Fondu strategických rezerv nebo z cizích zdrojů na zvláštní účet Zachování biodiverzity
71Podklady k žádostem o poskytnutí finanční podpory na akce projektu Biodiverzita II. z Operačního programu Životní prostředí
72Převod finančních prostředků z Fondu strategických rezerv nebo z cizích zdrojů na zvláštní účet Revitalizace parků
73Převod finančních prostředků z Fondu strategických rezerv nebo z cizích zdrojů na zvláštní účet Revitalizace parků II.
74Mezinárodní smlouva o spolupráci na projektu Švýcarsko - dobrá praxe pro ISNOV
75Jmenování zástupců Kraje Vysočina do správní rady obecně prospěšné společnosti Stanice Pavlov, o. p. s.
76Hodnotící výbor pro posouzení a hodnocení žádostí o poskytnutí dotací na drobné vodohospodářské ekologické akce
77Návrh Dodatku č. 6 Zásad Zastupitelstva kraje Vysočina pro poskytování finančních příspěvků na hospodaření v lesích v kraji Vysočina pro období 2007 - 2013 z rozpočtu kraje Vysočina a způsobu kontroly jejich využití
78Finanční příspěvky na hospodaření v lesích dle Zásad z rozpočtu Kraje Vysočina - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zemědělství
79Poskytnutí části dotace pro nestátní neziskové organizace poskytující sociální služby v Kraji Vysočina
80FOND VYSOČINY - návrh na poskytnutí podpory v rámci grantového programu Podporujeme prorodinnou politiku obcí
81Dotace na přímé výdaje na vzdělávání na rok 2012 - úprava rozpočtu škol a školských zařízení k 30. 11. 2012 - návrh na provedení rozpočtového opatření
82Návrh plánu činnosti Finančního výboru Zastupitelstva Kraje Vysočina na rok 2013
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz