Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro zastupitelstvo čj. ZK-08-2012-72

ZK-08-2012-72.doc  ZK-08-2012-72pr01.pdf  ZK-08-2012-72pr02.pdf  ZK-08-2012-72pr03.pdf  ZK-08-2012-72pr04.pdf  ZK-08-2012-72pr05.pdf  ZK-08-2012-72pr06.pdf  ZK-08-2012-72pr07.pdf
Číslo materiálu72
Číslo jednacíZK-08-2012-72
NázevPřevod finančních prostředků z Fondu strategických rezerv nebo z cizích zdrojů na zvláštní účet Revitalizace parků
Zpracoval M. Brom, J. Joneš
Předkládá Z. Chlád
Počet příloh
Popis problémuV tomto materiálu se jedná o schválení převodu finančních prostředků zastupitelstvem kraje z Fondu strategických rezerv nebo z cizích zdrojů na zvláštní účet kraje Revitalizace parků pro zajištění realizace sedmi akcí:
1. Revitalizace parků v zařízeních zřizovaných Krajem Vysočina - Dětský domov Budkov
2. Revitalizace parků v zařízeních zřizovaných Krajem Vysočina - Dětský domov Nová Ves u Chotěboře
3. Revitalizace parků v zařízeních zřizovaných Krajem Vysočina - Domov pro seniory Mitrov
4. Revitalizace parků v zařízeních zřizovaných Krajem Vysočina - Domov důchodců Proseč - Obořiště
5. Revitalizace parků v zařízeních zřizovaných Krajem Vysočina - Nemocnice Havlíčkův Brod
6. Revitalizace parků v zařízeních zřizovaných Krajem Vysočina - Ústav sociální péče Křižanov
7. Revitalizace parků v zařízeních zřizovaných Krajem Vysočina - Domov Jeřabina
v rámci projektu Revitalizace parků v zařízeních zřizovaných Krajem Vysočina spolufinancovaného z evropských fondů prostřednictvím Operačního programu Životní prostředí (dále jen OPŽP ).
Dne 14. dubna 2009 Rada kraje Vysočina na svém zasedání usnesením č. 0537/13/2009/RK a následně Zastupitelstvo Kraje Vysočina dne 12. května 2009 usnesením
č. 0209/03/2009/ZK vzalo na vědomí postup na zabezpečení přípravy projektů Revitalizace parků v zařízeních zřizovaných Krajem Vysočina a uložila odboru životního prostředí, odboru sociálních věcí a odboru školství, mládeže a sportu připravit projekty k předložení
do OPŽP.
Dne 4. ledna 2010 předložil odbor životního prostředí sedm žádostí k jednotlivým akcím
projektu Revitalizace parků v zařízeních zřizovaných Krajem Vysočina na krajské pracoviště Agentury ochrany přírody a krajiny ČR v Havlíčkově Brodě. Předmětem žádostí bylo zejména vyřešit (pokácet, či ošetřit) dřeviny tak, aby neohrožovaly zdraví a životy
a majetek (tzv. arboristické zásahy) a zároveň zachránit majetek kraje, který tvoří uvedené parky, před destrukcí či zánikem, případně celková revitalizace zeleně v majetku Kraje Vysočina a svěřená do správy organizací zřizovaných Krajem Vysočina.
Žádosti byly akceptovány, přičemž pouze akce Revitalizace parků v zařízeních zřizovaných Krajem Vysočina - Dětský domov Budkov uspěla v soutěži. Registrační list byl vydán
30. června 2010.
Krajský úřad zbylých šest neúspěšných žádostí upravil a aktualizoval a opětovně předložil
do 72. výzvy k předkládání žádostí OPŽP dne 24. května 2010 na pracovišti Agentury ochrany přírody a krajiny ČR v Havlíčkově Brodě.
Žádosti byly akceptovány a všechny uspěly v soutěži. Registrační listy byly na všechny akce shodně vydány 30. prosince 2010.
Na základě proběhlých výběrových řízení byly se zhotoviteli, v průběhu měsíce září 2012, uzavřeny na jednotlivé akce smlouvy o dílo (viz ZK-08-2012-72, př. 1,
ZK-08-2012-72, př. 2, ZK-08-2012-72, př. 3, ZK-08-2012-72, př. 4, ZK-08-2012-72, př. 5,
ZK-08-2012-72, př. 6 a ZK-08-2012-72, př. 7).
Návrh řešení Odbor životního prostředí navrhuje zastupitelstvu kraje schválit převod finančních prostředků z Fondu strategických rezerv nebo z cizích zdrojů ve výši 13.000.000 Kč na zvláštní účet kraje Revitalizace parků pro zajištění sadových úprav spočívajících v provedení odborných arboristických zásahů, opatření a biotechnických úprav v parcích v rámci projektu Revitalizace parků v zařízeních zřizovaných Krajem Vysočina
Realizační část všech akcí bude ukončena, dle uzavřených smluv o dílo,
do 31. prosince 2014 s výjimkou u akce Revitalizace parků v zařízeních zřizovaných Krajem Vysočina - Nemocnice Havlíčkův Brod , kde je konec akce vymezen datem 31. prosinec 2013. Uznatelné náklady tvoří až 90 % výdajů, po realizaci jednotlivých etap budou uznatelné náklady akce kraji propláceny z Operačního fondu Životního prostředí.
StanoviskaRada kraje usnesením č. 2160/39/2012/RK ze dne 04. 12. 2012
vzala na vědomí
informaci o průběhu realizace projektu Revitalizace parků v zařízeních zřizovaných Krajem Vysočina spolufinancovaného z Operačního programu Životní prostředí dle materiálů
RK-39-2012-72, RK-39-2012-72, př. 1, RK-39-2012-72, př. 2, RK-39-2012-72, př. 3,
RK-39-2012-72, př. 4, RK-39-2012-72, př. 5, RK-39-2012-72, př. 6 a RK-39-2012-72, př. 7;
doporučila
zastupitelstvu kraje schválit převod finančních prostředků z Fondu strategických rezerv
nebo z cizích zdrojů ve výši max. 13.000.000 Kč na zvláštní účet kraje Revitalizace parků s tím, že tyto finanční prostředky budou čerpány dle aktuálních potřeb projektu.
Návrh usneseníZastupitelstvo kraje
bere na vědomí
informaci o průběhu realizace projektu Revitalizace parků v zařízeních zřizovaných Krajem Vysočina spolufinancovaného z Operačního programu Životní prostředí dle materiálů
ZK-08-2012-72, ZK-08-2012-72, př. 1, ZK-08-2012-72, př. 2, ZK-08-2012-72, př. 3,
ZK-08-2012-72, př. 4, ZK-08-2012-72, př. 5, ZK-08-2012-72, př. 6 a ZK-08-2012-72, př. 7;
schvaluje
převod finančních prostředků z Fondu strategických rezerv nebo z cizích zdrojů ve výši
max. 13.000.000 Kč na zvláštní účet kraje Revitalizace parků s tím, že tyto finanční prostředky budou čerpány dle aktuálních potřeb projektu.
Odpovědnost odbor životního prostředí
Termín 31. 12. 2012
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz