Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro zastupitelstvo čj. ZK-08-2012-61

ZK-08-2012-61.doc  ZK-08-2012-61pr01.pdf  ZK-08-2012-61pr02.doc
Číslo materiálu61
Číslo jednacíZK-08-2012-61
NázevProfil Kraje Vysočina - prosinec 2012
Zpracoval M. Molák
Předkládá M. Hyský
Počet příloh
Popis problémuProfil Kraje Vysočina je analytickou částí Programu rozvoje Kraje Vysočina. Profil Kraje Vysočina je průběžně aktualizován a předkládán Zastupitelstvu Kraje Vysočina na vědomí.
Zastupitelstvo Kraje Vysočina vzalo v březnu 2012 na vědomí aktualizaci Profilu Kraje Vysočina (dále jen aktualizace profilu ). Na jednání Rady Kraje Vysočina dne 13. 3. 2012 bylo Odboru regionálního rozvoje Krajského úřadu Kraje Vysočina (dále jen ORR ) uloženo usnesením č.497/11/2012/RK předložit další aktualizaci profilu v čtvrtém čtvrtletí roku 2012 ( Rada kraje ukládá odboru regionálního rozvoje předložit další aktualizaci Profilu Kraje Vysočina na zasedání Zastupitelstva Kraje Vysočina ve čtvrtém čtvrtletí roku 2012 ).
ORR kontaktoval zástupce všech odborů, jichž se aktualizace profilu dle tématického zaměření týká. Kromě samotného ORR se jedná o tyto odbory:
* dopravy a silničního hospodářství,
* informatiky,
* kultury, památkové péče a cestovního ruchu,
* lesního a vodního hospodářství a zemědělství,
* sekretariátu hejtmana,
* sociálních věcí,
* školství, mládeže a sportu,
* územního plánování a stavebního řádu,
* zdravotnictví,
* životního prostředí.
Odbor ekonomický dodal dílčí podklad.
S dotčenými odbory ORR spolupracoval na aktualizaci profilu, který tvoří materiál
ZK-08-2012-61, př. 1. Stručný přehled změn oproti verzi Profilu Kraje Vysočina z března 2012 je obsahem materiálu ZK-08-2012-61, př. 2.
Návrh řešení ORR navrhuje Zastupitelstvu Kraje Vysočina vzít na vědomí aktualizaci Profilu Kraje Vysočina. ORR předloží další aktualizaci Profilu Kraje Vysočina ve třetím čtvrtletí roku 2013.
StanoviskaRada kraje na svém zasedání dne 4. 12. 2012 usnesením č. 2116/39/2012/RK doporučila zastupitelstvu kraje přijmout navržené usnesení a uložila ORR předložit další aktualizaci Profilu ve třetím čtvrtletí 2013.
Návrh usneseníZastupitelstvo kraje
bere na vědomí
aktualizaci Profilu Kraje Vysočina dle materiálu ZK-08-2012-61, př. 1.
Odpovědnost ORR
Termín 30. 9. 2013
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz