Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro zastupitelstvo čj. ZK-08-2012-29

ZK-08-2012-29.doc  ZK-08-2012-29pr01.xls  ZK-08-2012-29pr02.doc  ZK-08-2012-29pr03.pdf
Číslo materiálu29
Číslo jednacíZK-08-2012-29
NázevDarování pozemků v k. ú. Vepřová
Zpracoval J. Mazánková
Předkládá L. Joukl
Počet příloh
Popis problémuMateriál řeší darování pozemku v k. ú. a obci Vepřová. Na odbor majetkový se obrátila obec Vepřová s žádostí o darování částí pozemku par. č. 1791 v k. ú. Vepřová, jež je ve vlastnictví Kraje Vysočina. Na částech tohoto pozemku byla na základě Smlouvy zakládající právo provést stavbu, kterou uzavřel Kraj Vysočina ve prospěch Obce Vepřová jako investora, realizována akce Bezbariérové chodníky v obci Vepřová . Nový stav byl zaměřen GP č. 253-23/2012 a č. 254-24/2012 pro k. ú. a obec Vepřová, GP ještě nejsou zapsány v KN.
Obec žádá o majetkoprávní vypořádání na základě čl. III. této smlouvy, ve kterém se investor zavazuje požádat o majetkoprávní vypořádání po vydání kolaudačního souhlasu s užíváním stavby. Kolaudační souhlas byl vydán 29. 10. 2012 stavebním odborem Městského úřadu Žďár nad Sázavou. Nově oddělené pozemky, které byly zastavěny zmíněnou akcí a které budou předmětem darování, jsou uvedeny v materiálu ZK-08-2012-29, př. 1.
Návrh řešení Odbor majetkový navrhuje darovat požadované pozemky do vlastnictví obce. Návrh je v souladu s příslušnými ustanoveními přijatých Zásad Zastupitelstva Kraje Vysočina pro převod nemovitého majetku ve vlastnictví Kraje Vysočina, neboť pozemky budou využívány nekomerčně pro veřejně prospěšné účely - chodníky a v souladu s uzavřenou Smlouvou zakládající právo provést stavbu na uvedeném pozemku.
Návrh usnesení předpokládá rozhodnout darovat pozemky z vlastnictví kraje do vlastnictví obce.
Záměr darování části pozemku byl vyvěšen na úřední desce krajského úřadu ve dnech 2. 9. 2011 až 3. 10. 2011. Darovací smlouva není předkládána, jedná se o standardní smlouvu.
StanoviskaKSÚSV i ODSH vyslovily souhlas se stavbou chodníku na uvedeném pozemku, rada kraje svým usnesením 1328/26/2011/RK vydala souhlas s dotčením pozemku a usnesením č. 2052/39/2012/RK doporučila zastupitelstvu kraje darovat pozemky do vlastnictví obce.
Návrh usneseníZastupitelstvo kraje
rozhoduje
převést darem pozemky dle materiálu ZK-08-2012-29, př. 1 z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Vepřová;
schvaluje
dodatek č. 897 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-08-2012-29 př. 2.
Odpovědnost odbor majetkový
Termín 2013- 3- 31
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz