Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro zastupitelstvo čj. ZK-08-2012-58

ZK-08-2012-58.doc  ZK-08-2012-58pr01.doc
Číslo materiálu58
Číslo jednacíZK-08-2012-58
NázevZpráva o přípravě na programovací období EU 2014 až 2020
Zpracoval M. Molák, D. Vichr, I. Fryšová, O. Sklenář, E. Leligdonová
Předkládá M. Hyský
Počet příloh
Popis problémuJedná se o materiál, který informuje Zastupitelstvo Kraje Vysočina o nejdůležitějších činnostech či materiálech v souvislosti s přípravou kraje na programovací období 2014 až 2020.
V souvislosti s přípravou České republiky na programovací období Evropské unie 2014 - 2020 se na Kraj Vysočina obracejí centrální orgány (zejména MMR) s požadavky na součinnost při tvorbě podkladových materiálů týkajících se zejména upřesnění a rozvedení rozvojových priorit kraje a to často ve velice krátkém čase zpravidla v řádu maximálně jednoho až dvou týdnů.
V návaznosti na tuto skutečnost uložilo Zastupitelstvo Kraje Vysočina usnesením č. 0339/04/2012/ZK ze dne 26. 6. 2012 ( Zastupitelstvo kraje bere na vědomí informace uvedené v materiálu ZK-04-2012-74; ukládá Radě Kraje Vysočina průběžně informovat Zastupitelstvo Kraje Vysočina o materiálech souvisejících s přípravou České republiky na programovací období Evropské unie 2014 - 2020 projednaných dle ustanovení § 59 odst. 3 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, ve zněních pozdějších předpisů, a to nejpozději vždy jednou za šest měsíců. ) Radě Kraje Vysočina průběžně informovat Zastupitelstvo Kraje Vysočina o materiálech souvisejících s přípravou České republiky na programovací období Evropské unie 2014 - 2020 projednaných dle ustanovení § 59 odst. 3 zákona
č. 129/2000 Sb., o krajích, ve zněních pozdějších předpisů, a to nejpozději vždy jednou za šest měsíců.
Návrh řešení Odbor regionálního rozvoje Krajského úřadu Kraje Vysočina doporučuje Zastupitelstvu Kraje Vysočina vzít na vědomí materiál ZK-08-2012-58, př. 1, kde jsou uvedeny informace o přípravě Dohody o partnerství, Operačního programu Evropská územní spolupráce Rakousko - Česká republika 2014 - 2020, Strategie regionálního rozvoje ČR na období 2014-2020 a Analýzy strategií krajů a zacílení intervencí ze strukturálních fondů v regionu soudržnosti Jihovýchod pro období 2014-2020.
StanoviskaRada kraje na svém zasedání dne 4. 12. 2012 doporučila zastupitelstvu kraje usnesením č. 2115/39/2012/RK přijmout navržené usnesení.
Návrh usneseníZastupitelstvo kraje
bere na vědomí
informace týkající se přípravy na programovací období EU 2014-2020 uvedené v materiálu ZK-08-2012-58, př. 1.
Odpovědnost odbor regionálního rozvoje
Termín 18. 12. 2012
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz