Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro zastupitelstvo čj. ZK-08-2012-35

ZK-08-2012-35.doc  ZK-08-2012-35pr01.pdf
Číslo materiálu35
Číslo jednacíZK-08-2012-35
NázevUzavření smlouvy o budoucí darovací smlouvě v k. ú. a obci Jaroměřice nad Rokytnou
Zpracoval M. Jaroš
Předkládá L. Joukl
Počet příloh
Popis problémuTento materiál projednává uzavření smlouvy o budoucí darovací smlouvě pro akci Bezbariérová trasa - západní a severní část - I. etapa část B - stavební úpravy zp. ploch a komunikací - aut. nádraží - Městský úřad Jaroměřice nad Rokytnou na pozemcích zahrnutých do trvalého záboru předmětné stavby.
Investorem výše uvedené akce bude město Jaroměřice nad Rokytnou. Jedná se o zrušení 2 stávajících přechodů pro chodce na silnici II/360 a na silnici II/152 a vybudování 3 nových bezbariérových přechodů pro chodce na silnici II/360, silnici II/152 a silnici III/36078 včetně vybudování osvětlení. Část pozemků, na kterých by se měla uvedená akce realizovat je vedena ve vlastnictví Kraje Vysočina.
Usnesením č. 1832/35/2012/RK ze dne 23. 10. 2012 rada kraje rozhodla uzavřít nepojmenovanou smlouvu prokazující právo stavebníků provést stavby na pozemcích ve vlastnictví kraje, mj. i výše uvedenou akci, která má být realizována na částech pozemků par. č. 3172/1, par. č. 3227/1 a par. č. 3227/30 v k. ú. a obci Jaroměřice nad Rokytnou.
Protože město Jaroměřice nad Rokytnou bude žádat o dotace ze SFDI v rámci Národního rozvojového programu mobility pro všechny, bude nezbytné na tyto pozemky uzavřít smlouvu o budoucí darovací smlouvě. Podmínkou uzavření smlouvy o budoucí darovací smlouvě je zveřejnění záměru darování pozemků na úřední desce krajského úřadu.
Usnesením č. 1965/37/2012/RK ze dne 13. 11. 2012 rada kraje rozhodla zveřejnit záměr darování částí pozemků par. č. 3172/1, par. č. 3227/1 a par. č. 3227/30 v k. ú. a obci Jaroměřice nad Rokytnou na úřední desce Krajského úřadu Kraje Vysočina do vlastnictví města Jaroměřice nad Rokytnou. Vlastní zveřejnění záměru darování na úřední desce proběhlo ve dnech 16. 11. 2012 až 17. 12. 2012.
Návrh řešení OM navrhuje radě kraje rozhodnout uzavřít smlouvu o budoucí darovací smlouvě s městem Jaroměřice nad Rokytnou na části pozemků par. č. 3172/1, par. č. 3227/1 a par. č. 3227/30 v k. ú. a obci Jaroměřice nad Rokytnou v budoucnu zastavěné níže uvedenou akcí.
V případě dokončení akce Bezbariérová trasa - západní a severní část - I. etapa část B - stavební úpravy zp. plocha a komunikací - aut. nádraží - Městský úřad Jaroměřice nad Rokytnou dojde k odstranění 2 dnes již nevyhovujících přechodů pro chodce. Zároveň budou vybudovány 3 nové přechody pro chodce přes silnici II/360, silnici II/152 a silnici III/36078 dle platných norem a to včetně bezbariérového přístupu.
Po dokončení akce dojde k zaměření skutečného stavu geometrickým plánem na náklady investora a následně k majetkoprávnímu vypořádání pozemků zastavěných touto akcí.
Tento materiál předpokládá rozhodnout uzavřít smlouvu o budoucí darovací smlouvě.
Smlouva není předkládána, jedná se o standardní smluvní vztah.
StanoviskaUsnesením č. 1965/37/2012/RK ze dne 13. 11. 2012 rada kraje doporučila zastupitelstvu kraje rozhodnout uzavřít smlouvu o budoucí darovací smlouvě mezi Krajem Vysočina a městem Jaroměřice nad Rokytnou, podle které se Kraj Vysočina zaváže darovat a město Jaroměřice nad Rokytnou se zaváže přijmout do svého vlastnictví části pozemků par. č. 3172/1, par. č. 3227/1 a par. č. 3227/30 v k. ú. a obci Jaroměřice nad Rokytnou určené k zastavění stavebními objekty realizovanými městem Jaroměřice nad Rokytnou v rámci akce Bezbariérová trasa - západní a severní část - I. etapa část B - stavební úpravy zp. plocha a komunikací - aut. nádraží - Městský úřad Jaroměřice nad Rokytnou .
KSÚS Vysočiny, příspěvková organizace vydala dne 14. 9. 2012 souhlasné stanovisko s výše uvedenou akcí.
Návrh usneseníZastupitelstvo kraje
rozhoduje
uzavřít smlouvu o budoucí darovací smlouvě mezi Krajem Vysočina a městem Jaroměřice nad Rokytnou, podle které se Kraj Vysočina zaváže darovat a město Jaroměřice nad Rokytnou se zaváže přijmout do svého vlastnictví části pozemků par. č. 3172/1, par. č. 3227/1 a par. č. 3227/30 v k. ú. a obci Jaroměřice nad Rokytnou určené k zastavění stavebními objekty realizovanými městem Jaroměřice nad Rokytnou v rámci akce Bezbariérová trasa - západní a severní část - I. etapa část B - stavební úpravy zp. ploch a komunikací - aut. nádraží - Městský úřad Jaroměřice nad Rokytnou .
Odpovědnost odbor majetkový
Termín 31. 1. 2013
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz