Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro zastupitelstvo čj. ZK-08-2012-16

ZK-08-2012-16.doc
Číslo materiálu16
Číslo jednacíZK-08-2012-16
NázevStanovení rozsahu základní dopravní obslužnosti Kraje Vysočina pro rok 2013
Zpracoval P. Bartoš
Předkládá L. Joukl
Počet příloh
Popis problémuRozsah základní dopravní obslužnosti (dále jen ZDO) pro území Kraje Vysočina, stanoví v souladu s ustanovením § 35 odst. 2 písm. g) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů, zastupitelstvo kraje.
Základními právními normami, které upravují veřejnou linkovou osobní dopravu je zákon č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o silniční dopravě), včetně prováděcích vyhlášek, a pro oblast veřejné drážní osobní dopravy je to zákon č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších předpisů, včetně prováděcích vyhlášek (dále jen drážní zákon). Dále počínaje dnem 3. prosince 2009 vstoupilo v účinnost Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1370/2007 ze dne 23. října 2007 o veřejných službách v přepravě cestujících po železnici a silnici (dále jen Nařízení) a dnem 1. července 2010 nabyl účinnosti zákon č. 194/2010 Sb., o veřejných službách v přepravě cestujících, v platném znění (dále jen zákon o veřejných službách), zabývající se řešením dopravní obslužnosti.
Nástrojem řešení dopravní obslužnosti je Smlouva o veřejných službách v přepravě cestujících, dle původní právní úpravy Smlouva o závazku veřejné služby, (dále jen Smlouva), jehož použití je podmíněno existencí veřejného zájmu na zajištění dopravní obslužnosti území. Smlouva je závazek, který dopravce přijal ve veřejném zájmu a který by jinak pro jeho ekonomickou nevýhodnost nepřijal nebo by jej přijal pouze zčásti. V roce 2012 zajišťuje ZDO ve veřejné linkové osobní dopravě 22 dopravců a ve veřejné drážní osobní dopravě 2 dopravci. Smlouvu sjednává s dopravcem kraj, a hradí dopravci prokazatelnou ztrátu (kompenzaci) vzniklou jeho plněním. Tento závazek vzniká na základě písemné smlouvy uzavřené mezi krajem a dopravcem. Smluvní rozsah dopravy je pro každý rok stanovený dodatkem smlouvy.
Rozhodnutím zastupitelstva kraje byl pro rok 2012 stanoven rozsah ZDO vyjádřený finančními prostředky pro úhradu prokazatelných ztrát dopravcům v celkové výši 524 779 000 Kč.
Alokované finanční prostředky na zajištění dopravní obslužnosti Kraje Vysočina budou v roce 2012 vyčerpány.

A) Veřejná linková osobní doprava.
Současný systém a rozsah dopravní obsluhy veřejné linkové osobní dopravy se ukázal v roce 2012 jako odpovídající.

Navrhovaná varianta ve veřejné linkové osobní dopravě pro rok 2013:
stanovit objem finančních prostředků na úhradu prokazatelné ztráty ve veřejné linkové osobní dopravě ve výši 276 000 tis. Kč a 15,7 mil. km. Částka navrhovaná na úhradu prokazatelných ztrát dopravců je oproti roku 2012 zvýšena v důsledku zohlednění všeobecné inflace podle údajů zveřejněných Českým statistickým úřadem.

B) Veřejná drážní osobní doprava.
Současný systém a rozsah dopravní obsluhy veřejnou drážní osobní dopravou se ukázal v roce 2012 jako vyhovující a odpovídá přepravním potřebám obyvatel jednotlivých obcí. V únoru a březnu roku 2012 byly ODSH zorganizovány koordinační porady pro jednotlivé tratě za účasti zástupců obcí (většinou starostů) a zástupců krajského centra Českých drah, a.s. pro Kraj Vysočina a zástupců Jindřichohradeckých místních drah, a.s. a zástupce Kraje Vysočina. Při těchto jednáních byly se zástupci obcí projednány požadavky na změny jízdních řádů.

Navrhovaná varianta ve veřejné drážní osobní dopravě pro rok 2013:
stanovit objem finančních prostředků na úhradu prokazatelné ztráty ve veřejné drážní osobní dopravě ve výši 293 029 tis. Kč a 4,2 mil. km. Částka navrhovaná na úhradu prokazatelných ztrát dopravců je oproti roku 2012 zvýšena v důsledku zohlednění všeobecné inflace podle údajů zveřejněných Českým statistickým úřadem. Zároveň obsahuje zvýšení částky na úhradu modernizace a bezpečnosti veřejné drážní dopravy.
Návrh řešení Rada kraje doporučuje zastupitelstvu kraje stanovit rozsah základní dopravní obslužnosti území Kraje Vysočina pro rok 2013 ve veřejné linkové osobní dopravě maximálně do 276 000 000 Kč prokazatelných ztrát spojů základní dopravní obslužnosti a maximálně do 15,7 mil. počtu ujetých km, ve veřejné drážní osobní dopravě maximálně do 293 029 000 Kč prokazatelných ztrát spojů základní dopravní obslužnosti hrazených z rozpočtu Kraje Vysočina a maximálně do 4,2 mil. počtu ujetých vlakokilometrů.
StanoviskaRada kraje usnesením č. 2088/39/2012/RK ze dne 4. 12. 2012 doporučuje zastupitelstvu kraje stanovit rozsah základní dopravní obslužnosti území Kraje Vysočina pro rok 2013:
- ve veřejné linkové osobní dopravě maximálně do 276 000 000 Kč prokazatelných ztrát spojů základní dopravní obslužnosti a maximálně do 15,7 mil. počtu ujetých km;
- ve veřejné drážní osobní dopravě maximálně do 293 029 000 Kč prokazatelných ztrát spojů základní dopravní obslužnosti hrazených z rozpočtu Kraje Vysočina a maximálně do 4,2 mil. počtu ujetých vlakokilometrů.

Ekonomický odbor: Výdaje na financování základní dopravní obslužnosti území Kraje Vysočina pro rok 2013 jsou zahrnuty do návrhu rozpočtu Kraje Vysočina na rok 2013, na kapitole Doprava v rozsahu dle materiálu RK-39-2012-36.
Návrh usneseníZastupitelstvo kraje
stanovuje
rozsah základní dopravní obslužnosti území Kraje Vysočina pro rok 2013:
- ve veřejné linkové osobní dopravě maximálně do 276 000 000 Kč prokazatelných ztrát spojů základní dopravní obslužnosti a maximálně do 15,7 mil. počtu ujetých km;
- ve veřejné drážní osobní dopravě maximálně do 293 029 000 Kč prokazatelných ztrát spojů základní dopravní obslužnosti hrazených z rozpočtu Kraje Vysočina a maximálně do 4,2 mil. počtu ujetých vlakokilometrů.
Odpovědnost odbor dopravy a silničního hospodářství
Termín 31. 12. 2013
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz