Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro zastupitelstvo čj. ZK-08-2012-45

ZK-08-2012-45.doc  ZK-08-2012-45pr01.doc  ZK-08-2012-45pr02.pdf
Číslo materiálu45
Číslo jednacíZK-08-2012-45
NázevDarování pozemků v k. ú. a obci Hojovice
Zpracoval L. Sýkorová
Předkládá L. Joukl
Počet příloh
Popis problémuJedná se o darování pozemků zastavěných chodníkem a veřejným prostranstvím.
Obec Hojovice požádala svým dopisem ze dne 31. 10. 2012 o darování pozemků par. č. 836/66 a par. č. 836/67 zaměřených geometrickým plánem č. 140-41/2012.
Uvedeným geometrickým plánem byly z pozemku par. č. 73/2 odděleny díl c a díl f , z pozemku par. č. 836/35 byly odděleny díl d a díl g a z pozemku par, č. 855/5 byly odděleny díl e a díl h . Díly c , díl d a díl e jsou zastavěny chodníky.
Sloučením dílu d , dílu c a dílu e vznikl nově označený pozemek par. č. 836/66 o výměře 115 m2, sloučením dílu f , dílu g a dílu h vznikl nově označený pozemek par. č. 836/67 o výměře 158 m2, vše v k. ú. a obci Hojovice. Pozemek par. č. 836/66 je zastavěný chodníky u silnice III/1361, pozemek par. č. 836/67 je veřejným prostranstvím. Nově zaměřené pozemky jsou ve vlastnictví Kraje Vysočina.
Usnesením 0159/04/2012/RK rozhodla rada kraje uzavřít mezi Krajem Vysočina a obcí Hojovice smlouvu zakládající obci Hojovice právo provést stavbu Chodníky v obci Hojovice, kterou budou dotčeny pozemky par.č. 836/36, par.č. 836/35, par.č. 73/2, par.č. 855/7 a par. č. 855/5 v k.ú. Hojovice a zveřejnit záměr darování části pozemků par.č. 836/36, par.č. 836/35, par.č. 73/2, par.č. 855/7 a par.č. 855/5 v k.ú. Hojovice zastavěných stavbou Chodníky v obci Hojovice, jejímž investor je obec Hojovice z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Hojovice. Záměr byl zveřejněn na úřední desce Krajského úřadu Kraje Vysočina ve dnech 2. 2. - 5. 3. 2012.
Obec Hojovice realizovala výstavbu chodníků podél silnice III/1361 v obci Hojovice na základě Smlouvy zakládající právo provést stavbu uzavřené s Krajem Vysočina v únoru 2012.
Usnesením 0123/02/2012/ZK rozhodlo zastupitelstvo kraje uzavřít smlouvu o budoucí darovací smlouvě mezi krajem Vysočina a obcí Hojovice na budoucí darování částí pozemků par. č. 836/36, par. č. 836/35, par. č. 73/2, par. č. 855/7 a par. č. 855/5 v k. ú. Hojovice. Smlouva byla uzavřena ve dnech 30. 7. 2012 a 6. 8. 2012.
Odbor dopravy Městského úřadu Pelhřimov vydal dne 11. 10. 2012, čj. OD/2085/2012/-3-k.s./Če s užíváním této stavby kolaudační souhlas.
Pozemky par. č. 73/2, par. č. 836/35 a par. č. 855/5 získal Kraj Vysočina na základě zákona č. 157/2000 Sb. o přechodu některých práv, věcí a závazků z majetku České republiky do majetku krajů a Rozhodnutí Ministerstva dopravy a spojů č. 3796/01-9-KM ze dne 10. 9. 2001. Zřizovací listinou jsou pozemky svěřeny do správy příspěvkové organizace kraje s názvem Krajská správa a údržba silnic Vysočiny. Pozemky jsou vedeny Katastrálním úřadem pro Vysočinu, Katastrálním pracovištěm Pelhřimov pro k. ú. a obec Hojovice na listu vlastnictví č. 55.
Návrh řešení OM navrhuje převést pozemky par. č. 836/66 o výměře 115 m2 a par. č. 836/67 o výměře 158 m2 zaměřené geometrickým plánem č. 140-41/2012 z pozemků par. č. 73/2, par. č. 836/35 a par. č. 855/5 v k. ú. a obci Hojovice z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Hojovice.
Požadované pozemky nejsou zastavěny silnicí a jsou pro kraj Vysočina nepotřebné a nevyužitelné.
Darování je v souladu se Zásadami Zastupitelstva kraje Vysočina pro převod nemovitého majetku ve vlastnictví kraje Vysočina - čl. II., odst. 2. Pozemky budou sloužit pro veřejně prospěšné účely a nebudou využívány komerčně.
Darovací smlouva není předkládána, protože se jedná o standardní smlouvu.
Návrh usnesení předpokládá doporučit zastupitelstvu kraje rozhodnout převést darem požadované pozemky z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Hojovice a schválit dodatek Zřizovací listiny KSUSV, kterým bude upraven rozsah svěřeného majetku.
StanoviskaUsnesením 1955/37/2012/RK rada kraje doporučila zastupitelstvu kraje rozhodnout převést darem pozemky par. č. 836/66, ost. plocha, jiná plocha o výměře 115 m2 a par. č. 836/67, ost. plocha, jiná plocha o výměře 158 m2 oddělené geometrickým plánem č. 140-41/2012 z pozemků par. č. 73/2, par. č. 836/35 a par. č. 855/5 v k. ú. a obci Hojovice z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Hojovice.
Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, pracoviště Pelhřimov souhlasí s darováním uvedených pozemků. ODSH s uvedenými převody také souhlasí.
Návrh usneseníZastupitelstvo kraje
rozhoduje
převést darem pozemky par. č. 836/66, ost. plocha, jiná plocha o výměře 115 m2 a par. č. 836/67, ost. plocha, jiná plocha o výměře 158 m2 oddělené geometrickým plánem č. 140-41/2012 z pozemků par. č. 73/2, par. č. 836/35 a par. č. 855/5 v k. ú. a obci Hojovice z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Hojovice;
schvaluje
dodatek č. 908 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-08-2012-45, př. 1.
Odpovědnost odbor majetkový
Termín 31. března 2013
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz