Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro zastupitelstvo čj. ZK-08-2012-73

ZK-08-2012-73.doc
Číslo materiálu73
Číslo jednacíZK-08-2012-73
NázevPřevod finančních prostředků z Fondu strategických rezerv nebo z cizích zdrojů na zvláštní účet Revitalizace parků II.
Zpracoval M. Brom, J. Joneš
Předkládá Z. Chlád
Počet příloh
Popis problémuV tomto materiálu se jedná o schválení převodu finančních prostředků zastupitelstvem kraje z Fondu strategických rezerv nebo z cizích zdrojů na zvláštní účet kraje Revitalizace parků II. pro zpracování podkladů k vydání jednotlivých rozhodnutí o poskytnutí dotace ke dvěma akcím projektu Revitalizace parků v zařízeních zřizovaných Krajem Vysočina II. spolufinancovaného z evropských fondů prostřednictvím Operačního programu Životní prostředí (dále jen OPŽP ).

Jedná se o ošetření zeleně či úpravu vodního režimu v areálu těchto zařízení:
1. Domov důchodců Ždírec
2. Ústav sociální péče Věž
Dne 27. dubna 2010 Rada Kraje Vysočina na svém zasedání usnesením č. 0672/13/2010/RK a následně Zastupitelstvo Kraje Vysočina dne 11. května 2010 usnesením č. 0229/03/2010/ZK vzalo na vědomí postup na zabezpečení přípravy akcí projektu Revitalizace parků v zařízeních zřizovaných Krajem Vysočina II. a uložila odboru životního prostředí a odboru sociálních věcí připravit vybrané akce projektu k předložení do Operačního programu Životní prostředí.
Dne 15. července 2011 předložil odbor životního prostředí tři žádosti k jednotlivým akcím projektu Revitalizace parků v zařízeních zřizovaných Krajem Vysočina II. na krajské pracoviště Agentury ochrany přírody a krajiny ČR v Havl. Brodě.
Předmětem žádostí bylo zejména vyřešit (pokácet, či ošetřit) dřeviny tak, aby neohrožovaly zdraví a životy a majetek (tzv. arboristické zásahy) a zároveň zachránit majetek kraje, který tvoří uvedené parky či jejich části před úplnou destrukcí či zánikem (Ústav sociální péče Věž), případně celková revitalizace zeleně (Domov důchodců Ždírec) nebo obnova vodního režimu parku (Ústav soc. péče Křižanov) v majetku Kraje Vysočina a svěřená do správy organizací zřizovaných Krajem Vysočina.
Všechny tři žádosti byly administrativou OPŽP akceptovány. Registrační listy, tj. přísliby finančních prostředků byly dne 14. června 2012. vydány na revitalizace zeleně v Ústavu sociální péče Věž a Domově důchodců Ždírec. Finanční prostředky nebyly přiznány akci na úpravu vodního režimu parku v Ústavu soc. péče Křižanov.
V současné době se intenzívně pracuje na zadávací dokumentaci pro veřejnou zakázku na zhotovitele prací, vyhlášení výběrových řízení se předpokládá v lednu 2013.
Návrh řešení Odbor životního prostředí navrhuje zastupitelstvu kraje schválit převod finančních prostředků z Fondu strategických rezerv nebo z cizích zdrojů ve výši 300.000 Kč na zvláštní účet kraje Revitalizace parků II. pro zpracování a získání podkladů k vydání jednotlivých rozhodnutí
o poskytnutí dotace ke dvěma akcím projektu Revitalizace parků v zařízeních zřizovaných Krajem Vysočina II . Jedná se o aktualizaci stavebně - technické dokumentace a doplnění dokladové části o náležitosti vyžadované směrnicí OPŽP k rozhodnutí o poskytnutí dotace.
StanoviskaRada kraje usnesením č. 2162/39/2012/RK ze dne 04. 12. 2012
vzala na vědomí
informaci o průběhu přípravy projektu Revitalizace parků v zařízeních zřizovaných Krajem Vysočina II. spolufinancovaného z Operačního programu Životní prostředí;
doporučila
zastupitelstvu kraje schválit převod finančních prostředků z Fondu strategických rezerv
nebo z cizích zdrojů ve výši 300.000 Kč na zvláštní účet kraje Revitalizace parků II. s tím,
že tyto finanční prostředky budou čerpány dle aktuálních potřeb projektu.
Návrh usneseníZastupitelstvo kraje
bere na vědomí
informaci o průběhu přípravy projektu Revitalizace parků v zařízeních zřizovaných Krajem Vysočina II. spolufinancovaného z Operačního programu Životní prostředí;
schvaluje
převod finančních prostředků z Fondu strategických rezerv nebo z cizích zdrojů ve výši 300.000 Kč na zvláštní účet kraje Revitalizace parků II. s tím, že tyto finanční prostředky budou čerpány dle aktuálních potřeb projektu.
Odpovědnost odbor životního prostředí
Termín 31. 12. 2012
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz