Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro zastupitelstvo čj. ZK-08-2012-63

ZK-08-2012-63.doc  ZK-08-2012-63pr01.doc
Číslo materiálu63
Číslo jednacíZK-08-2012-63
NázevZásady pro poskytování dotací - Místní Agenda 21 a Zdraví 21
Zpracoval D. Kratochvílová
Předkládá M. Hyský
Počet příloh
Popis problémuJedná se o materiál, který je aktualizací Zásad Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování dotací na podporu naplňování a propagace principů místní Agendy 21 a Zdraví 21 v Kraji Vysočina (dále jen Zásady ) č. 11/2011, jehož výstupem budou nové Zásady pro rok 2012.
Vyhlášením Zásad Kraj Vysočina transparentně finančně podpoří aktivity místní Agendy 21, k jejichž naplňování a podpoře se veřejně zavázal v rámci Programu rozvoje kraje (PO 5: Životní prostředí, Opatření 5.6: Místní Agenda 21 a PO 2: Zdravotnictví a sociální služby, volnočasové aktivity, Opatření 2.5: Zdraví 21 v Kraji Vysočina - zdravý životní styl, prevence), a zároveň tak splní ukazatel vytvoření systému podpory aktivit MA 21 v souladu s Kritérii MA21 Rady vlády pro udržitelný rozvoj, podle kterých Kraj Vysočina při realizaci MA21 postupuje.
Přehled podaných projektů:
v roce 2007 - 11 projektů v celkové hodnotě 606 081 Kč, z toho podpora kraje činila 319 370 Kč;
v roce 2008 - 41 projektů v celkové hodnotě 3 051 250 Kč, z toho podpora kraje činila 1 806 364 Kč.
v roce 2009 - 59 projektů v celkové hodnotě 5 060 306 Kč, z toho podpora kraje činila
2 882 564 Kč.
v roce 2010 - 43 projektů v celkové hodnotě 3 750 000 Kč, z toho podpora kraje činila
2 000 000 Kč., 6 projektů nebylo podpořeno z důvodu vyčerpání alokovaných prostředků.
v roce 2011 - 41 projektů v celkové hodnotě 3 570 277 Kč, z toho podpora kraje činí
2 163 766 Kč.
v roce 2012 - 48 projektů v celkové hodnotě 4 608 242 Kč, z toho podpora kraje činí
2 500 000 Kč
Příklady podpořených aktivit: osvětové kampaně, informační a výchovné materiály k udržitelnému rozvoji a podpoře zdraví, zavádění principů zdravého životního stylu do škol, podpora činnosti Škol podporujících zdraví, přeměna školních zahrad na přírodní učebny, budování naučných stezek, pořádání výstav, seminářů, kulatých stolů aj.
Návrh řešení V předkládaných Zásadách došlo k drobným úpravám v textu, a to:
* omezení trvání projektů termínem pro doručení závěrečné zprávy do 15. 11.
* z důvodu motivace ke kvalitativnímu postupu v procesu místní Agendy 21 v Kraji Vysočina bude umožněno žadatelům splňujícím kategorii B a C v Databázi MA21 čerpání dotace až do výše 80 000 Kč, žadatelům splňujícím kategorii D čerpání až do výše 60 000 Kč a ostatním maximálně 40 000 Kč.
Finanční podíl hrazený z vlastních zdrojů činí u všech možných žadatelů minimálně 40% z celkových uznatelných nákladů na projekt.
Odbor regionálního rozvoje Krajského úřadu Kraje Vysočina (dále jen ORR ) navrhuje Zastupitelstvu Kraje Vysočina schválit Zásady Zastupitelstvu Kraje Vysočina pro poskytování dotací na podporu naplňování a propagace principů místní Agendy 21 a Zdraví 21 v Kraji Vysočina. Schválením Zásad dojde ke zrušení Zásad Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování dotací na podporu naplňování a propagace principů místní Agendy 21 v Kraji Vysočina č. 11/11 ze dne 13. 12. 2011 schválených usnesením č. 0593/07/2011/ZK.
Dle ustanovení § 36 odst. 1 písm. c) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, je zastupitelstvu kraje vyhrazeno poskytování dotací občanským sdružením, humanitárním organizacím a jiným právnickým a fyzickým osobám působícím na území kraje v oblasti mládeže, sportu a tělovýchovy, sociálních služeb, podpory rodin, požární ochrany, kultury, vzdělávání a vědy, zdravotnictví, protidrogových aktivit, prevence kriminality a ochrany zvířat a životního prostředí v hodnotě nad 200 000 Kč jedné fyzické nebo právnické osobě v kalendářním roce.
Dle ustanovení § 36 odst. 1 písm. d) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, je zastupitelstvu kraje vyhrazeno poskytování dotací obcím.
StanoviskaEkonomický odbor - nemá připomínky.
Odbor informatiky - dotace byla zaevidována v systému eDotace - ID ZZ00015-04
Rada kraje: Rada kraje na svém jednání dne 4. 12. 2012 usnesením č. 2119/39/2012/RK
doporučila navrhované usnesení ( Rada kraje doporučuje zastupitelstvu kraje schválit Zásady Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování dotací na podporu naplňování a propagace principů místní Agendy 21 a Zdraví 21 v Kraji Vysočina dle materiálu
RK-39-2012-67, př. 1. ).
Návrh usneseníZastupitelstvo kraje
schvaluje
Zásady Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování dotací na podporu naplňování a propagace principů místní Agendy 21 a Zdraví 21 v Kraji Vysočina dle materiálu
ZK-08-2012-63, př. 1.
Odpovědnost ORR
Termín 18. 12. 2012
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz