Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro zastupitelstvo čj. ZK-08-2012-21

ZK-08-2012-21.doc  ZK-08-2012-21pr01.doc  ZK-08-2012-21pr02.pdf
Číslo materiálu21
Číslo jednacíZK-08-2012-21
NázevDarování pozemku v k. ú. a obci Uhelná Příbram
Zpracoval L. Sýkorová
Předkládá L. Joukl
Počet příloh
Popis problémuJedná se o darování pozemku v k. ú. Uhelná Příbram z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví městyse Uhelná Příbram.
JUDr. Lubomír Málek požádal dopisem ze dne 19. 10. 2012 za městys Uhelná Příbram (plná moc ze dne 7. 7. 2011) o darování pozemku par. č. st. 282 - zastavěná plocha o výměře 2 m2, vzniklého dle geometrického plánu č. 275-25/2012 z pozemku par. č. 2497/1 v k. ú. a obci Uhelná Příbram. Pozemek je zastavěný autobusovou čekárnou, která je ve vlastnictví městyse Uhelná Příbram. Budova čekárny není zapsána v katastru nemovitostí.
Usnesením 1877/36/2012/RK rozhodla rada kraje zveřejnit záměr darování uvedeného pozemku v k. ú. a obci Uhelná Příbram. V době konání zastupitelstva Kraje Vysočina bude splněna zákonná lhůta pro zveřejnění záměru darování nemovitého majetku z vlastnictví Kraje Vysočina.
Pozemek par. č. 2497/1 získal Kraj Vysočina na základě zákona č. 157/2000 Sb. o přechodu některých práv, věcí a závazků z majetku České republiky do majetku krajů a Rozhodnutí Ministerstva dopravy a spojů č. 3796/01-9-KM ze dne 10. 9. 2001. Zřizovací listinou byl pozemek svěřen do správy, nyní k hospodaření příspěvkové organizaci kraje s názvem Krajská správa a údržba silnic Vysočiny. Pozemek je veden Katastrálním úřadem pro Vysočinu, Katastrálním pracovištěm Havlíčkův Brod pro k. ú. a obec Uhelná Příbram na listu vlastnictví č. 500.
Návrh řešení OM navrhuje převést darem pozemek par. č. st. 282 o výměře 2 m2 oddělený geometrickým plánem č. 275 - 25/2012 z pozemku par. č. 2497/1 v k. ú. a obci Uhelná Příbram z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví městyse Uhelná Příbram.
Požadovaný pozemek není zastavěn silnicí a je pro kraj nepotřebný.
Darování je v souladu se Zásadami Zastupitelstva kraje Vysočina pro převod nemovitého majetku ve vlastnictví kraje Vysočina - čl. II., odst. 2. Pozemek bude sloužit pro veřejně prospěšné účely a nebude využíván komerčně.
Darovací smlouva není předkládána, protože se jedná o standardní smlouvu.
Návrh usnesení předpokládá rozhodnout převést darem tento pozemek z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví městyse Uhelná Příbram a schválit dodatek Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, kterým bude upraven rozsah svěřeného majetku.
StanoviskaUsnesením 1877/36/2012/RK rada kraje rozhodla zveřejnit na úřední desce Krajského úřadu Kraje Vysočina záměr darovat pozemek par. č. st. 282 o výměře 2 m2 oddělený geometrickým plánem č. 275 - 25/2012 z pozemku par. č. 2497/1 v k. ú. a obci Uhelná Příbram z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví městyse Uhelná Příbram a doporučila zastupitelstvu kraje rozhodnout převést darem pozemek par. č. st. 282 o výměře 2 m2 oddělený geometrickým plánem č. 275 - 25/2012 z pozemku par. č. 2497/1 v k. ú. a obci Uhelná Příbram z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví městyse Uhelná Příbram.
Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, pracoviště Havlíčkův Brod souhlasí s darováním uvedeného pozemku. ODSH s uvedeným převodem také souhlasí.
Návrh usneseníZastupitelstvo kraje
rozhoduje
převést darem pozemek par. č. st. 282 o výměře 2 m2 oddělený geometrickým plánem č. 275 - 25/2012 z pozemku par. č. 2497/1 v k. ú. a obci Uhelná Příbram z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví městyse Uhelná Příbram;
schvaluje
dodatek č. 889 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace dle materiálu ZK-08-2012-21, př. 1.
Odpovědnost odbor majetkový
Termín 31. března 2013
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz