Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro zastupitelstvo čj. ZK-08-2012-57

ZK-08-2012-57.doc  ZK-08-2012-57pr01.doc  ZK-08-2012-57pr02.pdf  ZK-08-2012-57pr03.pdf  ZK-08-2012-57pr04.doc
Číslo materiálu57
Číslo jednacíZK-08-2012-57
NázevZásady Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování účelových dotací z rozpočtu Kraje Vysočina v rámci Programu obnovy venkova Vysočiny pro rok 2013
Zpracoval D. Vichr
Předkládá M. Hyský
Počet příloh
Popis problémuJedná se o návrh Zásad zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování účelových dotací v rámci Programu obnovy venkova Vysočiny (dále jen POVV ) pro rok 2013.
Pro rok 2012 probíhalo poskytování dotací obcím do 1 500 obyvatel dle Zásad Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování účelových dotací z rozpočtu Kraje Vysočina v rámci POVV schválených Zastupitelstvem Kraje Vysočina dne 13. 12. 2011 usnesením č. 0596/07/2011/ZK (Zastupitelstvo kraje schvaluje Zásady Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování účelových dotací z rozpočtu Kraje Vysočina v rámci Programu obnovy venkova Vysočiny dle materiálu ZK-07-2011-60, př. 1.).
Zásady POVV pro rok 2012 podporovaly projekty obcí týkající se obnovy jejich majetku. Dotaci obdržela každá obec, která předložila žádost v souladu se Zásadami. V případě převisu požadovaných podpor nad objemem alokovaných prostředků (v rozpočtu pro rok 2012 bylo vyčleněno 69 mil. Kč, pro rok 2013 je navrhována stejná částka) se mohla maximální poskytnutá dotace snížit, ne však pod garantovanou výši 104 000 Kč. Garantovaná částka vycházela z předpokladu, že požádají všichni potenciální žadatelé (662 obcí do 1500 obyvatel). Po vyhodnocení administrativního souladu Odborem regionálního rozvoje Krajského úřadu Kraje Vysočina (dále jen ORR ) ve spolupráci s úřady obcí s rozšířenou působností, které sbírají žádosti, byl seznam projektů navržených k dotaci předložen ke schválení Radě Kraje Vysočina a následně i Zastupitelstvu Kraje Vysočina.
V roce 2012 se sešlo celkem 648 žádostí a maximální přiznaná dotace byla stanovena na 107 000 Kč. Obdobný počet žádostí je předpokládán i v roce 2013.
Pro rok 2013 je navrhováno obecnou filozofii Zásad POVV zachovat. Na základě praktických zkušeností při administraci POVV v letošním roce je navrženo v Zásadách na rok 2013 několik drobných úprav.
Návrh řešení ORR navrhuje Zastupitelstvu Kraje Vysočina schválit Zásady POVV pro rok 2013, které jsou obsahem materiálu RK-39-2012-62, př. 1. Součástí Zásad je formulář žádosti, který je obsahem materiálu RK-39-2012-62, př. 2, formulář závěrečné zprávy a vyúčtování poskytnuté dotace, který je obsahem materiálu RK-39-2012-62, př. 3 a vzor smlouvy o poskytnutí dotace, který je obsahem materiálu RK-39-2012-62, př. 4.

V Zásadách POVV pro rok 2013 byly zapracovány tyto změny:
Čl. 3 bod (7) - v rámci neuznatelných výdajů byly vyspecifikovány některé další výdaje (přístroje spotřební elektroniky, vybavení kuchyně); tyto náklady nebyly uznávány
i v předchozích letech
Čl. 4 bod (1) - z důvodu zamezení případného střetu s ustanoveními o veřejné podpoře byl typ projektů obytné budovy zúžen jen na sociální bydlení.
Čl. 8 - byla snížena maximální výše požadované dotace ze 140 na 130 tis. Kč; na tuto výši prakticky dosáhly jen obce oceněné čestným uznáním v rámci soutěže Vesnice roku. Vzhledem k rostoucímu počtu žádajících obcí poklesla skutečná výše přiznané dotace v roce 2012 na 107 tis. Kč a tyto obce byly tak zvýhodněny již o 33 tis. Kč, což je více než obce oceněné finančním darem za diplomy (25 tis. Kč), které je hodnotnějším typem ocenění.

Ostatní změny Zásad jsou pouze formálního charakteru (data, čísla usnesení ZK), případně byly některé pasáže Zásad lépe formulačně vyspecifikovány.
Dle ustanovení § 36 odst. 1 písm. d) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, je zastupitelstvu kraje vyhrazeno poskytování dotací obcím z rozpočtu kraje a kontrola jejich využití,
StanoviskaOdbor ekonomický nemá připomínky k předloženému materiálu.
Odbor informatiky: Dotace byla zaevidována v systému eDotace - ID ZZ00507.
Rada kraje na svém zasedání dne 4. 12. 2012 usnesením č. 2114/39/2012/RK doporučila zastupitelstvu kraje přijmout navržené usnesení.
Návrh usneseníZastupitelstvo kraje
schvaluje
Zásady Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování účelových dotací z rozpočtu Kraje Vysočina v rámci Programu obnovy venkova Vysočiny dle materiálu ZK-08-2012-57, př. 1.
Odpovědnost odbor regionálního rozvoje
Termín 18. 12. 2012
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz