Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro zastupitelstvo čj. ZK-08-2012-81

ZK-08-2012-81.doc  ZK-08-2012-81pr01.xls  ZK-08-2012-81pr02.xls
Číslo materiálu81
Číslo jednacíZK-08-2012-81
NázevDotace na přímé výdaje na vzdělávání na rok 2012 - úprava rozpočtu škol a školských zařízení k 30. 11. 2012 - návrh na provedení rozpočtového opatření
Zpracoval A. Vlachová, V. Krutišová, Z. Nevrkla
Předkládá J. Fialová
Počet příloh
Popis problémuKrajský úřad v přenesené působnosti podle § 161 odst. 6 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), s vědomím zastupitelstva kraje prostřednictvím krajských normativů a v souladu se zásadami stanovenými MŠMT rozepisuje a poskytuje přímé výdaje na vzdělávání právnickým osobám vykonávajícím činnost škol a školských zařízení.
Rozpis rozpočtu přímých výdajů na vzdělávání z úrovně MŠMT na rok 2012 pro jednotlivé kraje byl proveden normativní metodou prostřednictvím republikových normativů na jedno dítě, žáka, studenta v jednotlivých věkových kategoriích 3-5 let, 6-14 let, 15-18 let, 19-21 let a 3-18 let v krajských zařízeních pro výkon ústavní výchovy (dětských domovech). Tímto rozpisem MŠMT stanovilo pro Kraj Vysočina objem přímých neinvestičních výdajů na rok 2012 ve výši 3 970 664 tis. Kč.
OŠMS stanovil v souladu s vyhláškou MŠMT č. 492/2005 Sb., o krajských normativech, krajské normativy a provedl rozpis přímých výdajů na vzdělávání jednotlivým právnickým osobám vykonávajícím činnost škol a školských zařízení.
Školám a školským zařízením zřizovaným Krajem Vysočina bylo z objemu přímých výdajů na vzdělávání rozepsáno celkem 1 282 990 tis. Kč a školám a školským zařízením zřizovaným obcemi bylo rozepsáno celkem 2 633 652 tis. Kč.
Část prostředků přímých výdajů ve vzdělávání ve výši 54 022 tis. Kč zůstala v souladu s metodikou MŠMT nerozepsána v rezervě (projednáno v radě kraje dne 10. 4. 2012 s usnesením č.0692/15/2012/RK a v zastupitelstvu kraje dne 15. 5. 2012 s usnesením č. 0234/03/2012/ZK).
V průběhu roku 2012 provedl odbor školství mládeže a sportu úpravy rozpočtu přímých výdajů na vzdělávání k 13. 6. (projednáno v radě kraje dne 3. 7. 2012 s usnesením č.1242/26/2012/RK a v zastupitelstvu kraje dne 18. 9. 2012 s usnesením č. 0453/05/2012/ZK), k 7. 9. (projednáno v radě kraje dne 25. 9. 2012 s usnesením č. 1721/32/2012/RK) a k 13. 11. (projednáno v radě kraje dne 20. 11. 2012 s usnesením č. 2038/38/2012/RK).
V úpravě rozpočtu k 7. 9. 2012 bylo promítnuto krácení rozpočtu přímých výdajů na vzdělávání na základě usnesení vlády č. 178/2012 o vázání prostředků státního rozpočtu v celkové výši 84 603 tis. Kč.

MŠMT dopisem z 19. 11. 2012 posílilo kraji prostředky přímých výdajů na vzdělávání o částku 6 138 tis. Kč, kterou bylo zmírněno výše uvedené vázání výdajů státního rozpočtu. Následně OŠMS promítl toto zmírnění vázání do rozpočtu jednotlivých škol a školských zařízení úpravou k 30. 11. 2012. Současně OŠMS v této úpravě přerozdělil vrácené prostředky přímých výdajů na vzdělávání z důvodu nevyplaceného odstupného ve výši 193 tis. Kč.
Návrh řešení Zastupitelstvu kraje je navrhováno vzít na vědomí rozpis účelových prostředků na úhradu přímých výdajů na vzdělávání právnickým osobám vykonávajícím činnost škol a školských zařízení, které zřizuje kraj dle materiálu ZK-08-2012-81, př. 1 a právnickým osobám vykonávajícím činnost škol a školských zařízení, které zřizují obce dle materiálu
ZK-08-2012-81, př. 2.
StanoviskaRada kraje projednala materiál dne 11. 12. 2012 s usnesením č. 2203/40/2012/RK:
Rada kraje
schvaluje
* rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (položka 4116 Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu) a výdajů (kapitola Školství, mládeže a sportu) rozpočtu kraje o účelovou dotaci z MŠMT na přímé výdaje na vzdělávání ve výši 6 138 tis. Kč dle materiálu RK-40-2012-34;
* změnu závazných ukazatelů příspěvku na provoz právnickým osobám vykonávajícím činnost škol a školských zařízení, které zřizuje kraj (příspěvkovým organizacím) o přímé výdaje na vzdělávání na rok 2012 dle materiálu RK-40-2012-34, př. 1;
doporučuje
zastupitelstvu kraje vzít na vědomí rozpis účelových prostředků na úhradu přímých výdajů na vzdělávání právnickým osobám vykonávajícím činnost škol a školských zařízení, které zřizuje kraj dle materiálu RK-40-2012-34, př. 1 a právnickým osobám vykonávajícím činnost škol a školských zařízení, které zřizují obce dle materiálu RK-40-2012-34, př. 2.
Návrh usneseníZastupitelstvo kraje
bere na vědomí
rozpis účelových prostředků na úhradu přímých výdajů na vzdělávání právnickým osobám vykonávajícím činnost škol a školských zařízení, které zřizuje kraj dle materiálu
ZK-08-2012-81, př. 1 a právnickým osobám vykonávajícím činnost škol a školských zařízení, které zřizují obce dle materiálu ZK-08-2012-81, př. 2.
Odpovědnost odbor školství, mládeže a sportu, ekonomický odbor
Termín prosinec 2012
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz