Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro zastupitelstvo čj. ZK-08-2012-70

ZK-08-2012-70.doc
Číslo materiálu70
Číslo jednacíZK-08-2012-70
NázevPřevod finančních prostředků z Fondu strategických rezerv nebo z cizích zdrojů na zvláštní účet Zachování biodiverzity
Zpracoval M. Brom, J. Joneš
Předkládá Z. Chlád
Počet příloh
Popis problémuV tomto materiálu se jedná o schválení převodu finančních prostředků zastupitelstvem kraje z Fondu strategických rezerv nebo z cizích zdrojů na zvláštní účet kraje Zachování biodiverzity pro zpracování podkladů k vydání jednotlivých rozhodnutí o poskytnutí dotace
k pěti akcím:
1. Biodiverzita - EVL Šimanovské rašeliniště
2. Biodiverzita - EVL V Lisovech
3. Biodiverzita - PP Jezdovické rašeliniště
4. Biodiverzita - PR Rašeliniště Kaliště
5. Biodiverzita - PR Údolí Brtnice
projektu Biodiverzita spolufinancovaného z evropských fondů prostřednictvím Operačního programu Životní prostředí (dále jen OPŽP ). Předmětem pěti žádostí o poskytnutí finanční podpory je celková revitalizace území a obnovení vodního režimu v MZCHÚ v péči Kraje Vysočina, přičemž podmínkou financování z OPŽP jsou souhlasy vlastníků dotčených pozemků s navrhovanými opatřeními a zásahy.
Dne 27. dubna 2010 Rada Kraje Vysočina na svém zasedání usnesením č. 0671/13/2010/RK a následně Zastupitelstvo Kraje Vysočina dne 11. května 2010 usnesením č. 0228/03/2010/ZK vzalo na vědomí postup na zabezpečení přípravy akcí projektu Biodiverzita a uložila odboru životního prostředí připravit vybrané akce projektu k předložení do Operačního programu Životní prostředí.
V polovině měsíce května 2011 byla k zpracovávaným žádostem přidána ještě akce
na revitalizaci PR Údolí Brtnice. Původně měla tuto akci administrovat a financovat NNO ZO ČSOP Kněžice, z důvodů těžkostí s vyplácením finančních prostředků na straně SFŽP ČR v uplynulých měsících ovšem svoji účast přehodnotila a žádost pouze připraví,
přičemž předkladatelem a příjemcem finančních prostředků bude Kraj Vysočina.
Dne 13. června 2012 byly žádosti, včetně akce Biodiverzita - PR Údolí Brtnice , schváleny radou kraje usnesením č. 1050/21/2011/RK k předložení do OPŽP.
Dne 15. července 2011 bylo na krajském pracovišti Agentury ochrany přírody a krajiny ČR v Havlíčkově Brodě předloženo pět žádostí o spolufinancování akcí Kraje Vysočina z OPŽP.
Všech pět žádostí bylo administrativou OPŽP akceptováno. Registrační listy, tj. přísliby finančních prostředků byly dne 19. července 2012 vydány na všech pět žádostí.
V současné době se intenzívně pracuje na zadávací dokumentaci pro veřejnou zakázku
na zhotovitele prací, vyhlášení výběrových řízení se předpokládá v lednu 2013.
Návrh řešení Odbor životního prostředí navrhuje zastupitelstvu kraje schválit převod finančních prostředků z Fondu strategických rezerv nebo z cizích zdrojů ve výši 300.000 Kč na zvláštní účet kraje Zachování biodiverzity pro zpracování a získání podkladů k vydání jednotlivých rozhodnutí o poskytnutí dotace k pěti akcím projektu Biodiverzita. Jedná se o aktualizaci stavebně - technické dokumentace a doplnění dokladové části o náležitosti vyžadované směrnicí OPŽP k rozhodnutí o poskytnutí dotace.
StanoviskaRada kraje usnesením č. 2163/39/2012/RK ze dne 04. 12. 2012
vzala na vědomí
informaci o průběhu přípravy projektu Biodiverzita spolufinancovaného z Operačního programu Životní prostředí;
doporučila
zastupitelstvu kraje schválit převod finančních prostředků z Fondu strategických rezerv
nebo z cizích zdrojů ve výši 300.000 Kč na zvláštní účet kraje Zachování biodiverzity s tím,
že tyto finanční prostředky budou čerpány dle aktuálních potřeb projektu.
Návrh usneseníZastupitelstvo kraje
bere na vědomí
informaci o průběhu přípravy projektu Biodiverzita spolufinancovaného z Operačního programu Životní prostředí;
schvaluje
převod finančních prostředků z Fondu strategických rezerv nebo z cizích zdrojů ve výši 300.000 Kč na zvláštní účet kraje Zachování biodiverzity s tím, že tyto finanční prostředky budou čerpány dle aktuálních potřeb projektu.
Odpovědnost odbor životního prostředí
Termín 31. 12. 2012
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz