Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávyUrčeno pro
členy Zastupitelstva Kraje Vysočina
ředitele KrÚ
informaci vedoucím odborů a samostatných oddělení

Vážená paní kolegyně, vážený pane kolego,
v souladu s § 40 odst. 1 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích,

s v o l á v á m


zasedání zastupitelstva kraje č. 8/2012, které se bude konat dne 18.12.2012 v 11:00 hod. v sídle Kraje Vysočina, kongresovém sále, Žižkova 57, Jihlava.


Navržený program jednání:
1. Zahájení, připomínky k zápisu ze zasedání č. 7/2012
2. Zpráva o činnosti rady kraje
3. Informace o činnosti krajského úřadu pro zastupitelstvo kraje
4. Program prevence kriminality Kraje Vysočina na rok 2013
5. Dotace významným kulturním, sportovním a společenským akcím v Kraji Vysočina v roce 2013 (VIP akce)
6. Stanovení důležitých termínů na rok 2013
7. Návrh na změnu účelu půjčky pro Nemocnici Nové Město na Moravě, příspěvkovou organizaci
8. Návrh na schválení záměru realizace plánovaného projektu pořízení zdravotnických prostředků v rámci 13. výzvy IOP - IKTOVÁ CENTRA
9. Grantový program Informační a komunikační technologie 2012 - žádost o změnu v projektu
10. Grantový program Informační a komunikační technologie 2012 - žádost o změnu v projektu
11. Návrh Rozpočtu Kraje Vysočina na rok 2013
12. Návrh na uzavření dodatku smlouvy o přijetí úvěru od Evropské investiční banky
13. Statut Fondu strategických rezerv Kraje Vysočina
14. Schválení odůvodnění veřejných zakázek na výběr dodavatele elektrické energie a zemního plynu pro rok 2014
15. Změna darovací smlouvy
16. Stanovení rozsahu základní dopravní obslužnosti Kraje Vysočina pro rok 2013
17. Návrh na zkrácení seznamu projektů připravovaných pro předložení do ROP JV
18. Smlouva o společném postupu zadavatelů mezi Krajem Vysočina a městysem Jimramov - zadání veřejné zakázky na stavební práce na akci II/375 Jimramov - most ev. č. 375-001
19. Majetkoprávní vypořádání pozemků v k. ú. Horní Bohušice a obci Světlá nad Sázavou
20. Prodej části pozemku v k. ú. a obci Malý Beranov
21. Darování pozemku v k. ú. a obci Uhelná Příbram
22. Darování pozemků v k. ú. a obci Želiv
23. Majetkoprávní vypořádání pozemků silnice III/02327 Kralice nad Oslavou - průjezdní úsek Horní Lhotice
24. Uzavření kupní smlouvy na nemovitosti v k. ú. a obci Bystřice nad Pernštejnem pro akci Transformace ÚSP Křižanov
25. Prodej pozemku v k. ú. Poděbaby a obci Havlíčkův Brod
26. Majetkoprávní vypořádání pozemků pod silnicemi II. a III. třídy v kraji Vysočina s předpokládaným použitím prostředků státního rozpočtu
27. Koupě pozemků v k. ú. a obci Čížkov od Státního statku Jeneč, státního podniku v likvidaci
28. Majetkoprávní vypořádání pozemků v k. ú. Jindřichovice na Moravě a obci Jindřichovice
29. Darování pozemků v k. ú. Vepřová
30. Nabytí pozemků z vlastnictví České republiky a správy Pozemkového fondu ČR
31. Předání nemovitostí k hospodaření Krajské správě a údržbě silnic Vysočiny, příspěvkové organizaci pod stavbou III/0810 Hesov - most ev. č. 03810- 006, 007, 008
32. Majetkoprávní vypořádání pozemků v rámci stavby II/405 Zašovice průtah
33. Předání nemovitostí k hospodaření Krajské správě a údržbě silnic Vysočiny, příspěvkové organizaci pod stavbou II/405 Brtnice - Zašovice
34. Koupě pozemků v k. ú. a obci Nový Rychnov a k. ú. a obci Počátky pro akci Transformace ÚSPM Těchobuz III.
35. Uzavření smlouvy o budoucí darovací smlouvě v k. ú. a obci Jaroměřice nad Rokytnou
36. Veřejná zakázka Pojištění majetku a odpovědnosti za škody Kraje Vysočina a jím zřizovaných organizací na období od 1. 1. 2014 do 31. 12. 2016
37. Majetkoprávní vypořádání pozemků v k. ú. Bačice, k. ú. Udeřice a obci Bačice
38. Majetkoprávní vypořádání pozemků v k. ú. Vojslavice nad Želivkou
39. Uzavření smlouvy o budoucí darovací smlouvě - k. ú. Okříšky
40. Majetkoprávní vypořádání pozemků po dokončení stavby II/348 Stáj, most v km 34,170 přes Ochozský potok - koupě pozemků II.
41. Prodej pozemků v k. ú. Maleč u Chotěboře, obec Maleč
42. Bezúplatné nabytí pozemků od České republiky - Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových do vlastnictví Kraje Vysočina
43. Vzdání se předkupního práva - k. ú. Pacov, k. ú. Jetřichovec
44. Darování pozemků v k. ú. a obci Lukavec
45. Darování pozemků v k. ú. a obci Hojovice
46. Koupě nemovitosti v k. ú. Starý Pelhřimov a obci Pelhřimov pro akci Transformace ÚSPM Těchobuz III.
47. Majetkoprávní vypořádání areálu cestmistrovství v k. ú. a obci Počátky - koupě pozemku od ÚZSVM
48. Prodej pozemku v k. ú. Batouchovice a obci Bochovice
49. Dotace na přímé výdaje na vzdělávání na rok 2012 - úprava rozpočtu škol a školských zařízení k 13. 11. 2012 - návrh na provedení rozpočtového opatření
50. Ukončení majetkové účasti v Družstvu Agrofarm Sněžné, družstvu
51. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - účelová dotace na rozvojový program na rok 2012 Podpora organizace a ukončování středního vzdělávání maturitní zkouškou na vybraných školách v podzimním zkušebním období
52. Projekt Vzdělávání energetiků na Vysočině - Roční specifikace aktivit pro rok 2013
53. Projekt Nové metody interaktivní výuky na gymnáziích kraje Vysočina - dodatek ke smlouvě o půjčce - návrh na provedení rozpočtového opatření
54. Projekt Zdravotnická informatika na středních zdravotnických školách - dodatek ke smlouvě o půjčce
55. Návrh na zrušení rozhodnutí o poskytnutí podpory, odstoupení od Smlouvy o poskytnutí podpory
56. Penále za porušení rozpočtové kázně příjemce podpory v rámci grantového projektu financovaného z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost
57. Zásady Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování účelových dotací z rozpočtu Kraje Vysočina v rámci Programu obnovy venkova Vysočiny pro rok 2013
58. Zpráva o přípravě na programovací období EU 2014 až 2020
59. Návrh na zrušení rozhodnutí o poskytnutí podpory, odstoupení od Smlouvy o poskytnutí podpory
60. Strategie Kraje Vysočina 2020
61. Profil Kraje Vysočina - prosinec 2012
62. Schválení Zásad Zastupitelstva Kraje Vysočina pro udělení ceny SKUTEK ROKU a vyhlášení soutěže SKUTEK ROKU 2012
63. Zásady pro poskytování dotací - Místní Agenda 21 a Zdraví 21
64. Návrh aktualizace Zásad Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování dotací na podporu společenských a kulturních aktivit obcí Kraje Vysočina souvisejících zejména s oslavami či připomenutím významných výročí obcí
65. Návrh na provedení rozpočtového opatření - příjem peněz od Vysočina Tourism, příspěvkové organizace v souvislosti se 2. splátkou půjčky určené na realizaci projektu Marketing turistické nabídky kraje Vysočina do roku 2013
66. Dodatek č. 3 ke Smlouvě o půjčce za účelem realizace projektu REILA 2009 (Dolnorakouská zemská výstava 2009)
67. Návrh na provedení rozpočtového opatření - příjem peněz od Muzea Vysočiny Jihlava, příspěvkové organizace v souvislosti se splátkou půjčky na realizaci projektu Dolnorakouská zemská výstava 2009
68. Návrh rozpočtového opatření v rámci kapitoly Sociální věci - řešení záporných výsledků hospodaření u příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina na rok 2012 za odvětví sociální péče
69. Organizační zabezpečení slavnostního udílení 10. ročníku cen MOSTY
70. Převod finančních prostředků z Fondu strategických rezerv nebo z cizích zdrojů na zvláštní účet Zachování biodiverzity
71. Podklady k žádostem o poskytnutí finanční podpory na akce projektu Biodiverzita II. z Operačního programu Životní prostředí
72. Převod finančních prostředků z Fondu strategických rezerv nebo z cizích zdrojů na zvláštní účet Revitalizace parků
73. Převod finančních prostředků z Fondu strategických rezerv nebo z cizích zdrojů na zvláštní účet Revitalizace parků II.
74. Mezinárodní smlouva o spolupráci na projektu Švýcarsko - dobrá praxe pro ISNOV
75. Jmenování zástupců Kraje Vysočina do správní rady obecně prospěšné společnosti Stanice Pavlov, o. p. s.
76. Hodnotící výbor pro posouzení a hodnocení žádostí o poskytnutí dotací na drobné vodohospodářské ekologické akce
77. Návrh Dodatku č. 6 Zásad Zastupitelstva kraje Vysočina pro poskytování finančních příspěvků na hospodaření v lesích v kraji Vysočina pro období 2007 - 2013 z rozpočtu kraje Vysočina a způsobu kontroly jejich využití
78. Finanční příspěvky na hospodaření v lesích dle Zásad z rozpočtu Kraje Vysočina - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zemědělství
79. Rozprava členů zastupitelstva


MUDr. Jiří Běhounek v. r.
hejtman Kraje Vysočina
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz