Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro zastupitelstvo čj. ZK-08-2012-24

ZK-08-2012-24.doc  ZK-08-2012-24pr01.pdf
Číslo materiálu24
Číslo jednacíZK-08-2012-24
NázevUzavření kupní smlouvy na nemovitosti v k. ú. a obci Bystřice nad Pernštejnem pro akci Transformace ÚSP Křižanov
Zpracoval M. Slánský
Předkládá L. Joukl
Počet příloh
Popis problémuTento materiál řeší přípravnou fázi transformace Křižanov II.
Kraj Vysočina zapojil čtyři příspěvkové organizace z resortu sociálních věcí do projektu transformace vybraných sociálních služeb s cílem umožnit integraci klientů do společnosti a přispět ke změně v kvalitě jejich života. V rámci realizace Individuálního projektu odboru sociálních služeb a sociálního začleňování MPSV Podpora transformace sociálních služeb je počítáno také s transformací Ústavu sociální péče Křižanov, příspěvkovou organizací.
V rámci přípravy projektu byly vytipovány pozemky pro stavbu transformovaného bydlení. Předmětné nemovitosti byly vytipovány v úzké součinnosti s městy a vedením příspěvkových organizací. Tento materiál se týká nabytí pozemků a budovy v k. ú. a obci Bystřice nad Pernštejnem.
Předmětem převodu nemovitostí v k. ú. Bystřice nad Pernštejnem jsou části pozemků par. č. 1098/1 - ostatní plocha, jiná plocha o výměře 4920 m2, par. č. 1099/1 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 1784 m2, par. č. 1100/1 - ostatní plocha, zeleň o výměře 2052 m2, par. č. 1100/2 - ostatní plocha, jiná plocha o výměře 146 m2, par. č. 1100/3 - ostatní plocha, zeleň o výměře 678 m2 a par. č. 1100/4 - ostatní plocha, manipulační plocha o výměře 618 m2 a část budovy čp. 516 na st. par. č. 1099/1, které Katastrální úřad pro Vysočinu, Katastrální pracoviště Bystřice nad Pernštejnem vede na listu vlastnictví č. 1, kde je jako výhradní vlastník uvedeno město Bystřice nad Pernštejnem. Záměrem bude dotčena i část budovy čp. 516 - občanská vybavenost na parcele č. 1099/1 v k. ú. a obci Bystřice nad Pernštejnem. Tato část bude zbourána a na volném prostranství bude vystavěno nové zařízení. Demolice bude provedena na účet Kraje Vysočina.
OM zadal vypracování geometrického plánu č. 2109-78/2012, z něhož je zřejmé, že předmětem převodu bude nově oddělená budova bez čp. - stavba občanské vybavenosti na pozemku par. č. 1099/18 a dále budou předmětem převodu nově utvořené pozemky par. č. 1099/18 - zastavěná plocha o výměře 2837 m2, par. č. 1100/8 - ostatní plocha, zeleň o výměře 39 m2 a par. č. 1100/2 - ostatní plocha, zeleň o výměře 63 m2. Všechny nemovitosti se nacházejí v k. ú. a obci Bystřice nad Pernštejnem. Dále OM zadal znalecký posudek, ze kterého plyne, že uznatelné náklady na výkup nemovitostí mohou být do výše 596 000 Kč.
Před samotným prodejem byla uzavřena smlouva o smlouvě budoucí kupní, ve které bylo vzájemně dohodnuto, že pozemky budou prodány za 200 Kč/m2 a budova za symbolickou 1 Kč.
Celková kupní cena tedy představuje částku 587 801 Kč.
Návrh řešení Návrh usnesení předpokládá rozhodnou nabýt předmětné nemovitosti - nově oddělenou stavbu bez čp. - stavba občanské vybavenosti na par. č. 1099/18, včetně nově oddělených pozemků 1099/18 - zastavěná plocha o výměře 2837 m2, par. č. 1100/8 - ostatní plocha, zeleň o výměře 39 m2 a par. č. 1100/2 - ostatní plocha, zeleň o výměře 63 m2, dle geometrického plánu č. 2109-78/2012, vše v k. ú. a obci Bystřice nad Pernštejnem.
Výdaje na koupi nemovitostí budou výdaji způsobilými do výše ceny zjištěné a budou uhrazeny (přeúčtovány) z Integrovaného operačního programu a to do výše ceny zjištěné - podle platných oceňovacích předpisů.
Předfinancování projektů Transformace ÚSPMP Křižanov bylo schváleno usnesením 0059/01/2012/ZK.
Návrh usnesení předpokládá rozhodnutí zastupitelstva kraje nabýt předmětné nemovitosti do vlastnictví kraje za celkovou kupní cenu 587 801 Kč.
Smlouva není předkládána, jedná se o standardní smlouvu.
StanoviskaOdbor sociálních věcí: návrh je v souladu se schváleným záměrem transformace ÚSP Křižanov.
Usnesením 0059/01/2012/ZK zastupitelstvo kraje vzalo na vědomí informaci o realizaci projektu Transformace ÚSP Křižanov dle materiálu ZK-01-2012-59, př. 2 a schválilo převod finančních prostředků z Fondu strategických rezerv nebo z cizích zdrojů na zvláštní účet projektu Transformace ÚSP Křižanov v celkové výši max. 5 500 000 Kč na přípravu a částečnou realizaci projektu, blíže dle materiálu ZK-01-2012-59, př. 1. Finance budou uvolňovány v průběhu 1. etapy postupně dle aktuální potřeby projektu.
Usnesením č. 1025/22/2012/RK rada kraje doporučila zastupitelstvu kraje uzavřít mezi městem Bystřice nad Pernštejnem na straně budoucího prodávajícího a Krajem Vysočina na straně budoucího kupujícího smlouvu o smlouvě budoucí kupní na nemovitosti uvedené v tomto materiálu.
Usnesením č. 0314/04/2012/RK rozhodlo zastupitelstvo kraje uzavřít mezi městem Bystřice nad Pernštejnem na straně budoucího prodávajícího a Krajem Vysočina na straně budoucího kupujícího smlouvu o smlouvě budoucí kupní na nemovitosti uvedené v tomto materiálu.
Usnesením č. 2004/38/2012/RK rada kraje doporučila zastupitelstvu kraje rozhodnout nabýt nově oddělenou stavbu bez čp. - stavba občanské vybavenosti na par. č. 1099/18, včetně nově oddělených pozemků 1099/18 - zastavěná plocha o výměře 2837 m2, par. č. 1100/8 - ostatní plocha, zeleň o výměře 39 m2 a par. č. 1100/2 - ostatní plocha, zeleň o výměře 63 m2, vše dle geometrického plánu č. 2109-78/2012, vše v k. ú. a obci Bystřice nad Pernštejnem z vlastnictví města Bystřice nad Pernštejnem do vlastnictví Kraje Vysočina za celkovou kupní cenu 587 801 Kč.
Návrh usneseníZastupitelstvo kraje
rozhoduje
nabýt nově oddělenou stavbu bez čp. - stavba občanské vybavenosti na par. č. 1099/18, včetně nově oddělených pozemků 1099/18 - zastavěná plocha o výměře 2837 m2, par. č. 1100/8 - ostatní plocha, zeleň o výměře 39 m2 a par. č. 1100/2 - ostatní plocha, zeleň o výměře 63 m2, vše dle geometrického plánu č. 2109-78/2012, vše v k. ú. a obci Bystřice nad Pernštejnem z vlastnictví města Bystřice nad Pernštejnem do vlastnictví Kraje Vysočina za celkovou kupní cenu 587 801 Kč.
Odpovědnost odbor majetkový
Termín 31. 12. 2012
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz