Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro zastupitelstvo čj. ZK-08-2012-40

ZK-08-2012-40.doc  ZK-08-2012-40pr01.doc  ZK-08-2012-40pr02.pdf
Číslo materiálu40
Číslo jednacíZK-08-2012-40
NázevMajetkoprávní vypořádání pozemků po dokončení stavby II/348 Stáj, most v km 34,170 přes Ochozský potok - koupě pozemků II.
Zpracoval M. Jaroš
Předkládá L. Joukl
Počet příloh
Popis problémuTento materiál projednává majetkoprávní vypořádání části pozemků pro výše uvedenou stavbu po jejím dokončení.
Kraj Vysočina je investorem silničních staveb na silnicích II. a III. třídy. V roce 2011 proběhla stavba II/348 Stáj, most v km 34,170 přes Ochozský potok v k. ú. a obci Stáj.
Po dokončení této akce došlo k zaměření skutečného průběhu stavby geometrickým plánem č. 148-101/2011 v k. ú. Stáj (dále jen GP). Akci realizovala Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace (dále jen KSÚSV). V únoru 2012 KSÚSV předala na odbor majetkový (dále jen OM) geometrické plány, kolaudační souhlas a kopie smluv zakládajících právo provést uvedenou stavbu na pozemcích fyzických osob a obce Stáj a požádala o majetkoprávní vypořádání stavby.
Na základě výše uvedeného GP OM zjistil, že pro uvedenou stavbu je nezbytné nabýt do vlastnictví kraje nově oddělené pozemky par. č. 108/13 - trvalý travní porost o výměře 159 m2, par. č. 108/14 - trvalý travní porost o výměře 20 m2, par. č. 117/3 - trvalý travní porost o výměře 128 m2 a par. č. 117/4 - trvalý travní porost o výměře 142 m2 v k. ú. a obci Stáj. Na těchto pozemcích se nachází rozšířený svah komunikace. Pozemky par. č. 108/13 a par. č. 108/14 jsou ve vlastnictví obce Stáj. Pozemky par. č. 117/3 a par. č. 117/4 v k. ú. Stáj jsou ve spoluvlastnictví Stanislava Surky, Dany Surkové, Marty Surkové, všichni bytem Stáj 28, 588 27 Jamné u Jihlavy a Bc. Martiny Sedláčkové, bytem Hrbov 40, 594 01 Velké Meziříčí.
Usnesením č. 0584/14/2012/RK ze dne 3. 4. 2012 rada kraje rozhodla zahájit jednání s:
* obcí Stáj, se sídlem Stáj 42, 588 27 Jamné u Jihlavy, IČO 005 43 764 o darování dle GP č. 148-101/2011 nově oddělených pozemků par. č. 108/13 - trvalý travní porost o výměře 159 m2 a par. č. 108/14 - trvalý travní porost o výměře 20 m2 v k. ú. a obci Stáj z vlastnictví obce Stáj do vlastnictví Kraje Vysočina;
* Stanislavem Surkou, bytem Stáj 28, 588 27 Jamné u Jihlavy, Danou Surkovou, bytem Stáj 28, 588 27 Jamné u Jihlavy, Martou Surkovou, bytem Stáj 28, 588 27 Jamné u Jihlavy a Martinou Surkovou, bytem Stáj 28, 588 27 Jamné u Jihlavy o úplatném převodu dle GP č. 148-101/2011 nově oddělených pozemků par. č. 117/3 - trvalý travní porost o výměře 128 m2 a par. č. 117/4 - trvalý travní porost o výměře 142 m2 v k. ú. a obci Stáj z jejich spoluvlastnictví do vlastnictví Kraje Vysočina za cenu 50 Kč/m2.
OM zaslal všem dotčeným vlastníkům návrh převodních smluv. Spoluvlastníci nově oddělených pozemků par. č. 117/3 a par. č. 117/4 v k. ú. Stáj s návrhem kupní smlouvy souhlasili a v současné době je Kraj Vysočina novým vlastníkem obou pozemků.
Zastupitelstvo obce Stáj s návrhem darovací smlouvy nesouhlasilo a požadovalo před stavbou s KSÚSV dohodnutou částku ve výši 50 Kč/m2, tj. celkem 8 950 Kč. Z uzavřené smlouvy zakládající právo provést stavbu nejde zjistit, zda mělo být majetkoprávní vypořádání provedenou formou kupní či darovací smlouvy.
Náměstek hejtmana Ing. Libor Joukl se obrátil dopisem na obec Stáj se žádostí o zvážení změny usnesení spočívající v darování pozemků do vlastnictví kraje.
Zastupitelstvo obce na svém zasedání konaném dne 5. 10. 2012 rozhodlo darovat oba pozemky do vlastnictví kraje.
Návrh řešení OM navrhuje zastupitelstvu kraje rozhodnout nabýt darem pozemky par. č. 108/13 - ostatní plocha, silnice o výměře 159 m2 a par. č. 108/14 - ostatní plocha, silnice o výměře 20 m2 v k. ú. a obci Stáj z vlastnictví obce Stáj do vlastnictví Kraje Vysočina.
V případě úspěšné realizace majetkoprávního vypořádání pozemků dle popsaného návrhu bude zajištěno sjednocení vlastnictví zbylé části pozemků a stavby rekonstruovaného mostu v km 34,170 přes Ochozský potok.
Tento materiál předpokládá rozhodnout nabýt darem pozemky par. č. 108/13 a par. č. 108/14 v k. ú. Stáj do vlastnictví Kraje Vysočina. Ve smyslu návrhu bude upraven rozsah majetku předaného k hospodaření KSÚSV. Darovací smlouva není předkládána, jedná se o standardní smluvní vztah.
StanoviskaUsnesením č. 2079/39/2012/RK ze dne 4. 12. 2012 rada kraje doporučila zastupitelstvu kraje rozhodnout nabýt darem dle GP č. 148-101/2011 nově oddělené pozemky par. č. 108/13 - trvalý travní porost o výměře 159 m2 a par. č. 108/14 - trvalý travní porost o výměře 20 m2 v k. ú. a obci Stáj z vlastnictví obce Stáj, se sídlem Stáj 42, 588 27 Jamné u Jihlavy do vlastnictví Kraje Vysočina.
Návrh usneseníZastupitelstvo kraje
rozhoduje
nabýt darem pozemky par. č. 108/13 - ostatní plocha, silnice o výměře 159 m2 a par. č. 108/14 - ostatní plocha, silnice o výměře 20 m2 v k. ú. a obci Stáj z vlastnictví obce Stáj, se sídlem Stáj 42, 588 27 Jamné u Jihlavy do vlastnictví Kraje Vysočina;
schvaluje
Dodatek č. 905 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace dle materiálu ZK-08-2012-40, př. 1.
Odpovědnost odbor majetkový
Termín 30. 6. 2013
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz