Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro zastupitelstvo čj. ZK-08-2012-68

ZK-08-2012-68.doc  ZK-08-2012-68pr01.xls
Číslo materiálu68
Číslo jednacíZK-08-2012-68
NázevNávrh rozpočtového opatření v rámci kapitoly Sociální věci - řešení záporných výsledků hospodaření u příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina na rok 2012 za odvětví sociální péče
Zpracoval L. Hondlová
Předkládá P. Krčál
Počet příloh
Popis problémuNa základě usnesení Rady Kraje Vysočina č. 0805/17/2012/RK ze dne 24. 04. 2012 byl schválen finanční plán příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina za odvětví sociální péče.
Finanční plán pro rok 2012 byl u části organizací sestaven jako nevyrovnaný především z těchto důvodů.
Obecné důvody:
- U většiny příspěvkových organizací došlo ke snížení dotace z Ministerstva práce a sociálních věcí oproti roku 2011. V roce 2011 došlo také ze strany zřizovatele k navýšení finančních prostředků na provoz, a to u těch příspěvkových organizací, které by v důsledku snížené dotace z MPSV vykazovaly ke konci roku 2011 záporný výsledek hospodaření. V roce 2012 však byl příspěvek na provoz ve schváleném rozpočtu promítnut pouze v původní výši,
- V roce 2012 dochází v důsledku nové úhradové vyhlášky také ke snížení příjmu od zdravotních pojišťoven.
Specifické důvody:
- U Ústavu sociální péče Zboží, příspěvkové organizace, navýšení odpisů (nová budova).
- Domov Jeřabina, příspěvková organizace, záporný výsledek hospodaření je způsobený i zřízením nového oddělení pro agresivní klienty (domov se zvláštním režimem).
- U Domova důchodů Ždírec, příspěvkové organizace, dochází ke zvýšení nákladů souvisejících s převzetím a stěhováním do rekonstruované budovy ve Ždírci a se zavedením nového stravovacího provozu a nové prádelny v budově ve Ždírci. Z důvodu provozu ve dvou různých lokalitách bude nutné přijmout druhý tým zdravotních sester k zajištění dvou nepřetržitých provozů.
Na základě projednaných rozborů hospodaření k 30. 6. 2012 a výhledů hospodaření do konce roku s řediteli příspěvkových organizací došlo na základě usnesení Zastupitelstva Kraje Vysočina č. 0481/05/2012/ZK ze dne 18. 9. 2012 ke schválení rozpočtového opatření spočívajícího ve zvýšení kapitoly Sociální věci, o celkovou částku 10 000 000 Kč. Tyto finanční prostředky jsou určeny na úhradu záporných výsledků hospodaření pouze u těch příspěvkových organizací, které na základě předložených rozborů hospodaření k 30. 9. 2012 a výhledu hospodaření ke konci roku nebudou schopny z vlastních prostředků zajistit dosažení vyrovnaného výsledku hospodaření. Na základě projednaných rozborů hospodaření k 30. 9. 2012 a výhledů hospodaření do konce roku s ekonomickým odborem a s řediteli příspěvkových organizací nebudou některé organizace schopny ani po zavedení úsporných opatření (proplácení jen nejnutnějších výdajů) a zapojení rezervního fondu zajistit ke konci roku dosažení vyrovnaného výsledku hospodaření. U některých organizací, které by ke konci roku vykazovaly záporný výsledek hospodaření, navrhujeme pokrýt tuto ztrátu zapojením jejich investičního fondu ve formě schválených odvodů a následného navýšení závazného ukazatele příspěvek na provoz. U některých příspěvkových organizací navrhujeme také zapojení části jejich investičního fondu do výnosů - k posílení zdrojů určených na financování údržby a oprav majetku, který příspěvková organizace používá pro svou činnost. I po zavedení těchto opatření nebudou některé organizace schopny zajistit dosažení vyrovnaného výsledku hospodaření ke konci roku. Aby byly organizace schopné zajistit úhradu potřebných faktur a výplatu mezd za listopad 2012, rada kraje schválila na základě usnesení č. 2134/39/2012/RK ze dne 4. 12. 2012 navýšení závazného ukazatele příspěvek na provoz u příspěvkových organizací uvedených v příloze č. 1 a 2 materiálu RK-39-2012-81. Tímto opatřením budou organizace schopny částečně pokrýt předpokládaný záporný výsledek hospodaření do konce roku.
Finanční prostředky jsou poskytovány dle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů v souvislosti s výkonem zřizovatelské funkce.
Návrh řešení Odbor sociálních věcí navrhl radě kraje doporučit zastupitelstvu kraje schválit rozpočtové opatření, v rámci kterého bude řešeno dosažení vyrovnaného výsledku hospodaření u příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina na rok 2012 za odvětví sociální péče. Rozpočtové opatření spočívá v navýšení závazného ukazatele příspěvek na provoz u některých příspěvkových organizací
StanoviskaRada kraje usnesením č. 2134/39/2012/RK ze dne 4. 12. 2012
schválila
* rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmové části rozpočtu kraje v rámci § 4357 - Domovy a § 4339 - Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství u položky 2122 - Odvody příspěvkových organizací v rozsahu a výši dle materiálu RK-39-2012-81, př. 1 při současném zvýšení výdajů kapitoly Sociální věcí, § 4357 - Domovy a § 4339 - Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství u položky 5331 - Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím dle rozpisu na jednotlivé příspěvkové organizace uvedené v materiálu RK-39-2012-81, př. 1;
* rozpočtové opatření v rámci kapitoly Sociální věci dle materiálu RK-39-2012-81, př. 2;
* změnu závazných ukazatelů Příspěvek na provoz a Odvod z investičního fondu u příspěvkových organizací za odvětví sociální péče dle materiálu RK-39-2012-81, př. 1 a př. 2 v souvislosti s pokrytím předpokládaného schodkového finančního hospodaření u organizací zřizovaných krajem v odvětví sociální péče v letošním roce;
* změnu závazného ukazatele Limit prostředků na platy u příspěvkových organizací za odvětví sociální péče dle materiálu RK-39-2012-81, př. 2;

uložila
ředitelům příspěvkových organizací v odvětví sociální péče:
- provést odvod z investičního fondu schválený dle usnesení Rady Kraje Vysočina č. 0805/17/2012/RK ze dne 24. 04. 2012 za rok 2012 do rozpočtu kraje nejpozději do 20. 12. 2012;
- zapojit volné finanční prostředky rezervního fondu k úhradě potřebných nákladů a zajistit tak dosažení vyrovnaného výsledku hospodaření ke konci roku a zapojit čerpání investičního fondu k posílení zdrojů určených na financování údržby a oprav majetku, který příspěvková organizace používá pro svou činnost;
doporučila
zastupitelstvu kraje schválit:
- rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Sociální věci, § 4357 - Domovy o částku 8 691 000 Kč dle rozpisu na jednotlivé příspěvkové organizace dle materiálu RK-39-2012-81, př. 3 při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 - Ostatní činnosti jinde nezařazené, položky Nespecifikovaná rezerva o stejnou částku 8 691 000 Kč. Finanční prostředky budou použity na úhradu záporných výsledků hospodaření příspěvkových organizací ke konci roku;
- změnu závazných ukazatelů Příspěvek na provoz u příspěvkových organizací za odvětví sociální péče dle materiálu RK-39-2012-81, př. 3.
Návrh usneseníZastupitelstvo kraje
schvaluje
- rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Sociální věci, § 4357 - Domovy o částku 8 691 000 Kč dle rozpisu na jednotlivé příspěvkové organizace dle materiálu ZK-08-2012-68, př. 1 při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 - Ostatní činnosti jinde nezařazené, položky Nespecifikovaná rezerva o stejnou částku 8 691 000 Kč. Finanční prostředky budou použity na úhradu záporných výsledků hospodaření příspěvkových organizací ke konci roku;
- změnu závazných ukazatelů Příspěvek na provoz u příspěvkových organizací za odvětví sociální péče dle materiálu ZK-08-2012-68, př. 1.
Odpovědnost odbor sociálních věcí, ekonomický odbor, ředitelé příspěvkových organizací za odvětví sociálních věcí
Termín 31. 12. 2012
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz