Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro zastupitelstvo čj. ZK-08-2012-62

ZK-08-2012-62.doc  ZK-08-2012-62pr01.doc
Číslo materiálu62
Číslo jednacíZK-08-2012-62
NázevSchválení Zásad Zastupitelstva Kraje Vysočina pro udělení ceny SKUTEK ROKU a vyhlášení soutěže SKUTEK ROKU 2012
Zpracoval P. Holý
Předkládá M. Hyský
Počet příloh
Popis problémuJedná se o schválení Zásad Zastupitelstva Kraje Vysočina pro udělení ceny SKUTEK ROKU a o vyhlášení soutěže o cenu Kraje Vysočina s názvem SKUTEK ROKU 2012 (dále jen soutěž SKUTEK ROKU 2012 ).
V Kraji Vysočina již byly realizovány tři regionální kola soutěže s názvem SKUTEK ROKU. Cílem soutěže je vzbudit zájem široké veřejnosti o aktivity, které napomáhají v rozvoji území a prezentovat činnost neziskového sektoru. Zároveň je tato soutěž poděkováním těm, kteří se v těchto oblastech nejvíce angažovali. V minulém roce bylo regionální vyhodnocení soutěže doplněno o Přeshraniční cenu za udržitelný rozvoj, kde se vítězné projekty z Vysočiny porovnali s podobnými projekty z Dolního Rakouska.
Návrh řešení ORR navrhuje Zastupitelstvu Kraje Vysočina schválit Zásady Zastupitelstva Kraje Vysočina pro udělení ceny SKUTEK ROKU a vyhlásit v roce 2013 soutěž SKUTEK ROKU 2012. Oceněny budou skutky fyzických osob a projekty právnických osob v jednotlivých kategoriích. Nejúspěšnější projekty postoupí do přeshraničního kola soutěže, které je plánováno v Kraji Vysočina v roce 2014.
O udělení cen v rámci soutěže SKUTEK ROKU 2012 bude rozhodnuto Zastupitelstvem Kraje Vysočina v souladu s ustanovením § 35 odst. 2 písm. t) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích ve znění pozdějších předpisů, a ocenění se zúčastní slavnostního předání cen, které se uskuteční v některé z kulturních památek v Kraji Vysočina.
Zásady Zastupitelstva Kraje Vysočina pro udělení ceny SKUTEK ROKU byly připravovány ve spolupráci s Pracovní skupinou pro NNO KrÚ Vysočina a Pracovní skupinou Zdravý Kraj Vysočina a MA21, viz materiál ZK-08-2012-62, př.1.
Dle ustanovení § 36 odst. 1 písm. c) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, je zastupitelstvu kraje vyhrazeno poskytování dotací občanským sdružením, humanitárním organizacím a jiným právnickým a fyzickým osobám působícím na území kraje v oblasti mládeže, sportu a tělovýchovy, sociálních služeb, podpory rodin, požární ochrany, kultury, vzdělávání a vědy, zdravotnictví, protidrogových aktivit, prevence kriminality a ochrany zvířat a životního prostředí v hodnotě nad 200 000 Kč jedné fyzické nebo právnické osobě v kalendářním roce.
StanoviskaRada kraje: Rada kraje na svém jednání 4. 12. 2012 usnesení č. 2117/39/2012/RK doporučila zastupitelstvu kraje navrhované usnesení ( Rada kraje doporučuje zastupitelstvu kraje schválit Zásady Zastupitelstva Kraje Vysočina pro udělení ceny SKUTEK ROKU dle materiálu RK-39-2012-65, př. 1 a vyhlásit soutěž o cenu Kraje Vysočina s názvem SKUTEK ROKU 2012 dle materiálu RK-39-2012-65, př. 1 ).
OKPPCR - nemá k navrhovanému materiálu připomínky. Z ankety Zlatá jeřabina 2012 budou odbornou pracovní skupinou vybrány projekty z kategorií Kulturní aktivita a Péče o kulturní dědictví, které postoupí do přeshraniční soutěže.
OŠMS - souhlasí s předloženými zásadami a nemá proti nim žádných námitek.
OŽP - považuje uvedená pravidla za významný přínos při prosazování a popularizaci principů udržitelného rozvoje a doporučuje jejich přijetí.
OSH - souhlasíme s navrhovaným zněním Zásad Zastupitelstva Kraje Vysočina pro udělení ceny SKUTEK ROKU , nemáme žádné připomínky.
OI - Dotace byla zaevidována v systému eDotace - ID ZZ00215-01
OSV - k navrženému materiálu nemáme žádné připomínky.
OZ - nemá připomínky.
OE - V návrhu rozpočtu Kraje Vysočina na rok 2013 je s finančními prostředky na udělení ceny SKUTEK ROKU uvažováno v kapitole Regionální rozvoj, § 3699.
Návrh usneseníZastupitelstvo kraje
schvaluje
Zásady Zastupitelstva Kraje Vysočina pro udělení ceny SKUTEK ROKU dle materiálu
ZK-08-2012-62, př. 1;
vyhlašuje
soutěž o cenu Kraje Vysočina s názvem SKUTEK ROKU 2012 dle materiálu
ZK-08-2012-62, př. 1.
Odpovědnost ORR
Termín 31. 12. 2012
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz