Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro zastupitelstvo čj. ZK-08-2012-44

ZK-08-2012-44.doc  ZK-08-2012-44pr01.doc  ZK-08-2012-44pr02.pdf
Číslo materiálu44
Číslo jednacíZK-08-2012-44
NázevDarování pozemků v k. ú. a obci Lukavec
Zpracoval L. Sýkorová
Předkládá L. Joukl
Počet příloh
Popis problémuJedná se o darování pozemku městysu Lukavec.
Městys Lukavec požádal svým dopisem ze dne 23. 10. 2012 o darování pozemku par. č. 2697/6, odděleného geometrickým plánem č. 546-160-2011 z pozemku par. č. 2697 v k. ú. Lukavec u Pacova a obci Lukavec. Požadovaný pozemek byl dotčen přístavbou garáže. Na tuto akci byla na základě usnesení 1000/21/2011/RK s Krajem Vysočina uzavřena Smlouva zakládající právo provést stavbu.
Usnesením 1883/36/2012/RK rozhodla rada kraje zveřejnit záměr darování uvedeného pozemku v k. ú. Lukavec u Pacova a obec Lukavec. V době konání zastupitelstva Kraje Vysočina bude splněna zákonná lhůta pro zveřejnění záměru darování nemovitého majetku z vlastnictví Kraje Vysočina.
Pozemek par. č. 2697 získal Kraj Vysočina na základě zákona č. 157/2000 Sb. o přechodu některých práv, věcí a závazků z majetku České republiky do majetku krajů a Rozhodnutí Ministerstva dopravy a spojů č. 3796/01-9-KM ze dne 10. 9. 2001. Zřizovací listinou je pozemek svěřen do správy příspěvkové organizace kraje s názvem Krajská správa a údržba silnic Vysočiny. Pozemek je veden Katastrálním úřadem pro Vysočinu, Katastrálním pracovištěm Pelhřimov pro k. ú. Lukavec u Pacova a obec Lukavec na listu vlastnictví č. 80.
Návrh řešení OM navrhuje převést pozemek nově označený par. č. 2697/6 o výměře 5 m2, oddělený geometrickým plánem č. 549-160-2011 z pozemku par. č. 2697 v k. ú. Lukavec u Pacova a obci Lukavec z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví městyse Lukavec.
Požadovaný pozemek není zastavěn silnicí a je tedy pro Kraj Vysočina nepotřebný.
Darování je v souladu se Zásadami Zastupitelstva kraje Vysočina pro převod nemovitého majetku ve vlastnictví kraje Vysočina - čl. II., odst. 2. Pozemek bude sloužit pro veřejně prospěšné účely a nebude využíván komerčně.
Darovací smlouva není předkládána, protože se jedná o standardní smlouvu.
Návrh usnesení předpokládá rozhodnout převést darem tento pozemek z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví městyse Lukavec a schválit dodatek Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, kterým bude upraven rozsah svěřeného majetku.
StanoviskaUsnesením 1883/36/2012/RK rada kraje rozhodla zveřejnit na úřední desce Krajského úřadu Kraje Vysočina záměr darovat pozemek par. č. 2697/6 o výměře 5 m2, oddělený geometrickým č. 549-160-2011 z pozemku par. č. 2697 v k. ú. Lukavec u Pacova a obci Lukavec z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví městyse Lukavec a doporučila zastupitelstvu kraje rozhodnout převést darem pozemek par. č. 2697/6 o výměře 5 m2 oddělený geometrickým plánem č. 549-160-2011 z pozemku par. č. 2697 v k. ú. Lukavec u Pacova a obci Lukavec z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví městyse Lukavec.

Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, pracoviště Pelhřimov souhlasí s darováním uvedených pozemků. ODSH s uvedeným převodem také souhlasí.
Návrh usneseníZastupitelstvo kraje
rozhoduje
převést darem pozemek par. č. 2697/6 o výměře 5 m2, oddělený geometrickým plánem č. 549-160-2011 z pozemku par. č. 2697 v k. ú. Lukavec u Pacova a obci Lukavec z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví městyse Lukavec;
schvaluje
dodatek č. 907 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace dle materiálu ZK-08-2012-44, př. 1.
Odpovědnost odbor majetkový
Termín 31. března 2013
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz