Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro zastupitelstvo čj. ZK-08-2012-51

ZK-08-2012-51.doc  ZK-08-2012-51pr01.xls
Číslo materiálu51
Číslo jednacíZK-08-2012-51
NázevNávrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - účelová dotace na rozvojový program na rok 2012 Podpora organizace a ukončování středního vzdělávání maturitní zkouškou na vybraných školách v podzimním zkušebním období
Zpracoval Z. Nevrkla
Předkládá J. Fialová
Počet příloh
Popis problémuRozhodnutím Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen MŠMT) byla přidělena Kraji Vysočina neinvestiční dotace v rámci rozvojového programu Podpora organizace a ukončování středního vzdělávání maturitní zkouškou na vybraných školách v podzimním zkušebním období v celkové výši 571 995 Kč.
Cílem tohoto programu je poskytnout spádovým školám neinvestiční finanční prostředky účelově určené na komplexní zajištění podmínek pro řádný průběh didaktických testů a písemných prací společné části maturitní zkoušky podle jednotného zkušebního schématu, na zajištění podmínek pro řádné ohodnocení písemných prací a na zajištění technicko-administrativních podmínek pro konání těchto zkoušek společné části maturitní zkoušky, které se konaly ve dnech 3. - 7. září 2012.
Spádovými školami se rozumí právnické osoby vykonávající činnosti střední školy, jejichž zřizovateli jsou kraje, soukromé fyzické či právnické osoby nebo ministerstvo, a jsou stanoveny Centrem pro zjišťování výsledků v souladu s § 81 odst. 1 školského zákona v podzimním zkušebním období roku 2012.
Finanční prostředky jsou určeny na odměny pedagogických pracovníků spádových škol, kteří se podílejí na zajištění průběhu maturitních zkoušek podle jednotného zkušebního schématu, na zajištění výuky, včetně nezbytného suplování, ve spádové škole.
Objem prostředků pro jednotlivé spádové školy jsou stanoveny v příloze rozhodnutí MŠMT.
Návrh řešení Zastupitelstvu kraje je navrhováno vzít na vědomí přidělení účelových prostředků na rozvojový program Podpora organizace a ukončování středního vzdělávání maturitní zkouškou na vybraných školách v podzimním zkušebním období školám, které zřizuje kraj (příspěvkovým organizacím) dle přílohy 1 materiálu ZK-08-2012-51.
StanoviskaRada kraje projednala materiál dne 4. 12. 2012 s usnesením č. 2142/39/2012/RK:
Rada kraje
schvaluje
rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (položka 4116 Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu) a výdajů (kapitola Školství, mládeže a sportu) rozpočtu kraje o účelovou dotaci MŠMT na rozvojový program Podpora organizace a ukončování středního vzdělávání maturitní zkouškou na vybraných školách v podzimním zkušebním období v celkové výši 571 995 Kč;
změnu závazného ukazatele Příspěvek na provoz školám, které zřizuje kraj (příspěvkovým organizacím) o poskytnuté účelové prostředky na rozvojový program Podpora organizace a ukončování středního vzdělávání maturitní zkouškou na vybraných školách v podzimním zkušebním období dle materiálu RK-39-2012-89, př. 1 a
doporučuje
zastupitelstvu kraje vzít na vědomí přidělení účelových prostředků na rozvojový program Podpora organizace a ukončování středního vzdělávání maturitní zkouškou na vybraných školách v podzimním zkušebním období, které zřizuje kraj (příspěvkovým organizacím) dle materiálu RK-39-2012-89, př. 1.
Návrh usneseníZastupitelstvo kraje
bere na vědomí
přidělení účelových prostředků na rozvojový program Podpora organizace a ukončování středního vzdělávání maturitní zkouškou na vybraných školách v podzimním zkušebním období, které zřizuje kraj (příspěvkovým organizacím) dle materiálu ZK-08-2012-51, př. 1.
Odpovědnost odbor školství, mládeže a sportu, ekonomický odbor
Termín prosinec 2012
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz