Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro zastupitelstvo čj. ZK-08-2012-22

ZK-08-2012-22.doc  ZK-08-2012-22pr01.doc  ZK-08-2012-22pr02.pdf
Číslo materiálu22
Číslo jednacíZK-08-2012-22
NázevDarování pozemků v k. ú. a obci Želiv
Zpracoval L. Sýkorová
Předkládá L. Joukl
Počet příloh
Popis problémuJedná se o darování pozemků obci Želiv.
Obec Želiv požádala svým dopisem ze dne 21. 9. 2012 o darování pozemků zastavěných chodníky a zelení. Obec Želiv předložila geometrické plány, kterými byly chodníky zaměřeny.
Geometrickým plánem č. 601-165-2012 byly z pozemku par. č. 1318/1 odděleny pozemky par. č. 1318/5, par. č. 1318/6, par. č. 1318/7, z pozemků par. č. 1318/1 a par. č. 1351/1 byly zaměřeny pozemky par. č. 1318/4 a par. č. 1318/8. Pozemky par. č. 1318/4, par. č. 1318/5, par. č. 1318/6, par. č. 1318/7 a par. č. 1318/8 jsou zastavěny chodníky, případně zelení.
Geometrickým plánem č. 602-166-2012 byly z pozemků par. č. 1351/1 a par. č. 1352/15 zaměřeny pozemky nově označené par. č. 1351/10 a par. č. 1351/11. Zaměřené pozemky jsou zastavěny chodníkem nebo se jedná o veřejnou zeleň.
Usnesením 1882/36/2012/RK rada kraje rozhodla zveřejnit záměr darování uvedených pozemků v k. ú a obci Želiv. V době konání zastupitelstva Kraje Vysočina bude splněna zákonná lhůta pro zveřejnění záměru darování nemovitého majetku z vlastnictví Kraje Vysočina.
Pozemky par. č. 1318/1, par. č. 1351/1 a par. č. 1352/15 získal Kraj Vysočina na základě zákona č. 157/2000 Sb. o přechodu některých práv, věcí a závazků z majetku České republiky do majetku krajů a Rozhodnutí Ministerstva dopravy a spojů č. 3796/01-9-KM ze dne 10. 9. 2001. Zřizovací listinou jsou pozemky svěřeny do správy příspěvkové organizace kraje s názvem Krajská správa a údržba silnic Vysočiny. Pozemky jsou vedeny Katastrálním úřadem pro Vysočinu, Katastrálním pracovištěm Pelhřimov pro k. ú. a obec Želiv na listu vlastnictví č. 688.
Návrh řešení OM navrhuje převést pozemky nově označené par. č. 1318/4 o výměře 383 m2, par. č. 1318/5 o výměře 21 m2, par. č. 1318/6 o výměře o výměře 160 m2, par. č. 1318/7 o výměře 74 m2 a par. č. 1318/8 o výměře 2591 m2, oddělené geometrickým
č. 601-165-2012 z pozemků par. č. 1318/1 a par. č. 1351/1 a dále převést pozemky nově označené par. č. 1351/10 o výměře 160 m2 a par. č. 1351/11 o výměře 219 m2, oddělené geometrickým plánem č. 602-166-2012 z pozemků 1351/1 a par. č. 1352/15, vše v k. ú. a obci Želiv z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Želiv.
Požadované pozemky nejsou zastavěny silnicí a jsou tedy pro Kraj Vysočina nepotřebné.
Darování je v souladu se Zásadami Zastupitelstva kraje Vysočina pro převod nemovitého majetku ve vlastnictví kraje Vysočina - čl. II., odst. 2. Pozemky budou sloužit pro veřejně prospěšné účely a nebudou využívány komerčně.
Darovací smlouva není předkládána, protože se jedná o standardní smlouvu.
Návrh usnesení předpokládá rozhodnout převést darem tyto pozemky z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Želiv a schválit dodatek Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, kterým bude upraven rozsah svěřeného majetku.
StanoviskaUsnesením 1882/36/2012/RK rada kraje rozhodla zveřejnit na úřední desce Krajského úřadu Kraje Vysočina záměr darovat pozemky par. č. 1318/4 o výměře 383 m2, par. č. 1318/5 o výměře 21 m2, par. č. 1318/6 o výměře 160 m2, par. č. 1318/7 o výměře 74 m2 a par. č. 1318/8 o výměře 2591 m2 oddělené geometrickým č. 601-165-2012 z pozemků par. č. 1318/1 a par. č. 1351/1 a pozemky par. č. 1351/10 o výměře 160 m2 a par. č. 1351/11 o výměře 219 m2, oddělené geometrickým plánem č. 602-166-2012 z pozemků 1351/1 a par. č. 1352/15, vše v k. ú. a obci Želiv z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Želiv a doporučila zastupitelstvu kraje rozhodnout převést darem pozemky par. č. 1318/4 o výměře 383 m2, par. č. 1318/5 o výměře 21 m2, par. č. 1318/6 o výměře 160 m2, par. č. 1318/7 o výměře 74 m2 a par. č. 1318/8 o výměře 2591 m2, oddělené geometrickým
plánem č. 601-165-2012 z pozemků par. č. 1318/1 a par. č. 1351/1 a pozemky par. č. 1351/10 o výměře 160 m2 a par. č. 1351/11 o výměře 219 m2, oddělené geometrickým plánem č. 602-166-2012 z pozemků 1351/1 a par. č. 1352/15, vše v k. ú. a obci Želiv z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Želiv.
Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, pracoviště Pelhřimov souhlasí s darováním uvedených pozemků. ODSH s uvedeným převodem také souhlasí.
Návrh usneseníZastupitelstvo kraje
rozhoduje
převést darem pozemky par. č. 1318/4 o výměře 383 m2, par. č. 1318/5 o výměře 21 m2, par. č. 1318/6 o výměře 160 m2, par. č. 1318/7 o výměře 74 m2 a par. č. 1318/8 o výměře 2591 m2 oddělené geometrickým plánem č. 601-165-2012 z pozemků par. č. 1318/1 a par. č. 1351/1 a pozemky par. č. 1351/10 o výměře 160 m2 a par. č. 1351/11 o výměře 219 m2, oddělené geometrickým plánem č. 602-166-2012 z pozemků 1351/1 a par. č. 1352/15, vše v k. ú. a obci Želiv z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Želiv;
schvaluje
dodatek č. 890 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnice Vysočiny, příspěvkové organizace dle materiálu ZK-08-2012-22, př. 1.
Odpovědnost odbor majetkový
Termín 31. 3. 2013
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz