Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro zastupitelstvo čj. ZK-08-2012-60

ZK-08-2012-60.doc  ZK-08-2012-60pr01.pdf  ZK-08-2012-60pr02.pdf
Číslo materiálu60
Číslo jednacíZK-08-2012-60
NázevStrategie Kraje Vysočina 2020
Zpracoval M. Molák, D. Vichr, I. Fryšová
Předkládá M. Hyský
Počet příloh
Popis problémuUsnesením č. 1554/31/2011/RK Rada Kraje Vysočina uložila Odboru regionálního rozvoje Krajského úřadu Kraje Vysočina (dále jen ORR ) připravit koncepční rozvojový dokument kraje pro období 2014 - 2020 s názvem Strategie Kraje Vysočina 2020 (dále jen Strategie ).

Vznik dokumentu souvisí zejména s přípravou kraje na nové programovací období Evropské unie 2014-2020, kdy je žádoucí, aby byl připraven celokrajský dokument, který by identifikoval základní rozvojové směry (prioritní témata) Kraje Vysočina pro toto období a zároveň reflektoval nejzásadnější dokumenty, které předurčují podobu nového programovacího období tj. Strategii Evropa 2020 a obdobné dokumenty republikové úrovně - zejména Strategii mezinárodní konkurenceschopnosti ČR, Národní program reforem ČR a Strategii regionálního rozvoje ČR. Tato Strategie by měla rovněž sloužit jako základní podklad při vyjednávání zájmů Kraje Vysočina v připravovaných operačních programech, jejichž konkrétní architektura by měla být známa na začátku roku 2013.
Strategie vychází především z místního rozvojového potenciálu a stanovuje regionální prioritní okruhy pro období 2014 - 2020 za účelem posílení konkurenceschopnosti našeho kraje.
Pro přípravu této strategie byla ustanovena pracovní skupina ve složení: V. Novotný, M. Hyský, M. Vystrčil, S. Šíp, V. Kodet, M. Houška, Z. Dobrý, D. Oulehla, M. Černý, M. Březina, E. Janoušková, D. Vichr, M. Molák, I. Fryšová.
Znění Strategie bylo vzato na vědomí Zastupitelstvem Kraje Vysočina na jeho zasedání dne 14. 2. 2012 a dále Rada Kraje Vysočina uložila ORR zpracovat vyhodnocení Strategie z hlediska vlivů na životní prostředí.
Návrh řešení Ze strany ORR byla zpracována analytická část a SWOT analýza Strategie a z ní vycházející návrhová (strategická) část. V rámci návrhové části bylo stanoveno pět tematických priorit (Vysočina jako atraktivní venkovský prostor, Lidé na Vysočině, Ochrana přírodního bohatství, Moderní infrastruktura, Konkurenceschopná ekonomika), které jsou dále rozvedeny do úrovně jednotlivých opatření. Součástí dokumentu jsou rovněž projektové karty, které obsahují strategické projekty kraje pro toto období. Zpracována byla i sada indikátorů hodnotící rozvoj kraje a vazba na vybrané národní strategické dokumenty a dokumenty Evropské unie. Kompletní Strategie je obsahem materiálu ZK-08-2012-60, př. 1.
Materiál byl průběžně konzultován na zasedáních pracovní skupiny, která proběhla ve dnech 10. 10., 24. 10., 28. 11, 19. 12. 2011 a 9. 1. 2012. Výstupy byly rovněž připomínkovány ze strany dotčených odborů (ODSH, OI, OKPPCR, OLVHZ, OSV, OZ, OŽP, OŠMS).
Do procesu připomínkování Strategie byly zapojeny i vybrané subjekty v kraji: Vysoká škola polytechnická Jihlava, Úřad práce v Jihlavě, Krajská agrární komora, Krajská hospodářská komora, Koordinační uskupení neziskových organizací v kraji (KOUS), Regionální rozvojová agentura Vysočina a obce s rozšířenou působností.
Výstupy Strategie slouží pro zpracování podkladů požadovaných ze strany národních orgánů převážně Ministerstva pro místní rozvoj České republiky.
Posledním krokem před závěrečným projednáním Strategie v orgánech kraje bylo splnění povinnosti vyhodnotit vliv této koncepce na životní prostředí dle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí č. 100/2001 Sb. Vyhodnocení, jehož součástí bylo také veřejné projednání konané dne 8. 11. 2012, bylo ukončeno 22. 11. 2012 vydáním závěrečného souhlasného stanoviska Ministerstva životního prostředí, které je obsahem materiálu
ZK-08-2012-60, př. 2.
Dle ustanovení § 35 odst. 2 písm. d) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, je zastupitelstvu kraje vyhrazeno koordinovat rozvoj územního obvodu kraje.
StanoviskaRada kraje na svém zasedání dne 4. 12. 2012 doporučila zastupitelstvu kraje usnesením č. 2118/39/2012/RK přijmout navržené usnesení.
Návrh usneseníZastupitelstvo kraje
schvaluje
Strategii Kraje Vysočina 2020 dle materiálu ZK-08-2012-60, př. 1.
Odpovědnost ORR
Termín 18. 12. 2012
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz