Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro zastupitelstvo čj. ZK-08-2012-41

ZK-08-2012-41.doc  ZK-08-2012-41pr01.doc  ZK-08-2012-41pr02.pdf
Číslo materiálu41
Číslo jednacíZK-08-2012-41
NázevProdej pozemků v k. ú. Maleč u Chotěboře, obec Maleč
Zpracoval J. Mrázková
Předkládá L. Joukl
Počet příloh
Popis problémuPředkládaný materiál řeší prodej pozemků zastavěných protipovodňovými opatřeními realizovanými v rámci stavby Protipovodňová opatření v obci Maleč .
Kraj Vysočina, resp. Vysočina uzavřela dne 18. 8. 2008 s Českou republikou - Zemědělskou vodohospodářskou správou, Brno, Hlinky 60 smlouvu zakládající právo provést stavbu, kterou dala souhlas k realizaci výše uvedené stavby mimo jiné na pozemcích par. č. 413 - ost. plocha, silnice a par. č. 414/1 - ost. plocha, silnice v k. ú. Maleč u Chotěboře, obec Maleč. Stavba byla zrealizována a sdělením ze dne 9. 12. 2011 vydal stavební úřad Městského úřadu v Chotěboři kolaudační souhlas na užívání této stavby a odbor životního prostředí dne 5. 1. 2012 vydal kolaudační souhlas na užívání vodního díla. Původní investor byl na základě příkazu ministra zemědělství k 1. 1. 2011 transformován a správa veškerých drobných toků byla převedena na státní podniky Povodí Labe, Vltavy, Ohře, Moravy, Odry a Lesy ČR. Nyní se na OM obrátila společnost Geošrafo, s.r.o., která pro Povodí Labe zpracovávala zakázku na Protipovodňová opatření v obci Maleč se žádostí o uzavření kupní smlouvy na nově oddělené pozemky par. č. 413/2 - vodní plocha, tok umělý o výměře 87 m2, oddělený GP č. 224-115/2011 z pozemku par. č. 413 a par. č. 414/16 - vodní plocha, tok umělý o výměře 44 m2, oddělený citovaným GP z pozemku par. č. 414/1 v k. ú. Maleč u Chotěboře, obec Maleč. V žádosti uvedla skutečnost, že byl na tyto pozemky vyhotoven znalecký posudek, podle něhož byl pozemek par. č. 413/2 oceněn částkou 870 Kč a pozemek par. č. 414/16 částkou 440 Kč, celkem 1 310 Kč (tj. 10 Kč/m2).
Návrh řešení Odbor majetkový navrhuje požadované pozemky převést úplatně z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví státního podniku Povodí Labe za dohodnutou kupní cenu vyplývající ze znaleckého posudku. Podmínka prodeje dle ustanovení § 18 odst. 1 zákona
č. 129/2000 Sb., o krajích, tj. zveřejnění prodeje na úřední desce Krajského úřadu Kraje Vysočina proběhlo ve dnech 11. 9. - 11. 10. 2012. Prodej bude uskutečněn formou přímého prodeje, neboť správcem vybudovaných protipovodňových opatření bude státní podnik Povodí Labe.
Smlouva není předkládána, neboť jde o standardní typ smlouvy.
Návrh usnesení předpokládá rozhodnout převést požadované pozemky z vlastnictví kraje do vlastnictví státního podniku Povodí Labe za dohodnutou kupní cenu vyplývající ze znaleckého posudku a schválit dodatek Zřizovací listiny KSUSV, kterým bude upraven rozsah majetku předaného k hospodaření.
StanoviskaUsnesením 1579/30/2012/RK rada kraje rozhodla zveřejnit na úřední desce Krajského úřadu Kraje Vysočina záměr prodeje pozemků par. č. 413/2 - vodní plocha, tok umělý o výměře 87 m2, oddělený GP č. 224-115/2011 z pozemku par. č. 413 a par. č. 414/16 - vodní plocha, tok umělý o výměře 44 m2, oddělený GP č. 224-115/2011 z pozemku par. č. 414/1 v k. ú. Maleč u Chotěboře, obec Maleč a doporučila zastupitelstvu kraje rozhodnout úplatně převést pozemek par. č. 413/2 - vodní plocha, tok umělý o výměře 87 m2, oddělený GP č. 224-115/2011 z pozemku par. č. 413 a pozemek par. č. 414/16 - vodní plocha, tok umělý o výměře 44 m2, oddělený GP č. 224-115/2011 z pozemku par. č. 414/1 v k. ú. Maleč u Chotěboře, obec Maleč z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví Povodí Labe, státní podnik, Víta Nejedlého 951, 500 03 Hradec Králové, IČ: 708 900 05 za dohodnutou kupní cenu ve výši 1 310 Kč.
Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, cestmistrovství Havlíčkův Brod souhlasí s převodem pozemků zastavěných vodním dílem v k. ú. Maleč u Chotěboře, obce Maleč, pozemky přestaly sloužit jako silniční a KSUSV je z tohoto důvodu nepotřebuje.
ODSH souhlasí s převodem pozemků do vlastnictví st. podniku Povodí Labe, Hradec Králové.
Návrh usneseníZastupitelstvo kraje
rozhoduje
úplatně převést pozemek par. č. 413/2 - vodní plocha, tok umělý o výměře 87 m2, oddělený GP č. 224-115/2011 z pozemku par. č. 413 a pozemek par. č. 414/16 - vodní plocha, tok umělý o výměře 44 m2, oddělený GP č. 224-115/2011 z pozemku par. č. 414/1 v k. ú. Maleč u Chotěboře, obec Maleč z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví Povodí Labe, státní podnik, Víta Nejedlého 951, 500 03 Hradec Králové, IČ: 708 900 05 za dohodnutou kupní cenu ve výši 1 310 Kč;
schvaluje
dodatek č. 906 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace dle materiálu ZK-08-2012-41, př. 1.
Odpovědnost odbor majetkový
Termín 31. prosince 2012
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz