Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro zastupitelstvo čj. ZK-08-2012-08

ZK-08-2012-08.doc  ZK-08-2012-08pr01.doc  ZK-08-2012-08pr02.pdf  ZK-08-2012-08pr03.doc
Číslo materiálu08
Číslo jednacíZK-08-2012-08
NázevNávrh na schválení záměru realizace plánovaného projektu pořízení zdravotnických prostředků v rámci 13. výzvy IOP - IKTOVÁ CENTRA
Zpracoval E. Tomášová
Předkládá J. Běhounek
Počet příloh
Popis problémuMinisterstvo zdravotnictví České republiky vyhlásilo dne 15. 11. 2012 13. výzvu k předkládání žádostí o finanční podporu v rámci Integrovaného operačního programu (IOP) dle materiálu ZK-08-2012-08, př. 1. Program je zaměřen na podporu národních, systémových projektů a tento aspekt se promítá i do oblasti intervence 3.2 Služby v oblasti veřejného zdraví. Podporovanou aktivitou je řízená modernizace a obnova přístrojového vybavení (zdravotnických prostředků) národních sítí zdravotnických zařízení včetně technického zázemí.
Proces definování národních sítí a zařazování jednotlivých specializovaných pracovišť je dán platnou legislativou ČR v rámci výběrových procesů, a to především v návaznosti na zákon č. 372/2011 Sb., zákon č. 48/1997 Sb., jejich prováděcích předpisů a dalších.
Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvková organizace je zařazena ve Věstníku Ministerstva zdravotnictví České republiky, částka č. 4 z 28. 5. 2012 do seznamu zdravotnických zařízení zařazených do příslušného stupně cerebrovaskulární péče (Iktové centrum) a je tedy oprávněným žadatelem o poskytnutí finančních prostředků v rámci 13. výzvy IOP.
Ukončení příjmu žádostí je stanoveno na 31. 1. 2013, do této doby musí nemocnice (v případě zájmu) připravit relevantní projekt.
V případě organizací zřízených / založených kraji bude nutné spolufinancování dle následující tabulky:

Příjemce ERDF Národní veřejné zdroje Soukromé zdroje
SR Ostatní národní veřejné zdroje Prostředky z rozpočtu krajů Prostředky z rozpočtu obcí PO MZ ČR 85% - 15% - - Organizace zřízené/ založené kraji 85 % - - 15% - Organizace zřízené/ založené obcemi 85 % - - - 15% - Právnické osoby 72,25 % 12,75% - - - 15% 85% - 15% - [nj1]
Předpokládané finanční výdaje na celý projekt v rozsahu uvedeném v materiálu
ZK-08-2012-08, př. 2 jsou 15 milionů vč. DPH.
Příjemce dotace musí zahájit fyzickou realizaci projektu nejpozději do 12 měsíců od schválení Rozhodnutí o poskytnutí dotace. Datum ukončení realizace projektu nesmí přesáhnout datum 30. 6. 2015.
Návrh řešení Žadatelem o podporu z IOP bude tedy nemocnice, která musí doložit souhlas zřizovatele s realizací plánované akce, doložit doklad o zajištění finančního krytí a čestné prohlášení o spolufinancování v požadované výši - jde o závazek profinancovat příslušný projekt.
Nemocnice nyní připravuje projekt na modernizaci a obnovu přístrojového vybavení Iktového centra podle seznamu přístrojové techniky, která je součástí výzvy. Jde celkem o přístroje za 15 mil. Kč dle materiálu ZK-08-2012-08, př. 2.
Protože nemocnice nemá finanční prostředky na zabezpečení financování ex-post, kdy je nutné zajistit pokrytí nákladů na přístrojovou techniku do závěrečného vyúčtování akce, požádala zřizovatele o dotaci ve výši 2 250 000 Kč na pokrytí části nákladů na povinné spolufinancování a zároveň o půjčku ve výši 12 750 000 Kč na financování akce do doby předtím, než proběhnou jednotlivé platby z Integrovaného operačního programu.
Odbor zdravotnictví doporučil radě kraje doporučit zastupitelstvu kraje schválit závazek Kraje Vysočina poskytnout investiční dotaci pro Nemocnici Nové Město na Moravě, příspěvkovou organizaci v maximální výši 15 % celkových způsobilých výdajů projektu tj. 2 250 000 Kč na modernizaci a obnovu přístrojového vybavení Iktového centra Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvkovou organizaci. Dále doporučil vzít na vědomí čestné prohlášení nemocnice jako žadatele, kterým bude prokazovat výše uvedené zajištění spoluúčasti dle materiálu ZK-08-2012-08, př. 3.
V případě schválení projektu bude potřeba rozhodnout o způsobu poskytnutí finančních prostředků Nemocnici Nové Město na Moravě, příspěvkové organizaci, a to na předfinancování projektu a poskytnutí investiční dotace a zabezpečit návratnost poskytnutých finančních prostředků po platbách z Integrovaného operačního programu - tato pravomoc je v působnosti zastupitelstva. Je povinností organizací zřízených krajem doložit Ministerstvu zdravotnictví České republiky usnesení zastupitelstva o finančním závazku profinancovat příslušný projekt v jeho celkové výši, včetně závazku průběžné úhrady nákladů projektu.
StanoviskaOdbor ekonomický k materiálu nemá připomínky. Materiál řeší náležitosti nezbytné k podání žádosti na zařazení chystané obnovy přístrojového vybavení Iktového centra Nemocnice Nové Město na Moravě mezi celostátně podporované projekty v rámci Integrovaného operačního programu spravovaného Ministerstvem zdravotnictví. Projekt bude předfinancován z rozpočtu kraje poskytnutím půjčky (15 000 tis. Kč) a vlastní financování akce bude kryto z fondů EU (12 750 tis. Kč) a zbývající část z rozpočtu kraje ve formě poskytnutí příslušného dotačního titulu Nemocnici Nové Město na Moravě (2 250 tis. Kč).

Rada kraje projednala materiál usnesením č. 2106/39/2012/RK.
Návrh usneseníZastupitelstvo kraje
souhlasí
s realizací plánovaného projektu modernizace a obnovy přístrojového vybavení Iktového centra Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvkové organizace, předkládaného do Integrovaného operačního programu a se spolufinancováním tohoto projektu ve výši 15 % celkových způsobilých výdajů, tj. celkem ve výši 2 250 000 Kč;
schvaluje
* finanční závazek Kraje Vysočina předfinancovat projekt modernizace a obnovy přístrojového vybavení Iktového centra Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvkové organizace, předkládaného do Integrovaného operačního programu v celkové jeho výši 15 000 000 Kč, včetně závazku průběžné úhrady nákladů projektu tak, aby kryly postupně nabíhající náklady projektu předtím, než proběhnou jednotlivé platby z Integrovaného operačního programu. Finanční prostředky budou zárukou toho, že nedojde k deficitu finančních zdrojů v průběhu realizace projektů;
* závazek Kraje Vysočina poskytnout investiční dotaci pro Nemocnici Nové Město na Moravě, příspěvkovou organizaci v maximální výši 15 % celkových způsobilých výdajů projektu (15 000 0000 Kč), tj. 2 250 000 Kč na modernizaci a obnovu přístrojového vybavení Iktového centra Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvkovou organizaci;
bere na vědomí
čestné prohlášení o spolufinancování v požadované výši 2 250 000 Kč dle materiálu
ZK-08-2012-08, př. 3.
Odpovědnost ředitelka Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvkové organizace, odbor zdravotnictví, odbor ekonomický
Termín 31. 12. 2015
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz