Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro zastupitelstvo čj. ZK-08-2012-27

ZK-08-2012-27.doc  ZK-08-2012-27pr01.xls  ZK-08-2012-27pr02.doc  ZK-08-2012-27pr03.doc  ZK-08-2012-27pr04.pdf
Číslo materiálu27
Číslo jednacíZK-08-2012-27
NázevKoupě pozemků v k. ú. a obci Čížkov od Státního statku Jeneč, státního podniku v likvidaci
Zpracoval M. Jaroš
Předkládá L. Joukl
Počet příloh
Popis problémuKraj Vysočina se na základě zákona č. 157/2000 Sb., o přechodu některých věcí, práv a závazků z majetku ČR do majetku krajů, v platném znění a Rozhodnutí MDS ČR čj. 3796/01-9-KM ze dne 10. 9. 2001 stal vlastníkem silnic II. a III. třídy na území kraje Vysočina. Kraj převzal z vlastnictví České republiky silniční majetek s nevypořádanými vlastnickými vztahy s fyzickými a právnickými osobami.
Odbor majetkový (dále jen OM) zjistil, že silnicí III/12914 jsou mj. zastavěny pozemky dle materiálu ZK-08-2012-27, př. 1, které Katastrální úřad pro Vysočinu, Katastrální pracoviště Pelhřimov vede na listu vlastnictví č. 14 pro k. ú. a obec Čížkov, kde je jako výhradní vlastník uvedena Česká republika a právo hospodaření s majetkem státu má Státní statek Jeneč, státní podnik v likvidaci, se sídlem Karlovarská 7, 252 61 Jeneč.
Státní statek Jeneč zaslal na OM znalecký posudek č. 359-182-2012, kterým jsou pozemky dle materiálu ZK-08-2012-27, př. 1 oceněny na celkovou částku ve výši 74 700 Kč, tj. 46,98 Kč/m2.
Státní statek Jeneč dále požaduje uhradit částku ve výši 2 700 Kč za znalecký posudek č. 359-182-2012.
Návrh řešení Odbor majetkový navrhuje nabýt pozemky dle materiálu ZK-08-2012-27, př. 1 z vlastnictví České republiky a práva hospodaření s majetkem státu pro Státní statek Jeneč do vlastnictví Kraje Vysočina, protože jsou zastavěny tělesem silnice III. třídy a dále uhradit Státnímu statku Jeneč částku za vyhotovení znaleckého posudku.
Výše uvedeným majetkoprávním úkonem bude zajištěno sjednocení vlastnictví pozemků a staveb jimi zastavěných resp. užívaných.
Návrh usnesení předpokládá rozhodnout nabýt koupí pozemky dle materiálu ZK-08-2012-27, př. 1 z vlastnictví ČR - Státního statku Jeneč do vlastnictví Kraje Vysočina a uhradit Státnímu statku Jeneč částku za znalecký posudek. Ve smyslu návrhu bude následně dodatkem zřizovací listiny upraven rozsah majetku předaného k hospodaření KSÚSV.
StanoviskaUsnesením 2063/39/2012/RK ze dne 4. 12. 2012 rada kraje doporučila zastupitelstvu kraje:
* rozhodnout nabýt pozemky dle materiálu RK-39-2012-13, př. 1 z vlastnictví České republiky a práva hospodaření s majetkem státu pro Státní statek Jeneč, státní podnik v likvidaci, se sídlem Karlovarská 7, 252 61 Jeneč, IČO 000 16 918, do vlastnictví Kraje Vysočina za kupní cenu 74 700 Kč dle materiálu RK-39-2012-13, př. 3 plus úhradu částky za vyhotovení znaleckého posudku ve výši 2 700 Kč;
* schválit dodatek č. xx Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace dle materiálu RK-39-2012-13, př. 2
KSÚS Vysočiny i ODSH souhlasí s nabytím pozemků do vlastnictví kraje.
Návrh usneseníZastupitelstvo kraje
rozhoduje
nabýt pozemky dle materiálu ZK-08-2012-27, př. 1 z vlastnictví České republiky a práva hospodaření s majetkem státu pro Státní statek Jeneč, státní podnik v likvidaci, se sídlem Karlovarská 7, 252 61 Jeneč, IČO 000 16 918, do vlastnictví Kraje Vysočina za kupní cenu 74 700 Kč dle materiálu ZK-08-2012-27, př. 3 plus úhradu částky za vyhotovení znaleckého posudku ve výši 2 700 Kč;
schvaluje
dodatek č. 894 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace dle materiálu ZK-08-2012-27, př. 2.
Odpovědnost odbor majetkový
Termín 30. 6. 2013
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz