Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro zastupitelstvo čj. ZK-08-2012-19

ZK-08-2012-19.doc  ZK-08-2012-19pr01.pdf
Číslo materiálu19
Číslo jednacíZK-08-2012-19
NázevMajetkoprávní vypořádání pozemků v k. ú. Horní Bohušice a obci Světlá nad Sázavou
Zpracoval J. Mazánková
Předkládá L. Joukl
Počet příloh
Popis problémuTento materiál řeší majetkoprávní vypořádání pozemků po akci II/347 Josefodol průtah .
Odbor majetkový zahájil dle usnesení rady kraje 1188/26/2012/RK ze dne 3. 7. 2012 jednání s Českou republikou, s právem hospodaření pro Povodí Vltavy, státní podnik, o úplatném převodu pozemků par. č. 1262/2 a par. č 1263/4 v k. ú. Horní Bohušice a obci Světlá nad Sázavou. Jedná se o pozemky, které jsou zastavěny stavbou mostu, na kterém se nachází těleso silnice II/347.
Pozemky byly nově odděleny GP č. 207-995/2010, GP ještě není v katastru nemovitostí zapsán.
ČR - Povodí Vltavy, státní podnik, s prodejem výše uvedených pozemků souhlasí, prodej je však podmíněn akceptací návrhu Prohlášení o závazku uhradit náklady spojené s uzavřením kupní smlouvy , ve kterém se Kraj Vysočina zavázal uhradit veškeré náklady spojené s uzavřením kupní smlouvy, především znaleckého posudku na stanovení kupní ceny, případně dalších podkladů, nutných pro zpracování znaleckého posudku a to i v případě, že kupní smlouva nebude uzavřena bez ohledu na důvody, proč se tak nestane.
Rada kraje rozhodla učinit tento jednostranný právní úkon. Na jeho základě bude možné zahájit proces výkupu výše zmíněných pozemků.
Majetkoprávní vypořádání ostatních pozemků zastavěných silnicí II/347 v k. ú. Horní Bohušice, zakreslených v GP č. 207-995/2010, je v případě vlastnictví města Světlá nad Sázavou a fyzických osob řešeno samostatným materiálem.
Návrh řešení OM doporučuje zastupitelstvu kraje úplatně nabýt pozemky par. č. 1262/3 a 1263/4 v k. ú. Horní Bohušice a obci Světlá nad Sázavou z vlastnictví ČR - Povodí Vltavy, státní podnik, do vlastnictví Kraje Vysočina.
Návrh usnesení předpokládá rozhodnout úplatně nabýt pozemky z vlastnictví ČR - Povodí Vltavy, státní podnik, do vlastnictví kraje. Ve smyslu návrhu bude upraven rozsah majetku předaného k hospodaření KSÚSV.
StanoviskaKrajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace a ODSH souhlasí s převodem pozemků. Rada kraje svým usnesením 1188/26/2012/RK ze dne 3. 7. 2012 rozhodla zahájit jednání s Českou republikou, s právem hospodaření pro Povodí Vltavy, státní podnik, usnesením č. 1757/34/2012/RK ze dne 9. 10. 2012 pak rozhodla učinit jednostranný právní úkon Prohlášení o závazku uhradit náklady spojené s uzavřením kupní smlouvy a doporučila zastupitelstvu kraje rozhodnout úplatně nabýt pozemky par. č. 1262/2 a 1263/4 v k. ú. Horní Bohušice a obci Světlá nad Sázavou.
Návrh usneseníZastupitelstvo kraje
rozhoduje
úplatně nabýt pozemky dle GP č. 207-995/2010 par. č. 1262/2 ostatní plocha, jiná plocha o výměře 14 m2 a par. č. 1263/4 ostatní plocha, jiná plocha o výměře 16 m2 v k.ú. Horní Bohušice a obci Světlá nad Sázavou z vlastnictví České republiky, s právem hospodaření pro Povodí Vltavy, státní podnik, Holečkova 106/8, 150 24 Praha 5, za kupní cenu stanovenou znaleckým posudkem + veškeré náklady spojené s uzavřením kupní smlouvy, především znaleckého posudku na stanovení kupní ceny, případně dalších podkladů, nutných pro zpracování znaleckého posudku.
Odpovědnost odbor majetkový
Termín 30. 6. 2013
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz