Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro zastupitelstvo čj. ZK-08-2012-67

ZK-08-2012-67.doc
Číslo materiálu67
Číslo jednacíZK-08-2012-67
NázevNávrh na provedení rozpočtového opatření - příjem peněz od Muzea Vysočiny Jihlava, příspěvkové organizace v souvislosti se splátkou půjčky na realizaci projektu Dolnorakouská zemská výstava 2009
Zpracoval K. Lisá
Předkládá M. Kružíková
Počet příloh
Popis problémuJedná se o provedení rozpočtového opatření v důsledku přijetí splátky půjčky od Muzea Vysočiny Jihlava, příspěvkové organizace na základě uzavřené Smlouvy o půjčce mezi Krajem Vysočina a Muzeem Vysočiny Jihlava, příspěvkovou organizací, včetně schváleného Dodatku č. 1 a Dodatek č. 2 ke Smlouvě o půjčce.
Smlouva o půjčce za účelem realizace projektu RegionalImpuls LandesAusstellung 2009 (Dolnorakouská zemská výstava 2009) ve výši 26 799 000 Kč byla schválena usnesením zastupitelstva kraje č. 0194/03/2008/ZK ze dne 13. 5. 2008. Vrácení finančních prostředků na účet kraje mělo být provedeno do 31. 12. 2010. Z důvodu prodlení návratnosti plateb ze strany Řídícího orgánu Operačního programu Cíl 3 Evropská územní spolupráce Rakousko - Česká republika 2007 - 2013 nemohlo Muzeum Vysočiny Jihlava, příspěvková organizace dostát svým závazkům stanoveným ve Smlouvě o půjčce uzavřené dne 28. 5. 2008. V návaznosti na vzniklou situaci schválilo zastupitelstvo kraje svým usnesením č. 0580/07/2010/ZK ze dne 14. 12. 2010 Dodatek č. 1 ke Smlouvě o půjčce, kterým prodloužilo termín splátky půjčky do 31. 12. 2011 a následně usnesením č. 0607/07/2011/ZK ze dne 13. 12. 2011 schválilo Dodatek č. 2 ke Smlouvě o půjčce, kterým prodloužilo termín splátky do 31. 12. 2012.
V roce 2010 splatilo Muzeum Vysočiny Jihlava, příspěvková organizace částku 19 197 901,01 Kč (jednalo se o 90% platbu z ERDF za I. monitorovací období ve výši 18 056 153, 88 Kč a platbu ze SR ve výši 1 141 747,13 Kč). Za II. monitorovací období převažovaly příjmy projektu nad výdaji, proto nebyla provedena žádná platba z ERDF. V roce 2011 splatilo muzeum částku za III. monitorovací období ve výši 1 494 602,78 Kč (jedná se o 10% doplatek z I. monitorovacího období). V listopadu poukázalo muzeum na účet Kraje Vysočina částku ve výši 3 000 000 Kč, jedná se o tržby z Dolnorakouské zemské výstavy 2009. Muzeu zbývá uhradit 3 106 496,21 Kč.
Návrh řešení Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu navrhuje zastupitelstvu kraje schválit rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmové části rozpočtu kraje na rok 2012 u položky 2451 - Splátky půjčených prostředků od příspěvkových organizací o částku
3 000 000 Kč, se současným převedením těchto prostředků do Fondu strategických rezerv.
StanoviskaEkonomický odbor k návrhu rozpočtového opatření nemá připomínky. Navrhuje se, aby předmětná splátka půjčky (3 000 tis. Kč) byla převedena do Fondu strategických rezerv.
Rada Kraje Vysočina materiál na svém zasedání dne 4. 12. 2012 projednala a usnesením č. 2100/39/2012/RK doporučila zastupitelstvu kraje schválit navrhované rozpočtové opatření.
Návrh usneseníZastupitelstvo kraje
schvaluje
rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmové části rozpočtu kraje položky 2451 - Splátky půjčených prostředků od příspěvkových organizací o částku 3 000 000 Kč v souvislosti s vratkou splátky půjčky poskytnuté na předfinancování projektu Dolnorakouská zemská výstava 2009 a převedení částky 3 000 000 Kč do Fondu strategických rezerv (položka 8115 - Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech).
Odpovědnost odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu, odbor ekonomický
Termín 31. 12. 2012
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz