Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro zastupitelstvo čj. ZK-08-2012-04

ZK-08-2012-04.doc  ZK-08-2012-04pr01.doc  ZK-08-2012-04pr02.doc  ZK-08-2012-04pr02a.xls  ZK-08-2012-04pr03.doc  ZK-08-2012-04pr04.doc  ZK-08-2012-04pr04a.xls
Číslo materiálu04
Číslo jednacíZK-08-2012-04
NázevProgram prevence kriminality Kraje Vysočina na rok 2013
Zpracoval J. Pokorný
Předkládá J. Běhounek
Počet příloh
Popis problémuZastupitelstvo Kraje Vysočina schválilo dne 18. září 2012 usnesením č. 0382/05/2012/ZK Koncepci prevence kriminality Kraje Vysočina na léta 2013 až 2016 (dále jen Koncepce ). Nástrojem realizace opatření obsažených v Koncepci jsou roční programy prevence kriminality, které stanoví, jaká opatření budou v příslušném roce realizována, kdo je bude realizovat a jaké bude finanční zajištění. Z tohoto důvodu byl pracovní skupinou prevence kriminality (jmenovaná ředitelem Krajského úřadu Kraje Vysočina) ve spolupráci s Krajským ředitelstvím policie Kraje Vysočina vypracován návrh Programu prevence kriminality Kraje Vysočina na rok 2013.
Schválení vlastního programu prevence kriminality je jednou z podmínek Ministerstva vnitra ČR pro podání žádosti o poskytnutí státní dotace na realizaci projektů prevence kriminality Kraje Vysočina a obcí Kraje Vysočina v roce 2013.
Usnesením Zastupitelstva Kraje Vysočina číslo 0543/07/2011/ZK byl schválen Program prevence kriminality kraje Vysočina na rok 2012. Informace o jeho realizaci a finančních výdajích jsou uvedeny v příloze č. ZK-08-2012-04, př. 1.
Návrh řešení Zastupitelstvu Kraje Vysočina je v souladu s Koncepcí předkládán k projednání návrh Programu prevence kriminality Kraje Vysočina na rok 2013 (dále jen Program 2013 - příloha č. ZK-08-2012-04, př. 2). Program 2013 vychází z opatření obsažených v Koncepci a z hlavních bezpečnostních problémů Kraje Vysočina, vymezených ve spolupráci s Krajským ředitelstvím policie kraje Vysočina na základě analýzy kriminality v kraji za 9 měsíců roku 2012. Součástí předkládaného materiálu je návrh Zásad Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování dotací na výdaje realizované v rámci Programu prevence kriminality Kraje Vysočina na rok 2013 (příloha ZK-08-2012-04, př. 3) a návrh Výzvy pro předkládání žádostí o dotaci na realizaci projektů v rámci Programu prevence kriminality Kraje Vysočina na rok 2013 (příloha č. ZK-08-2012-04, př. 4)
Odbor sekretariátu hejtmana uplatnil v požadavcích na schválení rozpočtu Kraje Vysočina na rok 2013 na projekty prevence kriminality obcí finanční prostředky ve výši 1,5 mil. Kč.
O státní dotaci na projekty prevence kriminality mohou požádat Kraj Vysočina i obce na základě Zásad pro poskytování dotací ze státního rozpočtu na výdaje realizované v rámci Programu prevence kriminality v roce 2013 schválených Ministerstvem vnitra ČR.
StanoviskaEkonomický odbor - nemá připomínky k předloženému materiálu. V návrhu rozpočtu kraje na rok 2013, v kapitole Požární ochrana a IZS je na výdaje na projekty kraje a obcí v rámci prevence kriminality navržena částka 1 500 000 Kč a na výdaje na zabezpečení a ochranu obecního nemovitého majetku částka 1 000 000 Kč.
Odbor informatiky - dotace je evidována v systému e Dotace pod ID ZZ00509.
Rada Kraje Vysočina - usnesením č. 2125/39/2012/RK doporučila zastupitelstvu kraje:
* vzít na vědomí Informace o realizaci Programu prevence kriminality Kraje Vysočina na rok 2012 dle materiálu RK-39-2012-73, př. 1;
* schválit
­ Program prevence kriminality Kraje Vysočina na rok 2013 dle materiálu
RK-39-2012-73, př. 2;
­ Zásady Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování dotací na výdaje realizované v rámci Programu prevence kriminality Kraje Vysočina v roce 2013 dle materiálu RK-39-2012-73, př. 3;
* vyhlásit Výzvu k předkládání žádostí o poskytnutí dotací na realizaci projektů v rámci Programu prevence kriminality Kraje Vysočina na rok 2013 dle materiálu
RK-39-2012-73, př. 4
Návrh usneseníZastupitelstvo kraje
bere na vědomí
informace o realizaci Programu prevence kriminality Kraje Vysočina na rok 2012 dle materiálu ZK-08-2012-04, př. 1;
schvaluje
* Program prevence kriminality Kraje Vysočina na rok 2013 dle materiálu ZK-08-2012-04, př. 2;
* Zásady Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování dotací na výdaje realizované v rámci Programu prevence kriminality Kraje Vysočina v roce 2013 dle materiálu
ZK-08-2012-04, př. 3;
vyhlašuje
Výzvu k předkládání žádostí o poskytnutí dotací na realizaci projektů v rámci Programu prevence kriminality Kraje Vysočina na rok 2013 dle materiálu ZK-08-2012-04, př. 4.
Odpovědnost OSH
Termín do 31. 12. 2013
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz