Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro zastupitelstvo čj. ZK-08-2012-23

ZK-08-2012-23.doc  ZK-08-2012-23pr01.xls  ZK-08-2012-23pr02.xls  ZK-08-2012-23pr03.doc  ZK-08-2012-23pr04.doc  ZK-08-2012-23pr05.doc  ZK-08-2012-23pr06.pdf
Číslo materiálu23
Číslo jednacíZK-08-2012-23
NázevMajetkoprávní vypořádání pozemků silnice III/02327 Kralice nad Oslavou - průjezdní úsek Horní Lhotice
Zpracoval H. Zimolová
Předkládá L. Joukl
Počet příloh
Popis problémuPředkládaný materiál řeší majetkoprávní vypořádání pozemků pod stavbou silnice III/02327 v průjezdním úseku Horní Lhoticí, částí obce Kralice nad Oslavou.
Kraj Vysočina je vlastníkem silnic II. a III. třídy. Vzhledem k tomu, že některé silnice nejsou geometricky zaměřené, jsou jejich součástí plochy netvořící silniční těleso, které KSÚSV respektive kraj nepotřebuje a naopak některé pozemky zastavěné tělesem silnice dosud ve vlastnictví kraje nejsou. Z uvedeného důvodu objednala KSÚSV geometrické zaměření výše uvedeného úseku, kterým došlo k oddělení pozemků zastavěných tělesem silnice od ostatních ploch. Majetkovému odboru byl předložen geometrický plán č. 181-2131/2012 pro k. ú. Horní Lhotice, obec Kralice nad Oslavou, který vypracoval GEODING s.r.o., Na Pankráci 1597/76, Praha 4.
Vzhledem k této skutečnosti je třeba provést majetkoprávní vypořádání pozemků.
Návrh řešení Odbor majetkový navrhuje provést majetkoprávní vypořádání pozemků na základě výše citovaného geometrického plánu s tím, že pozemky nacházející se mimo těleso silnice v rozsahu dle materiálu ZK-08-2012-23, př. 1 budou bezúplatně převedeny z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Kralice nad Oslavou a pozemky zastavěné silnicí v rozsahu dle materiálu ZK-08-2012-23, př. 2 budou bezúplatně převedeny z vlastnictví obce Kralice nad Oslavou do vlastnictví Kraje Vysočina. Dále odbor majetkový navrhuje získat do vlastnictví Kraje Vysočina pozemky zastavěné silnicí, které jsou dosud ve vlastnictví fyzických osob v rozsahu a za cenu dle materiálu ZK-08-2012-23, př. 3. Smlouvy nejsou předkládány, jedná se o standardní smluvní vztahy.
Návrh usnesení předpokládá rozhodnout o darování pozemků do vlastnictví obce Lukov, nabytí pozemků do vlastnictví kraje a schválit dodatky Zřizovací listiny KSÚSV.
StanoviskaUsnesením 1952/37/2012/RK ze dne 13. 11. 2012 rada kraje rozhodla zahájit jednání o majetkoprávním vypořádání s vlastníky pozemků zastavěných silnicí III/02327 v průjezdním úseku místní části Horní Lhotice v obci Kralice nad Oslavou; zveřejnit na úřední desce záměr darování pozemků do vlastnictví obce Kralice nad Oslavou v rozsahu dle materiálu RK-37-2012-05, př. 1 a doporučila zastupitelstvu kraje převést darem pozemky v rozsahu dle materiálu RK-37-2012-05, př. 1 v k. ú. Horní Lhotice z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Kralice nad Oslavou; nabýt darem pozemky v rozsahu dle materiálu RK-37-2012-05, př. 2 v k. ú. Horní Lhotice z vlastnictví obce Kralice nad Oslavou do vlastnictví Kraje Vysočina; nabýt úplatně pozemky od vlastníků vedených v katastru nemovitostí v době uzavírání kupní smlouvy do vlastnictví Kraje Vysočina v rozsahu a za cenu dle materiálu RK-37-2012-05, př. 3.
Odbor dopravy a silničního hospodářství a KSÚSV souhlasí s návrhem usnesení.
Návrh usneseníZastupitelstvo kraje
rozhoduje
* převést darem pozemky v rozsahu dle materiálu ZK-08-2012-23, př. 1 v k. ú. Horní Lhotice z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Kralice nad Oslavou;
* nabýt darem pozemky v rozsahu dle materiálu ZK-08-2012-23, př. 2 v k. ú. Horní Lhotice z vlastnictví obce Kralice nad Oslavou do vlastnictví Kraje Vysočina;
* nabýt úplatně pozemky od vlastníků vedených v katastru nemovitostí v době uzavírání kupní smlouvy do vlastnictví Kraje Vysočina v rozsahu a za cenu dle materiálu
ZK-08-2012-23, př. 3.
schvaluje
* dodatek č. 891 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-08-2012-23, př. 4;
* dodatek č. 892 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-08-2012-23, př. 5.
Odpovědnost odbor majetkový
Termín 30. 6. 2013
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz