Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro zastupitelstvo čj. ZK-08-2012-66

ZK-08-2012-66.doc  ZK-08-2012-66pr01.pdf  ZK-08-2012-66pr02.doc
Číslo materiálu66
Číslo jednacíZK-08-2012-66
NázevDodatek č. 3 ke Smlouvě o půjčce za účelem realizace projektu REILA 2009 (Dolnorakouská zemská výstava 2009)
Zpracoval K. Lisá
Předkládá M. Kružíková
Počet příloh
Popis problémuJedná se o uzavření Dodatku č. 3 ke Smlouvě o půjčce uzavřené za účelem realizace projektu RegionalImpuls LandesAusstellung 2009 (dále též REILA ) předloženého v rámci Operačního programu Evropská územní spolupráce Rakousko - Česká republika 2007 - 2013.
Zastupitelstvo Kraje Vysočina svým usnesením č. 0194/03/2008/ZK ze dne 13. 5. 2008 rozhodlo uzavřít Smlouvu o půjčce s Muzeem Vysočiny Jihlava, p.o. za účelem realizace projektu REILA 2009 (Dolnorakouská zemská výstava 2009). Smlouva o půjčce ve výši 26 799 000 Kč byla uzavřena na dobu určitou do 31. 12. 2010, kdy měl být projekt vypořádán i po finanční stránce.
Muzeum Vysočiny Jihlava, p.o. projekt realizačně ukončilo v řádném termínu do 31. 10. 2010. Z důvodu řádného ukončení své části projektu po administrativní stránce muzeum předpokládalo provedení vyúčtování do konce roku 2011, proto podalo žádost o prodloužení termínu splacení půjčky do 31. 12. 2011 (schváleno usnesením č. 0580/07/2010/ZK - Dodatek č. 1 ke Smlouvě o půjčce). Protože k uzavření projektu ze strany řídícího orgánu nedošlo, požádalo muzeum o prodloužení termínu splacení půjčky do 31. 12. 2012 (schváleno usnesením č. 0607/07/2011/ZK - Dodatek č. 2 ke Smlouvě o půjčce).
Vzhledem k tomu, že projekt stále ještě nebyl uzavřen, obrací se Muzeum Vysočiny Jihlava, p.o. na odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu s žádostí o prodloužení termínu navrácení půjčky, materiál ZK-08-2012-66, př. 1.
Dosud Muzeum Vysočiny Jihlava, p.o. splatilo částku 23 692 503,79 Kč (z toho 3 000 000 Kč v listopadu 2012) a zbývá tedy uhradit částku 3 106 496,21 Kč. Předpokládaná návratnost financí je do konce roku 2014.
Návrh řešení Muzeum Vysočiny Jihlava, p.o. splnilo všechny podmínky, které byly stanoveny orgány přeshraničního programu pro úspěšné čerpání finančních prostředků z evropských zdrojů.
Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu navrhuje Zastupitelstvu Kraje Vysočina rozhodnout uzavřít Dodatek č. 3 ke Smlouvě o půjčce dle materiálu ZK-08-2012-66, př. 2.
StanoviskaOdbor regionálního rozvoje nemá připomínky k navrženému usnesení.
Ekonomický odbor k věci poznamenává, že se dodatkem ke smlouvě o půjčce navrhuje prodloužit doba na splácení dluhu půjčky (3 106 tis. Kč) o 2 roky, tj. do 31. 12. 2014. Dosud byla prostřednictvím dotací z rakouské strany splacena půjčka ve výši 23 692 tis. Kč, z toho v letošním roce 3 000 tis. Kč.


Rada Kraje Vysočina materiál na svém zasedání dne 4. 12. 2012 projednala a usnesením č. 2101/39/2012/RK doporučila zastupitelstvu kraje rozhodnout uzavřít Dodatek č. 3 ke Smlouvě o půjčce dle materiálu ZK-08-2012-66, př. 2.
Návrh usneseníZastupitelstvo kraje
rozhoduje
uzavřít Dodatek č. 3 ke Smlouvě o půjčce dle materiálu ZK-08-2012-66, př. 2.
Odpovědnost odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu, ředitel Muzea Vysočiny Jihlava, p. o.
Termín 31. 12. 2014
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz