Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro zastupitelstvo čj. ZK-08-2012-52

ZK-08-2012-52.doc  ZK-08-2012-52pr01.doc  ZK-08-2012-52pr02.doc
Číslo materiálu52
Číslo jednacíZK-08-2012-52
NázevProjekt Vzdělávání energetiků na Vysočině - Roční specifikace aktivit pro rok 2013
Zpracoval K. Ubr, Odborná skupina projektu
Předkládá J. Fialová
Počet příloh
Popis problémuMateriál řeší roční specifikaci aktivit projektu Vzdělávání energetiků na Vysočině (dále jen projekt ) a jejich financování v roce 2013.
Zastupitelstvo kraje Vysočina usnesením č. 0406/05/2009/ZK ve znění usnesení č. 0490/06/2009/ZK rozhodlo o uzavření Smlouvy o spolupráci při realizaci a financování společného projektu Vzdělávání energetiků na Vysočině (dále jen smlouva ). Dle čl. 3 odst. 1 této smlouvy sjednávají partneři projektu Roční specifikaci aktivit pro kalendářní rok (dále jen RSA2013 ) a formou dodatku ke smlouvě ji schvalují.
RSA2013 byla připravena a projednána v Odborné skupině projektu a je předložena k projednání v orgánech kraje a ČEZ, a. s. Celkové rozpočtované náklady projektu na rok 2013 činí 1 277 500 Kč, z toho z rozpočtu kraje 627 500 Kč. V rozpočtu kraje na rok 2013 je v kapitole Školství, mládeže a sportu na realizaci projektu počítáno s částkou 1 000 000 Kč.
Ve výše uvedené smlouvě nastavili partneři ukončení projektu na září 2013. Vzhledem k úspěšnosti projektu byla na podzim zahájena jednání o možnosti pokračování projektu, resp. o zachování a finanční podpoře specifických aktivit projektu. Odborná skupina projektu pro tato jednání připravila výchozí dokument (materiál ZK-08-2012-52, př. 2). S ohledem na termíny přijímacího řízení a s ohledem na zařazení nadstandardních výukových prvků do vzdělávacího programu současného prvního až třetího ročníku bude orgánům kraje v nejbližší době předložen návrh na jejich finanční podporu.
Návrh řešení OŠMS předkládá orgánům kraje k projednání dodatek ke smlouvě, jehož obsahem je Roční specifikace aktivit pro rok 2013 (materiál ZK-08-2012-52, př. 1) projektu Vzdělávání energetiků na Vysočině . OŠMS dále předkládá pro informaci výchozí dokument Studijní obor Energetika po 30. červnu 2013 pro jednání o pokračování podpory projektu.
StanoviskaRada kraje usnesením č. 2153/39/2012/RK ze dne 4. 12. 2012 doporučuje zastupitelstvu kraje:
* rozhodnout uzavřít Dodatek č. 5 ke Smlouvě o spolupráci při realizaci a financování společného projektu Vzdělávání energetiků na Vysočině dle materiálu RK-39-2012-100, př. 1;
* vzít na vědomí dokument Studijní obor Energetika po 30. červnu 2013 ;
* schválit záměr finančně podporovat zachování specifických aktivit projektu od školního roku 2013/14. Výše podpory bude stanovena po projednání s partnery projektu a předložení konkrétního návrhu Odbornou skupinou projektu.
Návrh usneseníZastupitelstvo kraje
rozhoduje
uzavřít Dodatek č. 5 ke Smlouvě o spolupráci při realizaci a financování společného projektu Vzdělávání energetiků na Vysočině dle materiálu ZK-08-2012-52, př. 1;
bere na vědomí
dokument Studijní obor Energetika po 30. červnu 2013 ;
schvaluje
záměr finančně podporovat zachování specifických aktivit projektu od školního roku 2013/14. Výše podpory bude stanovena po projednání s partnery projektu a předložení konkrétního návrhu Odbornou skupinou projektu.
Odpovědnost odbor školství, mládeže a sportu
Termín březen 2013
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz