Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro zastupitelstvo čj. ZK-08-2012-34

ZK-08-2012-34.doc  ZK-08-2012-34pr01.pdf
Číslo materiálu34
Číslo jednacíZK-08-2012-34
NázevKoupě pozemků v k. ú. a obci Nový Rychnov a k. ú. a obci Počátky pro akci Transformace ÚSPM Těchobuz III.
Zpracoval M. Jaroš
Předkládá L. Joukl
Počet příloh
Popis problémuPředkládaný materiál řeší uzavření kupních smluv na pozemky v k. ú. Nový Rychnov
a v k. ú. Počátky za účelem realizace projektu Transformace ÚSPM Těchobuz III. (dnes Domov Jeřabina).
Odbor majetkový (dále jen OM) řeší nabytí pozemků nezbytných pro realizaci výše uvedeného projektu ve spolupráci s odborem sociálních věcí a ředitelkou Domova Jeřabina.
Usnesením č. 444/05/2012/ZK ze dne 18. 9. 2012 zastupitelstvo kraje rozhodlo:
* uzavřít smlouvu o budoucí kupní smlouvě mezi městysem Nový Rychnov, se sídlem Nový Rychnov 87, 394 04 Nový Rychnov, IČO 002 48 738, na straně budoucího prodávajícího a Krajem Vysočina na straně budoucího kupujícího, ve které se budoucí prodávající zaváže, že budoucímu kupujícímu prodá pozemek par. č. 53/3 - zahrada o výměře 1 037 m2 v k. ú. a obci Nový Rychnov za kupní cenu ve výši 130 Kč/m2 a budoucí kupující se zaváže tuto nemovitost za tuto kupní cenu do svého vlastnictví koupit;
* uzavřít smlouvu o budoucí kupní smlouvě mezi městem Počátky, se sídlem Palackého nám. 1, 394 64 Počátky, IČO 002 48 843, na straně budoucího prodávajícího a Krajem Vysočina na straně budoucího kupujícího, ve které se budoucí prodávající zaváže, že budoucímu kupujícímu prodá pozemky par. č. st. 469 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 120 m2, par. č. 3230/8 - ostatní plocha, manipulační plocha o výměře 481 m2 a par. č. 3234/16 - trvalý travní porost o výměře 334 m2 v k. ú. a obci Počátky za kupní cenu ve výši 250 Kč/m2 a budoucí kupující se zaváže tyto nemovitosti za tuto kupní cenu do svého vlastnictví koupi.
Uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě v k. ú. a obci Nový Rychnov bylo projednáno a schváleno Zastupitelstvem městyse Nový Rychnov na jeho 19. zasedání konaném dne 9. 10. 2012. Vlastní smlouva byla uzavřena ke dni 24. 10. 2012.
Uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě v k. ú. a obci Počátky bylo projednáno a schváleno Zastupitelstvem města Počátky na jeho 12. zasedání konaném dne 25. 9. 2012. Vlastní smlouva byla uzavřena ke dni 18. 10. 2012.
Vzhledem k tomu, že výše uvedené pozemky se budou nabývat ve stávajícím stavu, je možné dokončit jejich majetkoprávní vypořádání odkoupením do vlastnictví kraje.
Návrh řešení OM navrhuje rozhodnout nabýt pozemek par. č. 53/3 v k. ú. Nový Rychnov z vlastnictví městyse Nový Rychnov do vlastnictví Kraje Vysočina za kupní cenu 134 810 Kč a dále nabýt pozemky par. č. st. 469, par. č. 3230/8 a par. č. 3234/16 v k. ú. a obci Počátky z vlastnictví města Počátky do vlastnictví Kraje Vysočina za kupní cenu 233 750 Kč.
Návrh usnesení předpokládá rozhodnout nabýt pozemky v k. ú. Nový Rychnov do vlastnictví kraje za kupní cenu ve výši 130 Kč/m2 a v k. ú. Počátky za kupní cenu ve výši 250 Kč/m2.
StanoviskaUsnesením č. 2083/39/2012/RK ze dne 4. 12. 2012 rada kraje doporučila zastupitelstvu kraje rozhodnout:
* nabýt pozemek par. č. 53/3 - zahrada o výměře 1 037 m2 v k. ú. a obci Nový Rychnov z vlastnictví městyse Nový Rychnov, se sídlem Nový Rychnov 87, 394 04 Nový Rychnov, IČO 002 48 738 do vlastnictví Kraje Vysočina za kupní cenu ve výši 130 Kč/m2, tj. celkem 134 810 Kč;
* nabýt pozemky par. č. st. 469 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 120 m2, par. č. 3230/8 - ostatní plocha, manipulační plocha o výměře 481 m2 a par. č. 3234/16 - trvalý travní porost o výměře 334 m2 v k. ú. a obci Počátky z vlastnictví města Počátky, se sídlem Palackého nám. 1, 394 64 Počátky, IČO 002 48 843 do vlastnictví Kraje Vysočina za kupní cenu ve výši 250 Kč/m2, tj. celkem 233 750 Kč.
Odbor sociálních věcí souhlasí s nabytím pozemků do vlastnictví kraje.
Návrh usneseníZastupitelstvo kraje
rozhoduje
* nabýt pozemek par. č. 53/3 - zahrada o výměře 1 037 m2 v k. ú. a obci Nový Rychnov z vlastnictví městyse Nový Rychnov, se sídlem Nový Rychnov 87, 394 04 Nový Rychnov, IČO 002 48 738 do vlastnictví Kraje Vysočina za kupní cenu ve výši 130 Kč/m2, tj. celkem 134 810 Kč;
* nabýt pozemky par. č. st. 469 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 120 m2, par. č. 3230/8 - ostatní plocha, manipulační plocha o výměře 481 m2 a par. č. 3234/16 - trvalý travní porost o výměře 334 m2 v k. ú. a obci Počátky z vlastnictví města Počátky, se sídlem Palackého nám. 1, 394 64 Počátky, IČO 002 48 843 do vlastnictví Kraje Vysočina za kupní cenu ve výši 250 Kč/m2, tj. celkem 233 750 Kč.
Odpovědnost odbor majetkový
Termín 30. 6. 2013
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz