Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro zastupitelstvo čj. ZK-08-2012-50

ZK-08-2012-50.doc  ZK-08-2012-50pr01.doc  ZK-08-2012-50pr02.doc  ZK-08-2012-50pr03.doc
Číslo materiálu50
Číslo jednacíZK-08-2012-50
NázevUkončení majetkové účasti v Družstvu Agrofarm Sněžné, družstvu
Zpracoval V. Krčál
Předkládá J. Fialová
Počet příloh
Popis problémuTímto materiálem předkládá Odbor školství, mládeže a sportu návrh na ukončení majetkové účasti Kraje Vysočina v Družstvu Agrofarm Sněžné, družstvu, se sídlem Sněžné na Moravě, Sněžné 205, IČO 25506269 (dále též jen družstvo ). Ukončení majetkové účasti kraje v tomto družstvu dovršuje proces vypořádání dlouhodobého finančního majetku, který přešel na kraj v důsledku delimitace zřizovatelských kompetencí k několika školským zařízením (školním statkům) a souvisí s usnesením 0142/02/2011/ZK ze dne 22. 3. 2011 (prodej akcií; materiál ZK-02-2011-73).

Usnesením 1739/33/2012/RK ze dne 2. 10. 2012 vzala Rada Kraje Vysočina na vědomí informace podle materiálu ZK-08-2012-50, př. 1 (materiál RK-33-2012-11) a uložila Odboru školství, mládeže a sportu připravit ukončení členství Kraje Vysočina v družstvu.

OŠMS projednal záměr ukončení majetkové účasti kraje na podnikání družstva s jeho předsedou a dalšími členy představenstva na dvou jednáních v průběhu podzimu tohoto roku. Podle článku 10 odst. 1 stanov družstva je převádějící člen družstva povinen přednostně nabídnout převzetí členských práv a povinností stávajícím členům družstva a tito členové mají tomu odpovídající přednostní právo převodu; sám převod podléhá následnému schválení představenstvem družstva. Záměr Kraje Vysočina ukončit majetkovou účast na podnikání družstva projednalo představenstvo družstva dne 21. 11. 2012 s tím, že členská práva a povinnosti Kraje Vysočina převezme Zemědělské družstvo Sněžné, člen Družstva Agrofarm Sněžné, a to za cenu obvyklou; návrh dohody o převodu práv a povinností spojených s členstvím v družstvu je přílohou tohoto materiálu - ZK-08-2012-50, př. 2, sdělení představenstva je přílohou ZK-08-2012-50, př. 3.
Návrh řešení OŠMS navrhuje zastupitelstvu kraje, aby si vyhradilo rozhodnutí uzavřít dohodu o převodu práv a povinností spojených s členstvím v družstvu a následně rozhodlo uzavřít dohodu o převodu práv a povinností spojených s členstvím v družstvu. Rozhodování o stanovení majetkové účasti kraje na podnikání jiných právnických osob přísluší podle § 36 písm. l) krajského zřízení zastupitelstvu kraje.
StanoviskaOdbor ekonomický:
Ekonomický odbor nemá připomínky k předloženému materiálu a souhlasí s návrhem usnesení.

Rada kraje doporučila zastupitelstvu kraje svým usnesením č. 2147/39/2012/RK ze dne 4. 12. 2012 vyhradit si rozhodnutí o uzavření dohody o převodu práv a povinností spojených s členstvím v Družstvu Agrofarm Sněžné a tuto dohodu uzavřít.
Návrh usneseníZastupitelstvo kraje
vyhrazuje si
rozhodnout uzavřít dohodu o převodu práv a povinností spojených s členstvím v Družstvu Agrofarm Sněžné, družstvu dle materiálů ZK-08-2012-50, př. 2;
rozhoduje
uzavřít dohodu o převodu práv a povinností spojených s členstvím v Družstvu Agrofarm Sněžné, družstvu dle materiálů ZK-08-2012-50, př. 2.
Odpovědnost OŠMS, OE
Termín 2012- 12- 31
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz