Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro zastupitelstvo čj. ZK-08-2012-49

ZK-08-2012-49.doc  ZK-08-2012-49pr01.xls  ZK-08-2012-49pr02.xls  ZK-08-2012-49pr03.doc
Číslo materiálu49
Číslo jednacíZK-08-2012-49
NázevDotace na přímé výdaje na vzdělávání na rok 2012 - úprava rozpočtu škol a školských zařízení k 13. 11. 2012 - návrh na provedení rozpočtového opatření
Zpracoval A. Vlachová, V. Krutišová, Z. Nevrkla
Předkládá J. Fialová
Počet příloh
Popis problémuKrajský úřad v přenesené působnosti podle § 161 odst. 6 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), s vědomím zastupitelstva kraje prostřednictvím krajských normativů a v souladu se zásadami stanovenými MŠMT rozepisuje a poskytuje přímé výdaje na vzdělávání právnickým osobám vykonávajícím činnost škol a školských zařízení.
Rozpis rozpočtu přímých výdajů na vzdělávání z úrovně MŠMT na rok 2012 pro jednotlivé kraje byl proveden normativní metodou prostřednictvím republikových normativů na jedno dítě, žáka, studenta v jednotlivých věkových kategoriích 3-5 let, 6-14 let, 15-18 let, 19-21 let a 3-18 let v krajských zařízeních pro výkon ústavní výchovy (dětských domovech). Tímto rozpisem MŠMT stanovilo pro Kraj Vysočina objem přímých neinvestičních výdajů na rok 2012 ve výši 3 970 664 tis. Kč.
OŠMS stanovil v souladu s vyhláškou MŠMT č. 492/2005 Sb., o krajských normativech, krajské normativy a provedl rozpis přímých výdajů na vzdělávání jednotlivým právnickým osobám vykonávajícím činnost škol a školských zařízení.
Školám a školským zařízením zřizovaným Krajem Vysočina bylo z objemu přímých výdajů na vzdělávání rozepsáno celkem 1 282 990 tis. Kč a školám a školským zařízením zřizovaným obcemi bylo rozepsáno celkem 2 633 652 tis. Kč.
Část prostředků přímých výdajů ve vzdělávání ve výši 54 022 tis. Kč zůstala v souladu s metodikou MŠMT nerozepsána v rezervě (projednáno v radě kraje dne 10. 4. 2012 s usnesením č.0692/15/2012/RK a v zastupitelstvu kraje dne 15. 5. 2012 s usnesením č. 0234/03/2012/ZK).
V průběhu roku 2012 provedl odbor školství mládeže a sportu úpravy rozpočtu přímých výdajů na vzdělávání k 13. 6. (projednáno v radě kraje dne 3. 7. 2012 s usnesením č.1242/26/2012/RK a v zastupitelstvu kraje dne 18. 9. 2012 s usnesením č. 0453/05/2012/ZK) a k 7. 9. (projednáno v radě kraje dne 25. 9. 2012 s usnesením č. 1721/32/2012/RK). V této úpravě rozpočtu bylo promítnuto krácení rozpočtu přímých výdajů na vzdělávání na základě usnesení vlády č. 178/2012 o vázání prostředků státního rozpočtu v celkové výši 84 603 tis. Kč.

K 13. 11. 2012 provedl odbor školství, mládeže a sportu ze zbývající rezervy přímých výdajů na vzdělávání úpravu rozpočtu jednotlivým školám a školským zařízením zřizovaným obcemi a krajem.
Po provedení této úpravy je celkem z přímých výdajů na vzdělávání rozepsáno školám a školským zařízením zřizovaným krajem 1 268 568 tis. Kč a školám a školským zařízením zřizovaným obcemi 2 617 493 tis. Kč. Informace o úpravě rozpočtu k 13. 11. 2012 je uvedena v příloze 3.
Návrh řešení Zastupitelstvu kraje je navrhováno vzít na vědomí rozpis účelových prostředků na úhradu přímých výdajů na vzdělávání právnickým osobám vykonávajícím činnost škol a školských zařízení, které zřizuje kraj dle materiálu ZK-08-2012-49, př. 1 a právnickým osobám vykonávajícím činnost škol a školských zařízení, které zřizují obce dle materiálu
ZK-08-2012-49, př. 2.
Finanční prostředky budou poskytovány právnickým osobám v termínech a částkách stanovených v rozhodnutích MŠMT.
StanoviskaRada kraje projednala materiál dne 20. 11. 2012 usnesením č. 2038/38/2012/RK:
Rada kraje
schvaluje
změnu závazných ukazatelů příspěvku na provoz právnickým osobám vykonávajícím činnost škol a školských zařízení, které zřizuje kraj (příspěvkovým organizacím) o přímé výdaje na vzdělávání na rok 2012 dle materiálu RK-38-2012-41, př. 1;
doporučuje
zastupitelstvu kraje vzít na vědomí rozpis účelových prostředků na úhradu přímých výdajů na vzdělávání právnickým osobám vykonávajícím činnost škol a školských zařízení, které zřizuje kraj dle materiálu RK-38-2012-41, př. 1 a právnickým osobám vykonávajícím činnost škol a školských zařízení, které zřizují obce dle materiálu RK-38-2012-41, př. 2.
Návrh usneseníZastupitelstvo kraje
bere na vědomí
rozpis účelových prostředků na úhradu přímých výdajů na vzdělávání právnickým osobám vykonávajícím činnost škol a školských zařízení, které zřizuje kraj dle materiálu
ZK-08-2012-49, př. 1 a právnickým osobám vykonávajícím činnost škol a školských zařízení, které zřizují obce dle materiálu ZK-08-2012-49, př. 2.
Odpovědnost odbor školství, mládeže a sportu, ekonomický odbor
Termín prosinec 2012
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz