Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro zastupitelstvo čj. ZK-08-2012-07

ZK-08-2012-07.doc  ZK-08-2012-07pr01.pdf  ZK-08-2012-07pr02.doc
Číslo materiálu07
Číslo jednacíZK-08-2012-07
NázevNávrh na změnu účelu půjčky pro Nemocnici Nové Město na Moravě, příspěvkovou organizaci
Zpracoval E. Tomášová
Předkládá J. Běhounek
Počet příloh
Popis problémuŘeditelka Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvkové organizace, zaslala dne
13. 3. 2012 s číslem jednacím 21/12/V.P. hejtmanovi Kraje Vysočina MUDr. Jiřímu Běhounkovi žádost o poskytnutí finanční pomoci ve výši 15 000 tis. Kč na financování přístrojového vybavení urgentního příjmu. Tuto žádost ředitelka nemocnice doplnila dopisem ze dne 4. 5. 2012 s číslem jednacím 31/12/V.P s uvedením, že finanční prostředky budou použity výhradně na pořízení investic.
Zastupitelstvo kraje schválilo rozpočtové opatření usnesením č. 0275/04/2012/ZK dne
26. 6. 2012.
Dne 13. 11. 2012 zaslala ředitelka Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvkové organizace žádost o změnu účelové půjčky nejen na pořízení investičního vybavení, ale i neinvestičního vybavení. Důvodem je co nejvíce optimalizovat nákup investičního i dalšího vybavení pro pracoviště urgentního příjmu, proto nemocnice zadala nákup tohoto vybavení (rozpočet dle projektu činil 16 401 813,- Kč s DPH) jako 9 samostatných veřejných zakázek s využitím elektronických aukcí. Z výsledků 5 ukončených veřejných zakázek je v důsledku využití e-aukcí zřejmé, že dojde k výrazné úspoře finančních prostředků oproti ceně rozpočtované a i cenám uvedených v písemných nabídkách uchazečů. Konečné vyčíslení úspory bude možné až v polovině ledna 2013, po ukončení poslední veřejné zakázky na vybavení emergency.
Návrh řešení Přesto, že z důvodu efektivního nakládání s veřejnými prostředky došlo k úspoře a pořízení části vybavení formou drobného dlouhodobého majetku, navrhl odbor zdravotnictví po projednání s gesčním radním pro zdravotnictví radě kraje nedoporučit zastupitelstvu kraje schválit změnu účelové půjčky nejen na pořízení investičního vybavení, ale i neinvestičního vybavení a rozhodnout neuzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o půjčce pro Nemocnici Nové Město na Moravě, příspěvkovou organizaci, dle materiálu ZK-08-2012-07, př. 2.
StanoviskaOdbor ekonomický k navrhovanému materiálu nemá připomínky.
Rada kraje projednala materiál usnesením č. 2108/39/2012/RK.
Návrh usneseníZastupitelstvo kraje
neruší
usnesení č. 0275/04/2012/ZK v části: schvaluje převod finančních prostředků ve výši 6 000 000 Kč z Fondu strategických rezerv do rozpočtu kraje na kapitolu Zdravotnictví, § 3522 - Ostatní nemocnice, položka 6451 - Investiční půjčené prostředky zřízeným příspěvkovým organizacím za účelem poskytnutí půjčky v částce 6 000 000 Kč s určením pro Nemocnici Nové Město na Moravě, příspěvkovou organizaci na financování nákupu přístrojového vybavení urgentního příjmu ;
rozhoduje
neuzavřít Dodatek č. 1 Smlouvy o půjčce pro Nemocnici Nové Město na Moravě, příspěvkovou organizaci, dle materiálu ZK-08-2012-07, př. 2.
Odpovědnost odbor zdravotnictví, odbor ekonomický, ředitelka Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvkové organizace
Termín 30. 9. 2014
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz